bezpłatne zajęcia wyrównawcze dla studentów

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki organizuje dodatkowe zajęcia, mające na celu wyrównanie poziomu wiedzy studentów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym. Osoby rozpoczynające studia, które chcą sprostać wymaganiom stawianym przez Uczelnię, mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych w okresie listopad-grudzień br. Wybór przedmiotów będzie uwzględniać specyfikę kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Szczegóły organizacji zajęć podane zostaną wkrótce.

Wznowienie studiów w trybie stacjonarnym

Komunikat

Szanowni Nauczyciele Akademiccy, Drodzy Studenci !

Informujemy, iż decyzją Ministra Edukacji i Nauki, zawartą w Rozporządzeniu z dnia 10 sierpnia 2021 r. z mocą wejścia w życie z dniem 15 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało uchylone również Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i działania Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1 marca do 30 września 2021r.

Na mocy ww. postanowień w roku akademickim 2021/2022:

  1. przywraca się powrót do kształcenia w siedzibie Uczelni.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy postanowień Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.   w sprawie studiów (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), dopuszcza się prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów, a liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do limitu liczny punków ECTS określonych w § 13 Rozporządzenia w sprawie studiów.

  1. Legitymacje studenckie tracą ważność dnia 14 października 2021 r. i powinny zostać przedłużone (na wniosek studenta przedłużenia dokona Sekcja Obsługi Studenta- Dziekanat WSBiP)
  2. Przywrócona została procedura przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich .

Apeluje się do Wykładowców i Studentów w trakcie przebywania na terenie Uczelni o przestrzeganie zasad sanitarno- epidemiologicznych związanych z COVID-19 obowiązujących w danym okresie na terenie kraju.

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Część I, II

Termin: 11-12 czerwca 2021r.

Nie czekaj

Zapisz się już dziś

www.wsbip.edu.pl

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim dr Paweł Gotowiecki, złożył życzenia oraz wyrazy uznania całej społeczności pielęgniarskiej, w szczególności wykładowcom oraz studentom WSBiP kierunku Pielęgniarstwo.

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 12 maja 2021 r.

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne,
Szanowni Panowie Pielęgniarze,
Szanowni Wykładowcy i Studenci kierunku Pielęgniarstwo w WSBiP,

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywania tego szczytnego, jakże ważnego społecznie zawodu.

Zwłaszcza miniony rok – rok wytężonej walki o życie i zdrowie Polaków – udowodnił, ile znaczą umiejętności i doświadczenie, połączone z empatią i gotowością niesienia pomocy osobom chorym i cierpiącym. Czas pandemii przypomniał nam, że w systemie ochrony zdrowia ważne są przepisy, wytyczne, ramy organizacyjne, ale nic nie zastąpi ludzkiego poświęcenia i traktowania wykonywanego zawodu nie tylko w kategoriach pracy, lecz także służby.

W szczególny sposób pragnę podziękować wykładowczyniom kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, na czele z twórczynią kierunku Panią Profesor Bożeną Zboiną i kierownik Katedry Pielęgniarstwa Panią Doktor Dorotą Maciąg. Od wielu lat dajecie Panie przykład profesjonalizmu, odpowiedzialności i zaangażowania w kształcenie przyszłych kadr medycznych wedle najlepszych, międzynarodowych wzorców, ale także w oparciu o niezmienne standardy etyczne. To dzięki Wam Ostrowiec Świętokrzyski stał się ważnym punktem edukacyjnym  na mapie kraju, a kolejni adepci podejmują kształcenie w zawodzie pielęgniarza i pielęgniarki.

dr Paweł Gotowiecki
Rektor
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św.

Ogłaszamy nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek.
Termin: 10.06.2021 r. - 10.11.2021r
zapisy przez SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/