List Samorządu Studenckiego w sprawie przyszłych zajęć podczas pandemii

Drodzy studenci...

List od samorządu w sprawie zajęć podczas pandemii

Termin wypłaty stypendiów dla studentów

Stypendia za miesiąc styczeń wypłacane będą od czwartku 27-01-2022 w kasie uczelni.

komunikat dotyczący studentów ubiegających się o stypendia w roku akademickim 2021/2022 na semestr letni.
 1. Informujemy, że Zarządzeniem Rektora WSBiP nr 2/2020 z dnia 13 stycznia 2022  r., dokonane zostały zmiany w  § 2 ust.5, 6 i 7  Regulaminu  Świadczeń dla Studentów WSBiP, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora WSBiP nr 17/2019 z dnia 1 października 2019 r. Prosimy  studentów o zapoznanie się z tymi zmianami.
 2. Studenci WSBiP ubiegający się o przyznanie:
  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,

  stosownie do postanowień zawartych w § 2 ust 8 Regulaminu  Świadczeń dla Studentów WSBiP, winni w terminie do dnia 20 lutego 2022 r. przesłać lub złożyć w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych  WSBiP ( blok C, pok. nr 2 pierwsze piętro) ul Akademicka 12, w Ostrowcu Św., stosowne  wnioski na poszczególne rodzaje pomocy socjalnej. Druki wniosków udostępnione są (do pobrania na stronie podmiotowej uczelni

  www.wsbip.edu.pl,  w zakładce :
  - Studenci i Słuchacze
  - stypendia
  - druki do pobrania.

 3. Kryteria dochodowe i dokumenty wymagane – jakie należy dołączyć do poszczególnychrodzajów wniosków, zostały określone w:
  • w Regulaminie Świadczeń dla Studentów WSBiP , o którym mowa w ust.1;
  • zarządzeniach Rektora WSBiP  nr 33/2021 z 7 października 2021 r. i  nr 37/2021 z 09  listopada 2021 r.;
  • informacji ( komunikacie)  skierowanej dla studentów ubiegających się o stypendia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym (informacja ta została zamieszczona  w miesiącu wrześniu 2021 r. i znajduje się na stronie podmiotowej uczelni).

UWAGA !!!

Studenci którym zostały przyznane poszczególne rodzaje stypendiów  w semestrze zimowym
2021/2022 i kontynuujący naukę na tym samym kierunku i stopniu studiów
nie składają ponownie wniosków o stypendia.
Przypomina się natomiast, że stosownie do postanowień art.94 Ustawy  z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T.J. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm)  i § 2 ust. 6 oraz § 4 ust. 9   Regulaminu  Świadczeń dla Studentów WSBiP , o którym mowa w ust.1; niniejszego komunikatu
student ma obowiązek   niezwłocznie powiadomić  Uczelnię
o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do przyznanego mu świadczenia.

staże oraz kursy dla absolwentów

Fundacja Heros zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcje pn. ,,Absolwent w drodze do kariery''

2022 01 20 fundacja heros

stypendia lub refundacja studiów dla niepełnosprawnych studentów

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych wspierają niepełnosprawnych studentów.

Zapraszamy na studia w WSBiP na kierunkach:

- Bezpieczeństwo Narodowe
- Ekonomia
- Pedagogika
- Pielęgniarstwo
- Praca socjalna

Studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności gwarantujemy wysokie stypendia, dofinansowanie lub refundację kosztów opłat za naukę.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
27-400
ul. Świętokrzyska 22
tel.: 41 249 94 08

Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych WSBiP
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Akademicka 12
tel.: 41 260 40 43 / 41 260 42 wew. 115

Projekt unijny dla osób bezrobotnych po 30 roku życia

UWAGA

Nowe perspektywy pracy dla osób, które straciły zatrudnienie przez covid19

Projekt skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30. roku życia, z terenów powiatów: kieleckiego i miasta Kielce, opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego

tel.: 534 810 161

2021 10 19 nowe perspektywy