Komunikat - Informacja
Dla studentów ubiegających się o stypendia
w roku akademickim 2020/2021 na semestr zimowy.

 

Szanowni Studenci

 1. Stosownie do postanowień zawartych w  art. 86 – 97  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( T. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85  z późn. zm.), studenci uczelni wyższych mają prawo i mogą się ubiegać, o:
  • stypendium socjalne;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomogę;
  • stypendium rektora;
 2. Zasady ubiegania się o świadczenia wymienione w ust.1,  zasady ,  kryteria i tryb ich przyznawania dla studentów  Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim , określone zostały w Regulaminie świadczeń dla studentów WSBiP wydanym w oparciu o postanowienia  art. 95 ust.2 ustawy o szkolnictwie wyższym o której mowa w ust.1 i wprowadzonym zarządzeniem  nr 17/2019 Rektora WSBiP z  dnia 1 października 2019 r.( regulamin udostępniony na stronie podmiotowej uczelni)
 3. Niżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje w tym zakresie.

Terminy składania wniosków

w zakresie ubiegania się o:

 1. stypendium socjalne  oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych, do dnia  8 listopada 2020 r.
 2. Stypendium rektora do dnia 8 listopada 2020r., lecz nie wcześniej jak po ukazaniu się i opublikowaniu na stronie podmiotowej uczelni, zarządzenia Rektora określającego średnią ocen warunkujących ubieganie się studenta o przyznanie stypendium rektora,  zyskaną za ostatni rok  studiów poprzedzający rok akademicki 2020/2021.
 3. zapomogi – niezwłocznie , lecz nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi.

Druki

na powyższe formy pomocy socjalnej są udostępnione i należy pobierać ze strony podmiotowej Uczelni.

Wnioski

należy składać w wersji papierowej, do Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych WSBiP budynek C pok. nr 2, I - sze  piętro ul. Akademicka 12 w Ostrowcu Św.

Wykaz dokumentów (załączników )

niezbędnych które student musi załączyć do wniosku składanego o dane świadczenie w roku 2020/2021.

Stypendium socjalne.

miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć  900 zł.

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub braku dochodów za 2019 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny (studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry). Oddzielne zaświadczenia małżonków w przypadku łącznego rozliczenia przy utracie dochodu jednego z nich;
 2. oświadczenie członka rodziny o uzyskaniu dochodu w trakcie 2019 r. lub 2020 r o ile dochód ten nadal występuje w chwili składania wniosku o stypendium (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry) ;
 3. zaświadczenie od pracodawcy lub innego organu o dochodzie netto z pierwszego pełnego miesiąca po zatrudnieniu lub nabyciu uprawnień z innego tytułu jeśli miało ono miejsce w 2020 r. i trwa nadal (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);
 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zryczałtowanym podatku za 2019 r. – dotyczy osób, które prowadzą działalność opodatkowaną w takiej formie;
 5. zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej (9%) w 2019 r. (osób, które uzyskały dochody w 2019r.) ;
 6. oświadczenie członka rodziny o braku dochodów w 2019 r. (wypełniają osoby, które uzyskały w Urzędzie Skarbowym zaświadczenie o braku dochodów pozostają bez zatrudnienia i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
 7. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.
 8. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za 2019 r. (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry); lub oświadczenie studenta o braku posiadania takiego gospodarstwa przez w/w osoby.
 9. zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego lub jego braku w 2019 r. właścicieli i współwłaścicieli gospodarstwa rolnego (np. studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry), bądź oświadczenie studenta o nie występowaniu takiego przypadku;
 10. aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki przez dzieci bądź rodzeństwo studenta. do ukończenia przez nich 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, to do ich ukończenia;
 11. dokument potwierdzający datę urodzenia niepełnoletnich członków rodziny studenta/doktoranta ( kopię aktu urodzenia- dotyczy dzieci/rodzeństwa do 6 r.ż.)  kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku rodzeństwa pozostającego na utrzymaniu;
 12. inne dokumenty;
  • dokument sądu zasądzającego alimenty na rzecz innych osób
  • oświadczenie studenta o wysokości pobieranych alimentów w 2019 r. jeśli są one wyższe niż w wyroku sądowym;
  • zaświadczenie z MOPS-/GOPS-u o wysokości wypłaconych alimentów w 2019r., zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów;
 13. dokumenty wymagane przy utracie dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:
  • oświadczenie członka rodziny o utracie dochodu (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry)
  • ksero świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych itp. (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);

Student jest uznawany za samodzielnego finansowo

w przypadku gdy nie   prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełni choćby jedną z przesłanek:

 • student ukończył 26 rok życia.
 • student pozostaje w związku małżeńskim.
 • student ma na utrzymaniu dzieci .
 • student spełnia jednocześnie następujące warunki:
  • oposiadał stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym
  • oposiada stałe źródło dochodu w roku bieżącym
  • ojego miesięczny dochód w okresach o których mowa w jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5 ust.1i kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • Ponadto w każdym z tych przypadków istotnym jest aby student nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w oświadczeniu.

Ciężar udowodnienia posiadanego źródła dochodu spoczywa na studencie.

Rodziny z niskimi dochodami

Osoby, które posiadają dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (aktualnie 528 zł ), mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej. Należy zwrócić uwagę na treść otrzymanego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS), które ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Tym samym informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą, Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia  przyznania stypendium socjalnego studentowi ( art.88 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce  (T. j. Dz. U. 2020,poz. 85.).

Przy  ubieganiu się o pozostałe formy pomocy materialnej  
( tj: stypendium dla niepełnosprawnych, stypendium Rektora lub zapomogę),

należy stosować właściwe druki wniosków oraz załączać do nich niezbędne dokumenty, (do stypendium dla niepełnosprawnych ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ), określone w wymienionym na wstępie „ Regulaminie świadczeń dla studentów WSBiP ”, wprowadzonym   zarządzeniem  nr 17/2019 Rektora WSBiP z  dnia 1 października 2019 r. ( regulamin  udostępniony na stronie podmiotowej uczelni).

 

Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Regulaminu Świadczeń dla Studentów PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 47/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kryteriów wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium Rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim i jej filii. PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 56/2020 z dnia 26 pażdziernika 2020r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 47/2020r. Rektora WSBiP w sprawie kryteriów wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium Rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 wypłacanych z finduszu pomocy materialnej dla studentów WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim i jej filii PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 54 /2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w zarządzeniu nr 39/2019 Rektora WSBiP z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej. PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 60 /2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów WSBiP i jej filii w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2

 

Druki do pobrania
Format Plik
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najleprzych studentów PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie zapomogi PDF ikona pdf2
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów PDF ikona pdf2