Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, określającej:

 1. zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 2. warunki świadczonych usług;
 3. kwalifikacje osób sprawujących opiekę;
 4. zasady finansowania opieki;
 5. nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki

oraz
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom rynku pracy przedstawia ofertę szkoleń dla osób,
które chciałyby podjąć pracę i sprawować opiekę nad dziećmi do lat 3

 • Szkolenie dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin)
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godz.)
 • Szkolenie uzupełniające, dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.)
 • Szkolenie dla wolontariusza (40 godz.)
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna (40 godz.) 
 • Wspieranie zdolności dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 43 godz.
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (do 8 roku życia) – 46 godz. 
 • Język migowy – 67 godz.
 • Autyzm dziecięcy. Techniki wspomagające edukację oraz funkcjonowanie dziecka autystycznego oraz dziecka z zespołem aspergera – 37 godz. 
 • Animacja społeczno-kulturowa w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 42 godz.
 • Animacja społeczno-kulturowa młodzieży i dorosłych – 42 godz.

 Certyfikowany kurs dla pracowników oświaty

Udzielanie pierwszej pomocy

Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli i wychowawców Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest skierowany w szczególności do pracowników szkół, przedszkoli oraz żłobków. Osoby zajmujące się na co dzień dziećmi powinny posiadać wiedzę jak właściwie zareagować, gdy jeden z ich podopiecznych ulegnie wypadkowi.

L.p. TEMAT SZKOLENIA liczba godzin
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zasady postępowania na miejscu zdarzenia, bezpieczeństwo własne.

0,5
2 Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dorosłych, niemowląt i dzieci.
Łańcuch przeżycia.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem defibrylatora AED.
Pozycja bezpieczna.
1
3 Ciało obce w drogach oddechowych, zakrztuszenie – pierwsza pomoc 0,5
4 Stany zagrożenia życia pochodzenia zewnętrznego: pierwsza pomoc w przypadku zranienia, krwotoków, urazów głowy, urazów klatki piersiowej i brzucha.
Postępowanie ratunkowe w oparzeniach, odmrożeniach i podtopieniu
1,5
5 Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego: pierwsza pomoc w omdleniu, hipoglikemii, napadzie drgawek, zawale mięśnia sercowego i udarze mózgu 1
6 Ćwiczenia praktyczne 1,5
  RAZEM: 6

PROGRAM
Poruszane zagadnienia podczas szkolenia:

 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • zarządzanie na miejscu zdarzenia
 • stany zagrożenia życia
 • zadławienie dziecka
 • utrata przytomności
 • postępowanie przy zatrzymaniu oddechu
 • postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka
 • urazy kostno-stawowe
 • opatrywanie zranień, krwotoków, oparzeń
 • zatrucia pokarmowe
 • ukąszenia, kleszcze
 • nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny)
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa i użycie defibrylatora AED
 • apteczka pierwszej pomocy
 • komunikacja z dyspozytorem ratownictwa medycznego

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną
 • wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego
 • wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Szkolenia przygotowujące nauczycieli

do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na  szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt szkoleniowy !

Kurs daje nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (T. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późń. zm.).

Po ukończeniu szkolenia  każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych

Zajęcia odbywają w siedzibie WSBiP w Ostrowcu Św., ul. Akademicka 12,

27-400 Ostrowiec Św.

Udział w całym szkoleniu: 450 zł / osoba.

Zachęcamy do zgłoszeń grupowych wówczas cena ustalana jest indywidualnie.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych – 8 osób


Szkolenie dla opiekunów w żłobku
lub klubie dziecięcym (280 godzin)

Kwalifikacje słuchaczy:

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, nie mających doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

W programie zajęć:

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

o adaptacja jako rezultat rozwoju
o przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
o uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
o osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

o zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
o aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia
o źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat
o neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
o mechanizmy rozwoju dziecka

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

o rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
o planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
o kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
o opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się;
o zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka- zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
o wprowadzenie dziecka w kulturę
o budowanie relacji społecznej z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

4. Kompetencje opiekuna dziecka

o odpowiedzialność prawna opiekuna;
o podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy);
o przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;
o umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów
o emisja głosu;

5. Praktyki zawodowe


Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godz.)

Kwalifikacje słuchaczy:

Szkolenie jest kierowane do wszystkich osób, które chcą podjąć pracę w charakterze dziennego opiekuna.

W programie zajęć:

1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

o aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia
o źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat 3
o mechanizmy rozwoju dziecka

2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

o rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
o planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
o kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
o opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się:
o zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka- zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
o wprowadzanie dziecka w kulturę
o budowanie relacji społecznej z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

3. Kompetencje opiekuna dziecka

o odpowiedzialność prawna opiekuna;
o podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy);
o przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;

4. Praktyki zawodowe


Szkolenie uzupełniające, dla opiekuna w żłobku
lub klubie dziecięcym (80 godz.)

Kwalifikacje słuchaczy:

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 ale nie pracowali z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.

Osoby te zobowiązane są w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie.

W programie zajęć:

1. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

o rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
o źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat 3
o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja rozwoju motoryki małej i dużej, wspieranie rozwoju procesów poznawczych, rozwijanie emocji i uczuć, wspomaganie rozwoju społecznego dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
o innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka
o budowanie relacji społecznej z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

2. Kompetencje opiekuna dziecka

o odpowiedzialność prawna opiekuna;
o umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów


Szkolenie dla wolontariusza (40 godz.)

Kwalifikacja słuchaczy:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą podjąć pracę w charakterze wolontariusza.

W programie zajęć:

1. Udzielanie dziecku pierwszej pomocy.
2. Opieka pielęgnacyjna.
3. Stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych


Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna (40 godz.)

Kwalifikacje słuchaczy:

Szkolenie kierowane jest do osób, posiadających kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego
nie posiadających doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

W programie zajęć:

1. Udzielanie dziecku pierwszej pomocy.
2. Zagadnienia związane z umiejętnością rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem
3. Innowacyjne metody stymulacji rozwoju dziecka