W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 • Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  wtorek, 14, kwiecień 2020 09:27
 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51

Studia podyplomowe:


asystent rodziny

Czas trwania - 2 semestry
Liczba godzin – 240
Praktyki - 30 godzin

Studia adresowane do osób:

 • absolwentów posiadających ukończone studia wyższe na kierunkach:
  • psychologia,
  • pedagogika,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie,
  • praca socjalna,
 • absolwentów studiów wyższych dowolnego kierunku uzupełnione:
  • szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 poniższego rozporządzenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Program studiów uwzględnia aktualne wymogi określone w poniższych aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w
 • sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

Celem studiów jest:

 • poznanie metod rozwiązywania aktualnych problemów rodzin z dziećmi,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa oraz technik wspomagania pedagogicznego, psychologicznego, instytucjonalnego,
 • budowanie własnego warsztatu pracy w oparciu o analizę własnych możliwości na bazie uzyskanej wiedzy i pozyskanych umiejętności,
 • budowanie i wdrażanie planów pracy z rodziną,
 • przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny.

Treści programowe

 • wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy,
 • wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka,
 • regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • zadania i uprawnienia asystenta rodziny,
 • etyka pracy asystenta rodziny,
 • analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny,
 • komunikacja interpersonalna,
 • metodyka pracy asystenta,
 • definicja rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy;
 • charakterystyka problemów rodziny, w tym:
  • problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,
  • nieprawidłowych postaw rodzicielskich,
  • problemów wychowawczych,
  • problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej,
 • analiza potrzeb i problemów rodziny,
 • sporządzanie planu pracy z rodziną,
 • doskonalenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych,
 • problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;
 • organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
 • problematyka mediacji w rodzinie,
 • elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego,
 • zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych,
 • edukacja zdrowotna,
 • problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • pielęgnacja niemowląt i dzieci,
 • pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym,
 • współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę,
 • zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji.

Miejsce odbywania praktyk

Uczestnicy otrzymują wykaz placówek, z którymi uczelnia współpracuje w ramach praktycznej nauki zawodu. Istnieje możliwość samodzielnego wyboru instytucji/organizacji, w której uczestnik zamierza odbyć 30-godzinne przygotowanie praktyczne. W obydwu przypadkach uczestnik otrzymuje dzienniczek praktyk.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie lub zwiększenie wiedzy i umiejętności wspierania rodziny i dziecka w trudnych sytuacjach życiowych. Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i psychospołecznych – ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się z dzieckiem i w rodzinie.

 • zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu socjologii rodziny, ekonomiki gospodarstwa domowego,
 • współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze wspierania rodziny i dziecka,
 • zapoznanie słuchaczy z wiedzą zarówno z wybranych dziedzin psychologii, jak i pedagogiki,
 • wskazanie praktycznych możliwości stosowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy z dzieckiem i rodziną,
 • wykształcenie umiejętności, które umożliwiają pomoc rodzinie i dziecku w docieraniu do prawdziwego potencjału rodziny oraz korzystanie z uprawnień i możliwości tkwiących w otoczeniu rodziny,
 • studia mają pomóc w zrozumieniu, jak nasze zachowanie może oddziaływać na dziecko,
 • rozwój kompetencji profesjonalistów stykających się w swojej pracy zawodowej z dzieckiem i rodziną,
 • wspieranie rodziny, w tym także rodzin adopcyjnych i zastępczych poprzez dostarczenie kompetencji diagnostycznych i interwencyjnych,
 • doskonalenie umiejętności organizowania adekwatnej pomocy dziecku znajdującemu się w trudnej sytuacji w rodzinie pochodzenia i poza nią,
 • przygotowanie do nawiązywania kontaktu i prowadzenia mediacji w relacjach indywidualnych i grupowych z osobami i rodzinami wymagającymi pomocy.

Kompetencje społeczne

 • Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych asystent rodziny:
 • rozumie konieczność wszechstronnego planowania działań ukierunkowanych na pomoc rodzinie;
 • ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;
 • przejmuje odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • docenia znaczenie pracy asystenta rodziny dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych;
 • rozumie konieczność samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy;
 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia przez całe życie;
 • podejmuje samodzielne, odpowiedzialne decyzje w sytuacjach kryzysowych;
 • bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Warunki ukończenia studiów

 • aktywny udział w zajęciach,
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów,
 • napisanie pracy dyplomowej – prezentacja wybranej metody wsparcia rodziny wraz z opisem praktycznego zastosowania tej metody w wybranym case study.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku asystent rodziny, potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o rodzinie i pomocy rodzinie oraz opieki nad dzieckiem, uprawniające do zatrudnienia w charakterze asystenta rodziny.

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy,
 • 3 zdjęcia (o wymiarach 35x4 5 mm, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów lub inne dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Akademicka 12tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Bibliotekoznawstwa z informacją naukową

Czas trwania – 3 semestry

Liczba godzin – 375

Studia podyplomowe adresowane są do:

 • osób które ukończyły stacjonarne lub niestacjonarne studia I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub inżyniera;
 • oraz do absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia; absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów jednolitych (5-letnich).

Studia dedykowane są zarówno nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela-bibliotekarza,

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa z informacją naukową jest wyposażenie słuchaczy
w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano w oparciu na  nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponadto poznają metody pracy
z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Akademicka 12tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Czas trwania – 3 semestry

Łączna liczba godzin: 440 (+60 godzin praktyk)

Studia adresowane są do osób:

 • pragnących zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dziennik Ustaw nr 50, poz. 400)  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, jak również  Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 roku zmieniające w/w rozporządzenie.
 • posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogicznym, posiadającym przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, czynnych zawodowo nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem dydaktycznych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ogólne cele kształcenia:

Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
w zakresie wiedzy:

 • Zna podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie nauczania języka angielskiego.
 • Zna przedszkole oraz szkołę podstawową jako środowiska wychowawcze oraz zna występujące w nich procesy edukacyjne jako zadania instytucjonalne i nauczycielskie.
 • Ma elementarną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych.
 • Ma elementarną wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych, w tym tablic interaktywnych.
 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się

w zakresie umiejętności:

 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej.
 • Potrafi realizować programy ministerialne i inne specjalistyczne programy nauczania języków obcych.
 • Potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych
 • Potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu języka angielskiego.
 • Posiada umiejętność wyszukiwania i oceniania materiałów do nauczania języków obcych.
 • Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci.
 • Ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji.
 • Potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach.

