Uczelniany System Jakości Kształcenia WSBiP w Ostrowcu Św.
obowiązujący od 01 października 2019 r.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości dostrzega znaczenie jakości kształcenia dla skuteczności w realizacji swojej misji i celów strategicznych. W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu jakości kształcenia oraz realizację długofalowej polityki jakości kształcenia w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości funkcjonuje Uczelniany System Jakości Kształcenia (dalej: USJK), którego zadaniami szczególności są:

 1. Wypracowanie i modyfikacja polityki jakości kształcenia zgodnej z misją i strategią Uczelni.
 2. Stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w WSBiP poprzez wypracowanie, doskonalenie i realizację instrumentów polityki jakości kształcenia oraz wdrażanie projakościowych rozwiązań.
 3. Podnoszenie rangi nauczania i budowanie etosu nauczyciela akademickiego.
 4. Wypracowanie wzorców dydaktycznych i organizacyjnych służących rozwojowi uczelni oraz podnoszeniu poziomu wykształcenia absolwentów WSBiP.

USJK obejmuje swoim działaniem nauczycieli akademickich, studentów na wszystkich poziomach studiów, a także słuchaczy studiów podyplomowych.
Ogólny nadzór nad USJK sprawuje Pełnomocnik Rektora WSBiP ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacyjno-Prawnych, odpowiedzialny za realizację polityki jakości kształcenia przed Rektorem WSBiP.

Zarządzeniem nr 19/2019 Rektora z dnia 1 października 2019 r., ustanowiony został
i wprowadzony „ Regulamin Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia”.

Do realizacji zadań USJK Rektor swoją Decyzja nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 r., powołał Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia ,w skład której wchodzą :

 1. Pełnomocnik Rektora WSBiP ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Organizacyjno - Prawnych, jako przewodniczący;
 2. 4 –ch nauczycieli akademickich powołanych przez Rektora WSBiP spośród przedstawicieli wszystkich wydziałów uczelni;
 3. 1 przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Samorządu Studenckiego.
 4. 2-ch konsultantów – doradców
  • Dyrektor Działu Dydaktycznego;
  • Kierownik Centrum Informatycznego

Graficzny schemat USJK WSBiP

uczelniany system zjk


 Druki do pobrania  Format  Plik
 Regulamin Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia  PDF ikona pdf2
 Arkusz oceny nauczyciela akademickiego WSBiP  PDF ikona pdf2
 Kwestionariusz ankiety oceny jakości zajęć dydaktycznych przez studentów  PDF ikona pdf2
 Protokół z hospitacji  PDF ikona pdf2
 Karta oceny jakości pracy dyplomowej  PDF ikona pdf2