samorzad_banner.jpg

REGULAMIN SAMORZĄDU  STUDENCKIEGO 
WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w OSTROWCU ŚW.


I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. tworzą Samorząd Studencki, zwany dalej „Samorządem”
 2. Samorząd działa na podstawie :
 • Ustawy ‘ Prawo o Szkolnictwie Wyższym ’ z dn. 27 lipca 2005 r.
 • Statutu WSBiP
 • Regulaminu Studiów;
 • niniejszego Regulaminu.
 1. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłonione w drodze wyborów.
 2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu społeczności studenckiej  WSBiP.

§ 2

Samorząd broni nieskrępowanej, zgodnej z prawem działalności społeczności studenckiej i stwarza warunki dla realizacji jej inicjatyw

§ 3

Samorząd dba o przestrzeganie praw i interesów studentów, wynikających z  przepisów wymienionych w § 1 pkt. 2.

§ 4

Samorząd w ramach swojej działalności korzysta z :

 1. wszechstronnej pomocy organów WSBiP i jej administracji,
 2. dokumentów i informacji dotyczących studentów, będących w posiadaniu organów WSBiP  ( z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ‘ O ochronie danych osobowych ‘ , z późniejszymi zmianami ),
 3.  powierzchni i sprzętu biurowego, urządzeń łączności i poligraficznych w zakresie i na warunkach uzgodnionych z władzami Uczelni,
 4. niezbędnych środków materialnych, które Organy WSBiP zapewniają na funkcjonowanie Samorządu Studenckiego.

§ 5

Zadaniem Samorządu jest :

 1. reprezentowanie studentów  wobec Władz Uczelni,
 2. reprezentowanie studentów uczelni w organizacjach studenckich i młodzieżowych oraz na forum Senatu Uczelni,
 3. zarządzanie środkami przeznaczonymi przez Organy Uczelni na cele Samorządu,
 4. prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno – bytowych studentów,
 5. inicjowanie i popieranie aktywności studentów, szczególnie w zkresie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej,
 6. dbanie o dobre imię Uczelni.

II. Organy samorządu

§ 6

Ogólnouczelnianymi przedstawicielskimi organami samorządu są:

 1. Rada Samorządu, zwana dalej  „Radą”
 2. Zarząd Samorządu, zwany dalej  „Zarządem”
 3. Jednoosobowy organ samorządu w grupie studentów studiujących na  jednym roku studiów poszczególnych kierunków, zwany dalej  „Starostą”

§ 7

 1. Rada reprezentuje interesy ogółu studentów.
 2. Rada składa się ze Starostów każdego roku studiów poszczególnych kierunków.
 3. Obrady Rady zwołuje Przewodniczący Samorządu, co najmniej raz w semestrze.
 4. Rozstrzygnięcia spraw poddanych pod obrady Rady dokonywane są w formie uchwały. Uchwały zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 5. Kadencja Rady trwa rok i upływa z dniem pierwszego posiedzenia nowej Rady w następnym roku akademickim.

§ 8

 1. Do kompetencji Rady należy wybór kandydatów spośród studentów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (4 osoby) i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (4 osoby).
 2. Każdy Starosta może zgłosić 1 kandydata, włącznie ze swoją osobą.
 3. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, poprzez wskazanie 1 kandydata.
 4. Za wybrane uważa się osoby z największą ilością głosów.

§ 9

 1. Rada Samorządu wybiera także spośród studentów  kandydatów do pozostałych organów kolegialnych Uczelni ( min. do Senatu oraz  Rad Wydziałowych ) w liczbie odpowiadającej 20 % całego składu danego organu.
 2. Każdy Starosta może zgłosić 1 kandydata, włącznie ze swoją osobą.
 3. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, poprzez wskazanie 1 kandydata.
 4. Za wybrane uważa się osoby z największą ilością głosów.

§ 10

Zebrania Rady są protokołowane.