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy.
 • Posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.
 • Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji.
 • Ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela

Wykaz przedmiotów:

 1. Dydaktyka przedmiotu
  • wybrane zagadnienia pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka
  • dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
  • elementy prawa oświatowego
  • warsztaty komunikacji
  • warsztaty metodyczne
  • nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego
  • emisja i higiena głosu
 2. Praktyczna nauka języka angielskiego (zajęcia przygotowujące do egzaminu certyfikującego poświadczającego biegłość języka angielskiego, np. TOEFL - wersja iBT (internetowa) z wynikiem całkowitym min. 57 pkt)
  • fonetyka praktyczna
  • sprawności produktywne – pisanie i konwersacje
  • gramatyka praktyczna
  • sprawności receptywne – czytanie i słuchanie
 3. Wiedza o krajach anglojęzycznych
  • wiedza o historii i kulturze krajów anglojęzycznych
  • wybrane zagadnienia z anglojęzycznej literatury dziecięcej
 4. Praktyka pedagogiczno-metodyczna w zakresie  nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej – dodatkowe 60 godzin

UWAGA: program studiów podyplomowych obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i przygotowuje słuchaczy do przystąpienia do wybranego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zdanie tego egzaminu leży po stronie słuchacza, nie jest organizowane przez Uczelnię i nie ma wpływu na ukończenie studiów.

Preferowany poziom znajomości języka angielskiego kandydata na studia – co najmniej A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Dokumenty – termin i miejsce składania:

 • Kandydaci na studia proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
  • podanie do rektora uczelni i karta ewidencyjna na odpowiednim druku
  • dyplom(y) ukończenia studiów wyższych (kopia)
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Dokumenty należy składać:
  • Punkt Rekrutacyjny WSBiP ul .Akademicka 12 (osiedle Pułanki)
   27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • Informacje: (41) 260 40 40: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Pedagog w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających studia wyższe (zawodowe, licencjackie, magisterskie) na kierunkach pedagogika, psychologia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Ogólne cele kształcenia

 • Aktualizacja i rozszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej dzieci i młodzieży, współczesnych trendów w psychoterapii, a także głównych założeń w pracy socjoterapeutycznej.
 • Przygotowanie słuchaczy do identyfikowania i rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Opanowanie umiejętności niezbędnych do diagnozowania oraz prowadzenia działań terapeutycznych i wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziców.
 • Nabycie umiejętności konstruowania programów socjoterapeutycznych oraz planów działań wspierających ucznia/wychowanka.
 • Wykształcenie umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych technik z osobami będącymi podmiotami socjoterapii, jak i specjalistami wspierającymi ten proces.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Ma podstawową wiedzę na temat miejsca socjoterapii w systemie nauk oraz ich powiązań z innymi dyscyplinami.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu socjoterapii, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz ich wieloaspektowego uwarunkowania.
 • Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, medycznym w odniesieniu do odpowiednich obszarów rozwojowych.
 • Dysponuje wiedzą dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej i społecznej w działalności socjoterapeutycznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń.
 • Potrafi scharakteryzować środowiska wychowawcze (rodzina, klasa, grupa rówieśnicza, grupa wychowawcza), ich specyfikę i procesy w nich zachodzące.
 • Posiada wiedzę odnośnie metodyki pracy socjoterapeutycznej.
 • Zna sposoby diagnozowania i projektowania pracy socjoterapeutycznej, adekwatnie do potrzeb dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
 • Posiada elementarną wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i wykorzystania komputerów w pracy socjoterapeutycznej.
 • Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w działalności socjoterapeutycznej.

Umiejętności:

 • Dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne w praktyce socjoterapeutycznej – wykorzystując wiedzę teoretyczną.
 • Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii, pedagogiki, psychoterapii, metodyki pracy socjoterapeutycznej w celu diagnozowania, analizowania, projektowania i realizowania działań terapeutycznych adekwatnie do zaburzeń u dzieci i młodzieży.
 • Dysponuje niezbędnymi w praktyce socjoterapeutycznej umiejętnościami społecznymi – wykorzystując je w współpracy z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami prawnymi, nauczycielami, pedagogami.
 • Potrafi dobierać i wykorzystywać metody badawcze, procedury i przykłady dobrych praktyk oraz materiały, metody i środki pracy do realizacji działań socjoterapeutycznych.
 • Posiada umiejętności pracy z grupą socjoterapeutyczną.
 • Potrafi organizować swój warsztat pracy socjoterapeutycznej, dokonywać ewaluacji podejmowanych działań i wskazywać obszary wymagające modyfikacji.
 • Poszykuje sojuszników wspierających jego działalność socjoterapeutyczną w instytucjach działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.
 • Kieruje się zasadami i normami etycznymi w działalności socjoterapeutycznej.
 • Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością socjoterapeutyczną korzystając z różnych źródeł i technologii informacyjnych.

Kompetencje społeczne:

 • Słuchacz jest gotowy do ustawicznego rozwoju osobistego i doskonalenia własnych kompetencji wychowawczych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych.
 • Jest gotowy do współdziałania i pracy w grupie w środowisku lokalnym
 • Jest gotowy do identyfikowania i refleksyjnego rozstrzygania prawnych i etycznych dylematów związanych z wykonywaniem pracy socjoterapeutycznej.
 • Jest świadomy o przyjmowaniu odpowiedzialności za własną pracę, za projektowanie i wykonywanie działań socjoterapeutycznych.
 • Jest gotowy do świadomego analizowania własnych – potencjalnych możliwości – jak i ograniczeń w pracy socjoterapeutycznej.

Wykaz przedmiotów:

 • Wprowadzenie do teorii socjalizacji.
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej.
 • Pedagogika rodziny.
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze.
 • Patologie życia społecznego.
 • Wybrane zagadnienia psychopatologii w okresie dzieciństwa i młodości.
 • Komunikacja interpersonalna – trening.
 • Wstęp do socjoterapii dzieci.
 • Metody socjoterapii dzieci i młodzieży.
 • Projekt socjoterapeutyczny.
 • Socjoterapia rodziny.
 • Wstęp do psychoterapii dzieci i młodzieży.
 • Wybrane metody psychoterapii zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży.
 • Projekt socjoterapeutyczny z zastosowaniem elementów psychoterapii.
 • Programy socjoterapeutyczne


Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Pedagogika resocjalizacyjna.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających studia wyższe (zawodowe, licencjackie, magisterskie) na kierunkach pedagogika, socjologia oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

Ogólne cele kształcenia

 • Zdobycie przez słuchaczy nowych kwalifikacji niezbędnych do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi wykolejeniem.
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, metodyki pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.
 • Zapoznanie się słuchaczy z klasycznym ujęciem pedagogiki resocjalizacyjnej oraz najnowszymi tendencjami w resocjalizacji.
 • Zdobycie przez słuchaczy kompetencji w zakresie projektowania i realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem metod pracy z grupą, wychowankiem agresywnym, mediacji i negocjacji.
 • Słuchacz posiądzie umiejętności ewaluacji własnej pracy i stosowania techniki radzenia sobie ze stresem.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
Wiedza:

 • Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat koncepcji psychologicznych, socjologicznych, medycznych stanowiących teoretyczne podstawy działalności resocjalizacyjnej
 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat etiologii, mechanizmów oraz dynamiki zjawisk dewiacyjnych i społeczno-patologicznych.
 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o metodach resocjalizacji, którą jest w stanie stosować i twórczo rozwijać w działalności wychowawczej, profilaktycznej oraz readaptacyjnej.
 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celów i zasad projektowania oraz realizowania oddziaływań resocjalizujących.
 • Ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę na temat współczesnych modeli, strategii i poziomów oddziaływań profilaktycznych.
 • Posiada wiedzę o etapach postępowania diagnostycznego w procesie resocjalizacji.

