22 pedagogika

Specjalności/ profile kształcenia:

 

  • Pedagogika resocjalizacyjna z  profilaktyką uzależnień
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną

O kierunku

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku pedagogika mają charakter humanistyczny i praktyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają m.in.: wszechstronną wiedze o człowieku, o jego rozwoju, o życiu społecznym oraz o rozwiązywaniu różnorodnych międzyludzkich problemów. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie coraz bardziej otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały tak dobrane jak oczekują tego przyszli pracodawcy. Pedagogikę warto studiować także, m.in. dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika, prowadzonym w naszej uczelni, wykłada profesjonalna kadra naukowa i dydaktyczna zarówno własna jak i m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Specjalności:

Pedagogika resocjalizacyjna z  profilaktyką uzależnień - absolwenci tej specjalności znają problematykę pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Mają kompetencje w zakresie diagnozowania działań resocjalizacyjnych, profilaktyki i opieki. Są przygotowani do pracy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących nieprzystosowanie społeczne i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego oraz resocjalizacyjnego.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną – absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, jest przygotowany do sprawowania różnych form opieki i wychowania, w różnych okresach życia człowieka, w tym do specjalistycznej pracy z seniorami w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, klubach seniorów, placówkach kulturalnych przeznaczonych dla seniorów, w instytucjach samorządowych i pozarządowych. Jest przygotowany do pracy jako, pedagog środowiskowy, domu dziecka, zakładu wychowawczego, pogotowia opiekuńczego, ogniska wychowawczego, ośrodka pomocy dziecku i rodzinie, świetlicy, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, w organizacjach pozarządowych i administracji oświatowo-wychowawczej oraz, po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, do pracy pedagoga szkolnego i wychowawcy internatu.

 


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2

Kadra:

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak

dr Mirosława Parlak

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP:


dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko
dr Grażyna Kałamaga
dr hab. prof. nadzw. Barbara Kałdon
mgr Mariola Krawczyk
dr Magdalena Kalista-Jasiak
dr Dorota Maciąg
dr Mirosława Parlak
dr Sylwester Scisłowicz
dr Marek Świeca
mgr inż. Jan Tokarz
dr Izabela Zaborowska
dr Aneta Zapała-Wiecheć
dr Anna Zybura

Pozostali wykładowcy:

mgr Anna Adamska          ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń
dr hab. Jerzy Nowocień   mgr Grair Magakian
mgr Ewa Gawron   dr Tomasz Gosztyła
mgr Grażyna Połetek   mgr Danuta Kapsa
dr Aldona Kopik   mgr Jolanta Korba
mgr Mieczysława Myszona-Tarnowska   mgr Mariola Krawczyk
mgr Agnieszka Kwiatkowska   mgr Magdalena Kaptur- Woźniak
mgr Anna Zielińska   dr Grair Magakian
mgr Grzegorz Marzec   mgr Bożena Kotowska
mgr Anna Mitoraj-Broda   mgr Mateusz Moryciński
dr Barbara Olszewska   mgr Piotr Pasiński
mgr Elżbieta Rutecka   mgr Marcin Gorbunow
dr Karina Gaik-Dudziak   dr Dorota Ochojska
dr Maria Szymańska   mgr Karolina Skurska
mgr Iwona Winiarska   mgr Anna Suska
mgr Małgorzata Wolska- Długosz    

 

 

 


Z życia kierunku