§ 11

 1. Starosta jest organem samorządu na poziomie każdego kierunku danego roku studiów.
 2. Wyboru Starostów dokonuje się na I roku studiów, w miesiącu październiku na zebraniu zwoływanym przez pracownika Dziekanatu.
 3. Starostą wybiera ogół studentów danego roku i kierunku.
 4. Studenci ze swojego grona wybieraj? w g?osowaniu jawnym 3-osobow?  Komisj? Skrutacyjn?.
 5. Każdy student zgłosić może 1 kandydata  na przedstawiciela roku studiów. Kandydat ten musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Wybór starosty odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby studentów danego kierunku i roku, poprzez wskazanie jednego kandydata.
 7. Kadencja Starosty trwa 3 lata.
 8. Starosta może być odwołany przed upływem kadencji:
 • w momencie skreślenia z listy studentów,
 • w przypadku utraty statusu studenta,
 • w wyniku nie wypełniania obowiązków, na wniosek co najmniej ¾ liczby studentów danego kierunku i roku, któremu przewodzi Starosta,
 • na wniosek własny.
 1. Decyzją o odwołaniu Starosty podejmuje Zarząd Samorządu.

§ 12

 1. Zarząd Samorządu Studenckiego jest organem wykonawczym i  zarządzajacym Samorządem.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
 • Przewodniczący,
 • Zastępca Przewodniczącego,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik,
 • Od 2 do 5 koordynatorów poszczególnych grup działających w Samorządzie.

§ 13

 1. Przewodniczący wybierany jest  spośród  członków Rady w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecnośści co najmniej połowy członków Rady.
 2. Zadaniem Przewodniczącego jest:
 • reprezentowanie stanowiska Rady i Zarządu w kontaktach z Organami Uczelni,
 • kierowanie pracami Rady i Zarządu,
 • zwoływanie zebrań Rady oraz Zarządu.
 • Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok i upływa z dniem wyboru Przewodniczącego w nowym roku akademickim.

§ 14

 1. Pozostali członkowie Zarządu powoływani są spośród wszystkich przedstawicieli społecznołci akademickiej.
 2. Wybór organów Zarządu odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 3. Kadencja organów Zarządu trwa 1 rok i upływa z dniem wyboru nowego Zarządu w następnym roku akademickim.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z powodu:
  1. upływu kadencji,
  2. skreślenia z listy studentów,
  3. rezygnacji,
  4. śmierci członka.
 5. W przypadkach wymienionych w pkt. 4 b, c, d, e należy przeprowadzić wybory uzupełniające.

§ 15

Zarząd realizuje swoje zadania poprzez:

 1. podejmowanie w porozumieniu z Organami Uczelni działań niezbędnych dla poprawnego wykonywania zadańń naukowo – dydaktycznych Uczelni,
 2. podejmowanie działań niezbędnych dla zaspokojenia socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych potrzeb studentów,
 3. uczestnictwo w rozdziale pomocy materialnej i innych środków przeznaczonych na cele studenckie,
 4. reprezentowanie Samorządu na zewnątrz.

§ 16

Organy Samorządu współdziałają z Prorektorem ds. studenckich lub inną osobą uprawnioną na podstawie zarządzenia Rektora.

III. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Samorząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radą.
 2. Samorząd może podejmować działania wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie Samorządu.

§ 18

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Senat Uczelni  jego zgodności z ustawą ‘ Prawo o szkolnictwie wyższym ’ z dn. 27 lipca 2005 ( z późniejszymi zmianami) oraz ze Statutem Uczelni.

Senat Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na posiedzeniu w dniu 30 września 2006 r.  stwierdził, iż Regulamin Samorządu Studenckiego   jest zgodny z ustawą ‘ Prawo o szkolnictwie wyższym ’ z dn. 27 lipca 2005 ( z późniejszymi zmianami) oraz ze Statutem Uczelni.