Umiejętności:

 • Posiada umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, pogłębione i wzbogacone o wyjaśnienie relacji między zjawiskami społecznymi w sytuacji zagrożenia człowieka.
 • Ma pogłębione umiejętności planowania i realizowania działań diagnostycznych, opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych.
 • Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania w pracy wychowawczej, profilaktycznej, resocjalizacyjnej.
 • Posiada umiejętność samodzielnego opracowywania i realizowania indywidualnych programów oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i readaptacyjnych.
 • Potrafi twórczo animować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej

Kompetencje społeczne:

 • Potrafi skutecznie aktywizować jednostki i grupy społeczne do podejmowania działań resocjalizacyjnych i profilaktycznych.
 • Ma świadomość konieczności ewaluacji i modernizacji programów oraz projektów profilaktycznych.
 • Posiada poszerzone kompetencje w zakresie planowania, organizowania, kierowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizujących podejmowanych wobec jednostek i grup społecznych.
 • Ma świadomość pełnienia roli pedagoga resocjalizacji w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Wykaz przedmiotów:

 • Aksjologiczne aspekty procesu resocjalizacji
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej.
 • Pedagogika resocjalizacyjna.
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Współczesne tendencje w pedagogice resocjalizacyjnej
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Komunikacja interpersonalna – trening.
 • Metodyka oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych
 • Metody socjoterapii dzieci i młodzieży.
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej.
 • Profilaktyka pedagogiczna przemocy i agresji
 • Praca kuratora sądowego
 • Patologie społeczne z elementami kryminologii
 • Etiologia uzależnień.
 • Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 500 (350 +150 godz. praktyk)

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.
Studia przygotowują do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych (świetlica szkolna, internat, bursa, pedagog szkolny) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka)

Ogólne cele kształcenia

 • W wyniku kształcenia na podyplomowych studiach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych oraz pozna głównie w ramach 150 godzinnej praktyki pedagogicznej w placówce opiekuńczo-wychowawczej praktyczne ich odniesienia w rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej i samodzielnie, świadomie będzie potrafił realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze, w tym twórcze, metodami aktywizującymi spotkania – zajęcia z wychowankami, podopiecznymi różnych placówek.
 • Będzie on także świadomy rozwoju własnego, szeroko rozumianego warsztatu pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym także zagrożeń, m.in. wypalenia zawodowego, a tym samym będzie przygotowany do zapobiegania temu zjawisku.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania- uczenia się.
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej – opiekuńczo-wychowawczą, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu.

Umiejętności:

 • Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Kompetencje społeczne:

 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela..

Wykaz przedmiotów:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • prawne podstawy opieki i wychowania
 • pedagogiczne wspieranie rodziny
 • psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego
 • konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym
 • organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych
 • elementy terapii pedagogicznej
 • zespoły zaburzeń rozwoju dzieci
 • elementy pedagogiki zabawy
 • muzykoterapia
 • techniki plastyczne w pracy z dziećmi
 • medialne programy edukacyjne
 • formy teatru dziecięcego
 • wybrane elementy teorii opieki. Pojęciowy model opieki i opiekuna
 • edukacja kształceniem dla rozwoju
 • wykład monograficzny
 • instytucje opiekuńczo - wychowawcze (dom dziecka, centrum usług opiekuńczych, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjno - opiekuńczy, bursa szkolna, dom samotnej matki)
 • wybrane zagadnienia patologii młodzieży
 • proseminarium

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dziecku i jego rodzinie.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 366

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;

Ogólne cele kształcenia

 • Doskonalenie umiejętności diagnozy, poradnictwa oraz doradztwa dziecku oraz jego rodzinie.
 • Zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na udzielanie fachowej pomocy oraz wsparcia dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Słuchacz dysponuje wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii.
 • Potrafi dokonać identyfikacji problemów rodzinnych.
 • Zna sposoby oraz techniki diagnozowania z zakresu problemów społecznych.
 • Posiada podstawy mediacji i negocjacji w sytuacjach problemowych.
 • Ma wiedzę z zakresu poradnictwa rodzinnego i socjalnego.
 • Zna podstawy funkcjonowania placówek pomocowych.
 • Potrafi zdefiniować sposoby prewencji zachowań problemowych dzieci i młodzieży.
 • Posiada wiedzę dotyczącą procedur oraz przebiegu postępowania pomocowego.

Umiejętności:

 • Słuchacz poprawnie dobiera i stosuje odpowiednie formy wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Swoje działania pomocowe projektuje zgodnie z normami i etyką
 • Potrafi oszacować ryzyko konsekwencji zachowań problemowych
 • Potrafi reagować w sytuacjach zaburzonego rozwoju dziecka.

Kompetencje społeczne:

 • Słuchacz jest przygotowany do aktywnego i skutecznego podejmowania działań pomocowych.
 • Uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę z zakresu doradztwa, poradnictwa.
 • Jest świadomy znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.
 • Potrafi przewidzieć skutki podejmowanych działań pomocowych.

Wykaz przedmiotów:

 • Elementy prawa rodzinnego
 • Rodziny zastępcze i adopcyjne – kwalifikacja i pomoc
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny
 • Programy wspierania i reintegracji rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub
 • NSnieprzystosowanym społecznie
 • Diagnoza zaburzeń zachowania u dzieci i dorosłych
 • Wybrane problemy przestępczości dzieci i młodzieży
 • Problemy uzależnień – diagnoza, pomoc, profilaktyka
 • Przemoc w rodzinie – diagnoza, pomoc
 • Mediacje i negocjacje w postępowaniu sądowym
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Podstawy terapii rodzin
 • Ekspresja plastyczna w terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju
 • Drama w pracy z dzieckiem i rodzina
 • Kształtowanie systemu wartości w rodzinie

Łączna liczba godzin: 366

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne

Czas trwania – 2 semestry (doskonalące)

Łączna liczba godzin: 220

Studia adresowane są do osób:

- którzy ukończyli stacjonarne lub niestacjonarne studia I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub inżyniera;
- oraz do absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia; absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów jednolitych (5-letnich).

