pedagog mgr plakat

Specjalności:

  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

O kierunku

Pedagogika studia II stopnia (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały dobrane zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Pedagogikę warto również studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Specjalności:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich. Posiada merytoryczne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne), placówkach wychowania pozaszkolnego, a zwłaszcza w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej – główna specjalność nauczycielska, oraz kompetencje w zakresie prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych, samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego w przedszkolu i dydaktyczno – wychowawczego w klasach I – III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji oraz osiągnięć edukacyjnych wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, dydaktyczno – wyrównawczej oraz zdolność organizacji zajęć pozalekcyjnych z dzieckiem uzdolnionym. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie oraz w zakresie przygotowania pedagogicznego, zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

 


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021 PDF ikona pdf2

Kadra:

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak m

dr Mirosława Parlak

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP:

dr Monika Borek
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko
dr Grażyna Kałamaga
mgr Agnieszka Kwiatkowska
dr hab. prof. WSBiP Barbara Kałdon
dr Mirosława Parlak
dr Sylwester Scisłowicz
dr Marek Świeca
dr Izabela Zaborowska
dr Aneta Zapała-Wiecheć
dr hab. Bożena Zboina
dr Anna Zybura

Pozostali wykładowcy:

mgr Anna Adamska          mgr Małgorzata Banasik         dr Janusz Boczar
dr Monka Boczar   mgr Edyta Buczkowska   ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń
mgr Ewa Gawron   dr Tomasz Gosztyła   mgr Wiesława Grudzień
mgr Magdalena Kalista- Jasiak   mgr Danuta Kapsa   mgr Magdalena Kaptur- Woźniak
dr Aldona Kopik   mgr Jolanta Korba   prof. dr hab. Marek Koziorowski
dr Robert Krasowski   mgr Mariola Krawczyk   dr Barbara Lulek
dr Agnieszka Łaba-Hornecka   dr Grair Magakian   dr Wiesław Matyskiewicz
mgr Grzegorz Marzec   ks dr hab. Janusz Miąso   dr hab. Małgorzata Michel
mgr Anna Mitoraj-Broda   mgr Mateusz Moryciński   dr Dorota Ochojska
dr Barbara Olszewska   dr hab. Ryszard Pęczkowski   dr Aneta Pierścińska- Maruszewska
mgr Elżbieta Rutecka   ks. dr Łukasz Sadłocha   mgr Karolina Skurska
dr Aneta Skuza   dr Ewa Staropiętka - Kuna   mgr Anna Suska
dr Maria Szymańska   dr hab. Marta Uberman   mgr Małgorzata Wolska- Długosz
dr hab. Marta Wrońska   mgr Anna Zielińska           

Z życia kierunku