Ogólne cele kształcenia:

Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie: „Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne” jest wykształcenie specjalistów potrafiących profesjonalnie udzielić porady dietetyczno-żywieniowej, jak również prowadzić usługi żywieniowe i dietetyczne.
Szczegółowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli dietetyków, edukatorów żywieniowych oraz specjalistów ds. żywienia człowieka w poradniach żywieniowych, poradniach medycznych jak również w jednostkach żywienia zbiorowego.
Ponadto celem studiów jest zapewnienie potrzeb rynku pracy związanych ze zmieniającymi się potrzebami klientów usług w zakresie szeroko rozumianego zdrowia i stylu życia, jak również wparcie poradni lekarskich w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i metabolicznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie posiadał specjalistyczną wiedzę w zakresie żywienia i dietetyki, jak również będzie potrafił udzielać porad zgodnie z zasadami edukacji i związanymi z nią kompetencjami społecznymi. Absolwent po ukończeniu studiów będzie potrafił ocenić stan zdrowia klienta/pacjenta, stan odżywienia, dokonać założeń żywieniowych i dietetycznych, zaplanować sposób żywienia lub dietę, przeprowadzić edukację żywieniową, ułożyć jadłospis/dietę, dokonać ocenę skuteczności przeprowadzonej edukacji i sposobu żywienia i wdrożyć działania korygujące w procesie edukacji żywieniowej i dietoterapii. Absolwent będzie przygotowany do pracy w poradniach żywieniowych i dietetycznych, zarówno dla osób zdrowych, w odmiennym stanie fizjologicznym jak również dla osób chorych; w poradniach lekarskich w ramach edukacji żywieniowej i dietoterapii schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem poradni diabetologicznych i metabolicznych; w zakładach żywienia zbiorowego w charakterze dietetyka; w klubach fitness w charakterze dietetyka/edukatora żywieniowego. Absolwent studiów będzie mógł zajmować stanowisko edukatora/trenera w ośrodkach zajmujących się edukacją zdrowotną.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Wykazuje znajomość anatomii i fizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz procesów trawienia i wchłaniania.
 • Zna i rozumie przemiany biochemiczne w organizmie człowieka.
 • Zna funkcje fizjologiczne białek, tłuszczy, węglowodanów, składników mineralnych, witamin i substancji biologicznie czynnych w organizmie człowieka.
 • Zna technologię potraw i podstawy towaroznawstwa.
 • Rozumie procesy rozwoju osobniczego od dzieciństwa do późnej starości i potrafi zaplanować żywienie dostosowane do naturalnych etapów rozwoju człowieka.
 • Zna psychologiczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem, style komunikowania się oraz bariery w komunikowaniu się i wiedzę tą wykorzystuje w prowadzeniu edukacji żywieniowej.
 • Zna metody oceny stanu odżywienia. Zna przyczyny i skutki nieracjonalnego sposobu żywienia. Zna przyczyny i skutki zaburzeń odżywiania.
 • Potrafi rozpoznać i dokonać korekty sposobu żywienia u osób w odmiennym stanie fizjologicznym i z chorobami dietozależnymi.
 • Zna zasady postępowania dietetycznego w chorobach w zależności od rodzaju, przebiegu i stopnia zaawansowania choroby.
 • Zna cele i zadania zdrowia publicznego, czynniki determinujące zdrowie i chorobę oraz aktualne problemy zdrowotne ludności w Polsce.
 • Zna zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego sposoby żywienia i stylu życia w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych.

Umiejętności:

 • Potrafi planować, projektować i realizować działania związane z postępowaniem żywieniowym i dietetycznym oraz edukację żywieniową dla osób zdrowych, w odmiennym stanie fizjologicznym i chorych.
 • Potrafi opracować i posługiwać się dokumentacją związaną z edukacją żywieniową pacjenta i postępowaniem dietetycznym.
 • Potrafi posługiwać się sprzętem do oceny stanu odżywienia, dietoterapii i opracowania dokumentacji edukacyjnej i związanej z postępowaniem dietetycznym.
 • Potrafi dokonać zapotrzebowania na surowce i produkty żywnościowe, oceny przebiegu procesów technologicznych i zastosować odpowiednie techniki sporządzania potraw.
 • Potrafi nawiązać współpracę z pacjentem lub klientem.
 • Potrafi rozpoznać problem zdrowotny lub potrzeby w zakresie żywienia pacjenta na podstawie wywiadu, ankiety, badań laboratoryjnych i antropometrycznych.
 • Potrafi wykorzystać metody oceny stanu odżywienia w planowaniu żywienia i postępowania dietetycznego.
 • Potrafi obliczyć zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze w postępowaniu żywieniowym i dietetycznym.
 • Potrafi dokonać oceny ilościowej i jakościowej jadłospisów i diet.
 • Potrafi zaplanować i wdrożyć zasady dietoterapii i dietoprofilaktyki chorób dietozależnych.

Kompetencje społeczne:

 • Doskonali swoją wiedzę i umiejętności związane z nowymi zmianami, trendami i potrzebami w zakresie wiedzy o organizmie człowieka, żywieniu i dietetyce.
 • Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do innych specjalistów o pomoc/konsultacje.
 • Stawia dobro pacjenta i żywionych grup na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta/klienta i żywionych grup.
 • Potrafi prowadzić postępowanie żywieniowe i dietetyczne w sposób efektywny i motywujący pacjenta.
 • Potrafi prowadzić postępowanie żywieniowe i dietetyczne w sposób zapewniający pacjentowi/klientowi lub żywionym grupom przysługujące im prawa.
 • Zapewnia pacjentowi/klientowi i sobie bezpieczne warunki pracy.

Wykaz przedmiotów:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka z elementami patofizjologii
 • Żywienie człowieka zdrowego z elementami biochemii
 • Dietetyka ogólna
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób metabolicznych i zaburzeń odżywiania
 • Dietetyka pediatryczna
 • Żywienie sportowców
 • Edukacja żywieniowa
 • Pracowania żywienia i dietetyki

Informacja o kosztach dostępna jest w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera – diagnoza, terapia i edukacja

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Liczba godzin – 390

Studia podyplomowe adresowane są do:

czynnych nauczycieli - absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psychologów i logopedów.

Ogólne cele kształcenia:

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu spektrum autyzmu, diagnozy, terapii i edukacji. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania dzieci ze spektrum autyzmu, pracę z nimi oraz współpracę z ich środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Ma podstawową wiedzę na temat miejsca pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami.
 • Zna terminologię używaną w procesie wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych teorii pedagogicznych i metod wspomagania rozwoju.
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym i kulturowym.
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju, kształcenia i wychowania dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Ma uporządkowaną wiedzę o dzieciach ze spektrum autyzmu pod kątem ich uczestnictwa w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.

Umiejętności:

 • Potrafi sprawnie komunikować się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.
 • Potrafi identyfikować problemy dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Posiada umiejętności obserwowania, diagnozowania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania wzorów zachowań dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Posiada umiejętności rozwiązywania problemów pedagogicznych w określonych obszarach wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Posiada umiejętności wybierania i zastosowania właściwych sposobów postępowania w procesie wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Posiada umiejętności twórczego animowania prac nad własnym rozwojem oraz rozwojem dzieci ze spektrum autyzmu oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

Kompetencje społeczne:

 • Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej.
 • Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje, prowadzone działania oraz ich skutki.

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, inaczej IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – wymogi MEN).

Wykaz przedmiotów:

 • Pedagogika specjalna
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 • Elementy neurologii dziecięcej
 • Elementy psychologii klinicznej małego dziecka
 • Spektrum autyzmu - kryteria i narzędzia do rozpoznawania (ICD 10, DSM V)
 • Zaburzenia rozwoju – wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (Q-Chat, M-Chat)
 • Planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu - kontekst indywidualny
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
 • Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem
 • Praca z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem
 • Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu – metody pracy
 • Metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu – metody pracy
 • Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu – tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET, KIPU, indywidualne programy)
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu – Stosowana Analiza Zachowania
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna
 • Wspomaganie środowiska rodzinnego – budowanie relacji – elementy metody RDI
 • Seminarium dyplomowe – projekt
 • Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej
 • Praktyka pedagogiczna (150 godzin)

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ogólne cele kształcenia
Program studiów oparty jest o ramowy program MENiS z zakresu ,,Terapii pedagogicznej".
Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych

Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, a także wczesnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przyswaja wiedzę na temat rozwoju zaburzeń rozwojowych dziecka, a także poznaje możliwości profilaktyki. Dodatkowo uzyskuje praktyczne prygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych dla dzieci mających trudności w nauce szkolnej

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Ma podstawową wiedzę na temat miejsca terapii pedagogicznej w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu terapii pedagogicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich wieloaspektowego uwarunkowania.
 • Zna prawidłowości rozwoju dziecka oraz różne rodzaje zaburzeń tego rozwoju.
 • Zna mechanizmy leżące u podłoża deficytów rozwojowych oraz sposoby ich wyrównywania.
 • Zna metody diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Ma wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw oraz zasad prowadzenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej i terapeutycznej oraz zasad konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych.
 • Zna metody postępowania terapeutycznego z dzieckiem i jego rodziną.

Umiejętności:

 • Potrafi diagnozować deficyty rozwojowe i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i wychowanków.
 • Potrafi planować pracę terapeutyczną oraz dokonywać ewaluacji jej efektów.
 • Potrafi dobierać i stosować metody terapeutyczne stosownie do zaburzenia i dysfunkcji rozwojowych.
 • Potrafi współpracować z rodziną dziecka i innymi specjalistami w procesie jego terapii.

Kompetencje społeczne:

 • Słuchacz jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych, w tym oddziaływań terapeutycznych w różnych środowiskach wychowawczych.
 • Jest przygotowany do podejmowania działań terapeutycznych wobec dzieci z różnymi problemami rozwojowymi.
 • Jest gotowy do współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami, w tym środowiskiem rodzinnym dziecka wspierającymi jego rozwój.

Wykaz przedmiotów:

 • Aktualne koncepcje różnic indywidualnych
 • Terapia zaburzeń mowy
 • Rozwój i dysfunkcje sfery poznawczej i motorycznej
 • Terapia zaburzeń motorycznych
 • Rozwój i dysfunkcje sfery emocjonalnej i społecznej
 • Wczesne wspomaganie dziecka
 • Terapia trudności w nauce czytania i pisania
 • Terapia zaburzeń emocjonalnych i społecznych
 • Patologia i zagrożenia społeczne
 • Trudności szkolne uczniów
 • Trening umiejętności edukacyjnych
 • Stymulacja rozwoju poznawczego i rozwijanie zdolności twórczych uczniów
 • Współczesne tendencje w terapii dzieci i młodzieży
 • Diagnostyka psychologiczna
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Warsztaty
 • Praktyka w zakresie terapii dziecka

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Doradztwo zawodowe i personalne

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 355 (+ 60 godzin praktyk)

Studia adresowane są do osób:

po studiach licencjackich i magisterskich, posiadających uprawnienia pedagogiczne, chcących zdobyć profesjonalne kwalifikacje do prowadzenia skutecznego doradztwa zawodowego i personalnego w szkołach, innych instytucjach państwowych i niepaństwowych oraz w szeroko rozumianym środowisku społecznym.

Ogólne cele kształcenia:

Do najważniejszych celów kształcenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”, należy przekazanie studentom najistotniejszej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do profesjonalnej pracy doradczej w szkole, innych instytucjach i w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Te wiadomości, umiejętności i kompetencje, słuchacze studiów zdobędą m.in. w teoretycznych i praktycznych obszarach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych i zawodoznawczych.

Najważniejsze ogólne cele kształcenia to:

 • zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego i umiejętność jej uświadamiania innym;
 • usprawnienie i udoskonalenie konstruktywnej interakcji, zarówno z uczniami w szkołach, ich rodzicami, jak i dorosłymi w każdym wieku;
 • zrozumienie najistotniejszych, dla różnorodnych zawodów, problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
 • udoskonalenie najważniejszych umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego;
 • wypracowanie indywidualnych umiejętności doradczych;
 • ukształtowanie umiejętności konstruktywnej pracy z grupą i rozumienia specyfiki zachowań grupowych;
 • uwewnętrznienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru optymalnej drogi zawodowej i życiowej;
 • udoskonalenie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;
 • permanentne, transgresyjne, pogłębianie własnego rozwoju zawodowego i osobistego;
 • rozwinięcie wiadomości, umiejętności, sprawności i kompetencji, pod kierunkiem profesjonalnych nauczycieli;
 • zdobycie najważniejszych umiejętności coachingowych w zakresie rozwoju kompetencji osobistych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany m.in. do:

 • współpracy z osobami oczekującymi wsparcia społecznego w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, w różnego rodzaju instytucjach państwowych i niepaństwowych, m.in. w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia, w ośrodkach wsparcia społecznego, a także w szeroko rozumianym środowisku społecznym;
 • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki poradniczej;
 • kierowania rozwojem zawodowym i personalnym powierzonych mu podmiotów;
 • konstruktywnej i komunikatywnej relacji z innymi ludźmi, nie tylko w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, ale także szeroko rozumianego poradnictwa życiowego;
 • prowadzenia działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie bezrobociu i większym problemom życiowym, przez świadczenie usług w ramach profesjonalnego poradnictwa zawodowego i personalnego;
 • wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o zdiagnozowane predyspozycje osobowościowe oraz w oparciu o dotychczasowe ścieżki edukacji zawodowej jednostek zwracających się o pomoc;
 • przygotowania osób poszukujących pracy do tworzenia własnego wizerunku (prezentacji i autoprezentacji);
 • efektywnego poruszania się po rynku pracy, dzięki znajomości technik aktywnego jej poszukiwania, a także dzięki znajomości najważniejszych reguł przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Absolwenci będą mogli podejmować pracę m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, Centrach Pomocy Rodzinie, zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności, klubach pracy, organizacjach i instytucjach prowadzących państwowe i prywatne pośrednictwo pracy, zakładach pracy, studenckich Biurach Karier, agencjach doradztwa zawodowego i Ochotniczych Hufcach Pracy.

Wykaz przedmiotów:

 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Etyka w pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Pedagogika pracy
 • Podstawy pomocy psychologicznej
 • Wprowadzenie do samokształcenia i samorealizacji
 • Systemy motywowania
 • Zawodoznawstwo
 • Rynek pracy w Polsce i UE
 • Systemy poradnictwa zawodowego i personalnego w Polsce i UE
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Rekrutacja, selekcja i rozwój kadr pracowniczych
 • Kształcenie ustawiczne
 • Komunikacja interpersonalna w doradztwie zawodowym i personalnym
 • Andragogika praktyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Rozmowa doradcza w doradztwie zawodowym i personalnym
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Narzędzia pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Planowanie kariery i rozwój zawodowy
 • Coaching w rozwoju kompetencji osobistych
 • Poradnictwo międzykulturowe
 • Poradnictwo 50+,60+
 • Praktyka I,II,II

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Akademicka 12tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Logopedia.

Czas trwania – 4 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 616

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne

Cel:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Tematyka zajęć:

 • Wstęp do logopedii
 • Biomedyczne podstawy logopedii
 • Psychologiczne podstawy logopedii
 • Ontolingwistyka
 • Elementy neuropsychologii
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Wiedza o języku polskim dla logopedów
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia, alalia
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dysleksja
 • Podstawy foniatrii dla logopedów
 • Ortofonia z kulturą żywego słowa
 • Procedury i strategie postępowania logopedycznego
 • Psychologia rozwojowa
 • Zaburzenia komunikacji językowej - oligofazja
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyzartria/anartria
 • Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych
 • Zaburzenia komunikacji językowej - jąkanie
 • Zaburzenia komunikacji językowej - autyzm
 • Wczesna interwencja logopedycznaNeuropsychologia i neurologia dziecięca
 • Elementy ortodoncji
 • Elementy audiologii dla logopedów
 • Dykcja z emisją głosu
 • Pedagogika specjalna
 • Lingwistyczna analiza tekstów zaburzonych
 • Terapia logopedyczna osób starszych - strategie postępowania
 • Zaburzenia komunikacji językowej - niedosłuch
 • Zaburzenia komunikacji językowej - afazja
 • Informatyka dla logopedów
 • Seminarium - projekt dyplomowy

Kadra dydaktyczna:

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujących się tematyką logopedii. Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców to specjaliści związani ze środowiskiem naukowym Katedry Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członkowie Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Zasady przyjęcia na studia:

rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Dokumentacja kandydata:

podanie do rektora uczelni i karta ewidencyjna na odpowiednim druku;
dyplom(y) ukończenia studiów wyższych magisterskich lub medycznych (tytuł magistra lub lekarza medycyny) - (kopia);
kserokopia dowodu osobistego;
zaświadczenie o przygotowaniu nauczycielskim w przypadku ukończenia studiów niepedagogicznych;
opinia logopedy, dotycząca wymowy kandydata

Dokument ukończenia studiów:

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskimi uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:

 • nauczycieli przedmiotów (w tym zawodowych) zatrudnionych w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych (lub z oddziałami integracyjnymi): przedszkolnych, podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • pedagodzy, psycholodzy szkolni lub pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • nauczyciele, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych, terapeutycznych, innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych – we wszystkich typach placówek, w których mogą pobierać naukę uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ogólne cele kształcenia:

Przygotowanie specjalistów z zakresu racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do współorganizacji kształcenia integracyjnego/włączającego. Posiada umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością/niedostosowaniem społecznym w różnorodnych formach edukacji, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania, a także opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • zna elementarną terminologię pedagogiki, psychologii, biomedycyny i socjologii i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie wybranych zagadnień pedagogiki specjalnej
 • ma elementarną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą realizowanej specjalności, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat rehabilitacji, edukacji, terapii, resocjalizacji oraz filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
 • ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej oraz ich prawidłowości i zakłóceń
 • ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych: w tym zwłaszcza przedszkola, szkoły i placówek wspierania rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących
 • posiada wiedzę na temat podstawowych koncepcji rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o systemach wspierania osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie edukacji, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • posiada elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w pedagogice specjalnej, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami rozwoju; w szczególności posiada wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badań; zna tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
 • ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi; a w szczególności o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji rozwijających ideę inkluzji: edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych oraz instytucji wsparcia
 • ma uporządkowaną, szczegółową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej oraz o specyfice ich funkcjonowania w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk związanych z edukacją włączającą, stosowanych w wybranych obszarach pedagogiki specjalnej (praca wychowawczo-dydaktyczna i socjoterapeutyczna w grupie przedszkolnej, klasie szkoły ogólnodostępnej i integracyjnej)
 • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym etyki własnego zawodu

Umiejętności:

 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk w zakresie rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii, wsparcia i resocjalizacji, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyk i metodyk szczegółowych pedagogiki specjalnej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pozyskiwać dane w celu diagnozowania, analizowania, interpretacji i prognozowania oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych związanych z edukacją inkluzyjną, w odniesieniu do różnych kontekstów działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, kulturalnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością w zakresie inkluzji edukacyjnej, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze: potrafi formułować i analizować przykładowe problemy badawcze, konstruować i przeprowadzać proste badania pedagogiczne w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze, ustalać wnioski, opracowywać i prezentować wyniki, a także wskazywać kierunki dalszych badań
 • posiada rozwinięte umiejętności w obrębie komunikacji interpersonalnej; potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny z użyciem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej i osobami pochodzącymi z różnych środowisk
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi działaniami inkluzyjnymi w obszarze rehabilitacji, edukacji, wychowania, opieki, terapii, wsparcia, resocjalizacji
 • potrafi kierować procesami rehabilitacji, socjoterapii, kształcenia i wychowania; dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu zaprojektowania i efektywnego realizowania zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych, stosownie do wymogów metodyki odpowiedniej subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
 • potrafi pracować z uczniami; posiada umiejętność pracy z grupą, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania, posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zadań dotyczących projektowania i wdrażania działań profesjonalnych
 • posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy terapeutycznej i edukacyjnej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w tym samodzielnego konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia o odmiennym rozwoju lub z trudnościami socjalizacji
 • potrafi przewidywać konsekwencje działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i resocjalizacyjnych
 • potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne

Kompetencje społeczne:

 • rozumie potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykazuje wrażliwość na specyfikę ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; ustawicznie dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizacji działań w obszarze edukacji włączającej o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, terapeutycznym czy resocjalizacyjnym; wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
 • jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych profesjonalnych działań zawodowych
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach podejmujących działania w obszarze pedagogiki specjalnej, z ukierunkowaniem na inkluzję edukacyjną; jest zdolny do konstruktywnego komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
 • dostrzega problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań; postępuje zgodnie z zasadami etyki

Wykaz przedmiotów:

 • Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnostyka psychopedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podstawy języka migowego

Informacja o kosztach dostępna jest w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41

 


Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunku: Pedagogika, posiadającym przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ogólne cele kształcenia:

Studia podyplomowe przygotowują do realizacji zadań w zreformowanej szkole podstawowej. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty na dwóch blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edukacji małego i młodszego dziecka oraz zajęcia warsztatowe.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Zna podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pluralistyczne podejście do realizacji programów edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • Zna przedszkole oraz szkołę podstawową jako środowiska wychowawcze oraz zna występujące w nich procesy edukacyjne jako zadania instytucjonalne i nauczycielskie.
 • Ma elementarną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych.
 • Ma elementarną wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych w tym tablic interaktywnych.
 • Ma wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w działalności przedmiotowej i metodyce edukacji) dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych.

Umiejętności:

 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej.
 • Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci.
 • Ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji.
 • Potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach.
 • Posiada umiejętności diagnostyczne rozpoznawania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, potrafi opracować i realizować wnioski diagnostyczne oraz wspierać i wspomagać dzieci.

kompetencje społeczne:

 • Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy.
 • Posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.
 • Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji.
 • Ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci

wykaz przedmiotów:

 • Psychologia dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Psychologia dla nauczycieli
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Metodyka kształcenia zintegrowanego (p)
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Edukacja środowiskowa i ekologiczna z metodyką (p)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Dydaktyka ogólna i szczegółowa dla nauczycieli
 • Praktyka I
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Pedagogika przedszkolna
 • Edukacja muzyczna z metodyką (p)
 • Pomoc medyczna - ratownicza
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką (p)
 • Praktyka II
 • Seminarium dyplomowe
 • Kultura fizyczna z metodyką (p)
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (p)
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne w szkole (p)
 • Logopedia
 • Praktyka III
 • Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Zarządzanie oświatą – Menadżer oświaty.

Czas trwania – 2 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich)

Ogólne cele kształcenia

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem
 • zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego;
 • aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym;
 • przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych;
 • przygotowanie do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym;
 • zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym;
 • stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej;
 • upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową;
 • wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza

 • zna podstawowe teorie dotyczące organizacji i zarządzania oraz podstawowe funkcje kierownicze,
 • ma rozszerzona wiedzę na temat struktury systemu edukacji w Polsce oraz przechodzenie z jednego poziomu szkolnictwa na drugi - programowo wyższy,
 • zna i rozumie różne rodzaje więzi społeczne i istniejące pomiędzy nimi relacje w odniesieniu do instytucji oświatowych,
 • zna metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych właściwych dla organizowania i zarządzania oświatą, oraz procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania prawidłowości rządzących w oświacie,
 • posiada wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) dotyczących instytucji oświatowych oraz organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki oświatowe, 
 • posiada wiedzę o procesie zarządzania i kierowania rozwojem organizacji, 
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną,

UMIEJĘTNOŚCI

 • interpretuje i wyjaśnia zjawiska edukacyjne, potrafi planować rozwój szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym; wdrażać, monitorować i oceniać efekty realizowanych zadań,
 • analizuje przyczyny oraz przebieg konkretnych procesów edukacyjnych, stawia proste hipotezy badawcze i je weryfikuje,
 • prawidłowo organizuje proces dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczy w szkole lub placówce oświatowej,
 • diagnozuje, analizuje i nadzoruje jakość pracy szkoły oraz wprowadza zmiany służące doskonaleniu tej jakości,
 • kontroluje i ocenia podwładnych, prowadzi właściwą politykę kadrową i socjalną,
 • sprawnie i skutecznie zarządza finansami szkoły oraz realizuje zadania administracyjno-gospodarcze,
 • zapewnia przepływ informacji wewnętrznej oraz z otoczeniem szkoły,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
 • Kieruje zespołem pracowniczym i przyjmuje odpowiedzialność za efekty jego pracy.
 • potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • rozumie, że właściwa komunikacja pomiędzy podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi zapewnia wysoką jakość pracy szkoły,
 • rozumie uwarunkowania prawne i etyczne związane z pełnieniem funkcji kierowniczej w instytucji oświatowej, zapewnia przejrzystość funkcjonowania norm prawnych i etycznych w szkole,
 • jest odpowiedzialny i zaangażowany w pełnienie funkcji kierowniczej, potrafi stworzyć warunki do aktywności obywatelskiej nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz organom funkcjonującym na terenie szkoły lub placówki oświatowej.

Wykaz przedmiotów:

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela.
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu oświata
 • Wybrane problemy współczesnej edukacji
 • Marketing i promocja w oświacie
 • Psychologia kierowania
 • Planowanie i organizacja pracy w placówce oświatowej
 • Etyka zawodu dyrektorów i menadżerów
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
 • Praktyka kierownicza
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Kreowanie wizerunku menadżera
 • Unijne programy wspierania oświaty

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi

Ogólne cele kształcenia:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych;
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń;
 • wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno- kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw;
 • współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów;
 • głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju;
 • struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).

UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
 • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków;
 • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej;
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi;
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej;
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym);
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce;
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);
 • jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze).

Wykaz przedmiotów:

 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
 • Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Metody edukacyjno-terapeutyczne w rewalidacji.
 • Niewerbalne techniki komunikacji.
 • Wybrane teorie socjalizacji.
 • Praktyka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
 • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych.
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (p)
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (p)
 • Praca w grupach rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe
 • Metodyka wychowania w internacie i w innych placówkach (p)
 • Metodyka zajęć artystycznych (muzyka, technika, plastyka, ruch) (p)
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa w świetle rozwiązań unijnych.
 • Współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego.
 • Praktyka
 • Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umożliwiające im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie, związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41

 


Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 370

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Ogólne cele kształcenia:

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie:

 • wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
 • psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
 • dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę;
 • technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć).


po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

 • Zna prawidłowości dotyczące rozwoju biologicznego, psychologicznego oraz społecznego człowieka
 • Zna założenia dotyczące funkcjonowania i specyfiki organizacyjnej placówek, do pracy w których absolwent uzyskuje kwalifikacje
 • Zna filozoficzne, społeczno- kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy i uwarunkowania wychowania oraz procesu przyswajania wiedzy, umiejętności, a tak że rozwoju człowieka
 • Ma wiedzę na temat procesów komunikacji
 • Ma podstawową wiedzę przedmiotową z zakresu wybranej specjalności oraz wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i zna możliwości wykorzystania komputerów i środków masowego przekazu w pracy zawodowej
 • Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej oraz zna podstawy diagnozy

UMIEJĘTNOŚCI

 • Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi przy analizowaniu interpretowaniu ludzkich zachowań, diagnozowaniu i prognozowaniu sytuacji oraz określaniu działań praktycznych w zakresie problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych
 • Posiada umiejętność wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na temat określonych zagadnień z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i języka specjalistycznego.
 • Potrafi dokonywać diagnozy pedagogicznej i tworzyć programy oddziaływań przeznaczonych dla wychowanków i (lub) uczniów o specjalnych potrzebach, w tym edukacyjnych.
 • Umie planować, organizować i prowadzić proces wychowawczy i edukacyjny.
 • Umie tworzyć własny warsztat metodyczny.
 • Potrafi organizować działania grupy.
 • Umie samodzielnie się uczyć, pogłębiać, aktualizować i integrować z innymi dziedzinami wiedzy nabytymi podczas studiów: wiedzę pedagogiczną i przedmiotową oraz wykorzystywać ją do realizacji własnego rozwoju zawodowego.
 • Dostrzega i analizuje dylematy etyczne posługując się wiedzą na temat obowiązujących zasad i norm etycznych
 • Potrafi dokonać krytycznej analizy własnych działań i określić obszary wymagające modyfikacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Rozumie i docenia rolę i znaczenie nauk pedagogicznych w funkcjo-nowaniu społeczeństwa
 • Jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych w różnych środowiskach społecznych
 • Rozumie konieczność stosowania w pracy zawodowej norm prawnych i etycznych
 • Umie pracować w grupie i nią kierować
 • Potrafi współpracować z innymi nauczycielami, pracownikami, rodzica- mi i środowiskiem lokalnym

Wykaz przedmiotów:

 • Wprowadzenie do pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych
 • Teoretyczne i metodyczne podstawy wychowania
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Postawy psychologii ogólnej
 • Psychologia społeczna i wychowawcza
 • Emisja głosu
 • Praktyka I
 • Psychologia rozwojowa
 • Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka II
 • Seminarium dyplomowe
 • Warsztat pracy wychowawcy dzieci i młodzieży
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych
 • Prawo oświatowe
 • Etyka w zawodzie nauczyciela
 • Komunikacja interpersonalna
 • Praktyka III

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do:

 • współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych;
 • podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej;
 • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;
 • kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami;
 • posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41

 


Geriatria i opieka długoterminowa

Czas trwania – 2 semestry (doskonalące)

Łączna liczba godzin: 215

Studia adresowane są do osób:

- pielęgniarek, lekarzy, pedagogów, absolwentów zdrowia publicznego.
Zatem uczestnikami studiów podyplomowych mogą być:
1. Lekarze
2. Osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia - zatrudnione w ochronie zdrowia.
3. Osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia przygotowujący się do prowadzenia placówek opieki długoterminowej.
4. Osoby zainteresowane problematyką geriatrii oraz opieki długoterminowej.

Ogólne cele kształcenia:

Studia podyplomowe - doskonalące w swym programie obejmują elementy geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji, organizacji opieki długoterminowej i pedagogiki. Mają one na celu przygotowanie pielęgniarek, pedagogów, lekarzy do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą borykającą się ze schorzeniami charakterystycznymi dla wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny, czy opiekunów.

Sylwetka absolwenta:

Słuchacz dysponował będzie interdyscyplinarną wiedzą na temat aspektów starzenia człowieka w wymiarze biologicznym i społecznym. Będzie posiadał wiedzę z zakresu podstawowych zagrożenia zdrowia fizycznego, jak i psychicznego oraz potrzeb opiekuńczych wynikających z podeszłego wieku wraz ze sposobami zapobiegania i leczenia/zaopatrywania.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Zna i rozumie podstawy prawne umożliwiające np. podejmowanie decyzji o umieszczeniu pacjenta w modelu opieki zinstytucjonalizowanej, podejmowanie decyzji w imieniu pacjenta ubezwłasnowolnionego / nieubezwłasnowolnionego, stosowanie przymusu bezpośredniego, orzekanie o niesprawności.
 • Zna społeczne i psychologiczne skutki starzenia i niesprawności i ich wpływ na chorowanie.
 • Zna podstawowe trendy dotyczące chorobowości i umieralności w wieku starszym.
 • Zna aspekty ekonomiczne związane ze starością i niesprawnością.
 • Zna podstawową problematykę związaną z agresją u osób wieku podeszłym.
 • Zna podstawowe zasady prewencji zakażeń oraz zasady szczepień u osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych.
 • Rozpoznaje niepokojące objawy u pacjenta w wieku podeszłym i wskazuje doraźne postępowanie w zależności od typu instytucji opiekuńczej i dostępności środków i personelu.
 • Rozpoznaje i różnicuje przyczyny nietrzymania zwieraczy i wskazuje opcje terapeutyczne.
 • Ma wiedzę na temat zespołu słabości oraz ryzyka zdrowotnego z nim związanego.
 • Zna procesy starzenia układu nerwowego oraz sposoby prostej oceny stanu świadomości, zaburzeń ogniskowych oraz zespołu oponowego.
 • Zna podstawowe zasady postępowania w schorzeniach neurologicznych będących częstą przyczyną niesprawności
 • Zna zasady zmniejszania ryzyka chorób naczyniowych mózgu oraz prewencji sercowo-naczyniowej.
 • Ma wiedzę na temat epidemiologii, typów, objawów i leczenia otępienia.
 • Zna cechy odróżniające otępienie od majaczenia oraz najczęstsze przyczyny zespołu majaczeniowego i zasady postępowania z pacjentem.
 • Zna przyczyny zaburzeń rytmu dobowego oraz korzystny i niekorzystny wpływ leków.
 • Zna podstawowe przyczyny zespołów bólowych stawów z rozróżnieniem na choroby zwyrodnieniowe, zapalne i zakaźne.
 • Zna podstawy metabolizmu kostnego wraz z przyczynami osteoporozy.
 • Zna podstawowe zasady screeningu oraz postępowania zapobiegawczego i leczniczego w częstych schorzeniach reumatologicznych.
 • Zna zasady rozpoznawania i leczenia polimialgii reumatycznej / olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnicy skroniowej – jest w stanie podać zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta związane z nieleczoną chorobą Hortona.
 • Ma wiedzę na temat patologii mięśniowych będących przyczyną niesprawności.
 • Zna zasady stosowania niesterydowych leków przeciwzapalnych z ich dawkowaniem doraźnym w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz potencjalnymi powikłaniami ich stosowania.
 • Zna zasady rehabilitacji oraz podstawowe zasady kinezyterapii, fizykoterapii, neuropsychologicznej terapii zaburzeń mowy, terapii zajęciowej, terapii sztuką i przez sztukę.
 • Zna możliwości fizykoterapii w odniesieniu do leczenia bólu.
 • Zna praktyczne cele prowadzenia rehabilitacji w wybranych stanach chorobowych
 • Zna zasady psychologicznej diagnostyki w psychiatrii i cechy charakterystyczne głównych zespołów psychopatologicznych
 • Zna podstawowe zasady rozpoznawania i postępowania z pacjentami depresyjnymi, chorymi na schizofrenię, zaburzeniami osobowości, nerwicowymi i z zaburzeniami lękowymi.
 • Ma wiedzę na temat przebiegu chorób nowotworowych.
 • Zna ogólne zasady opieki nad pacjentem nowotworowym i nienowotworowym.
 • Zna podstawowe fazy reakcji na chorobę nowotworową oraz metody wspierania pacjentów paliatywnych.
 • Zna zasady diagnozowania oraz niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia pacjentów z bólem przewlekłym.
 • Zna zasady higieny w opiece instytucjonalnej, oraz zasady izolacji chorych zakaźnie.
 • Zna zagrożenia związane z hospitalizacją i instytucjonalizacją oraz możliwości profilaktyki.
 • Zna zasady zapobiegania i leczenia odleżyn z uwzględnieniem stosowanych środków opatrunkowych.
 • Zna zasady opieki w wybranych sytuacjach klinicznych (jest w stanie wymienić poszczególne etapy procesu pielęgnacji).
 • Zna zasady budowania zespołu wokół celów do jakich został on powołany.
 • Zna podstawowe zasady projektowania i wdrażania zarządzania jakością usług.
 • Posiada wiedzę z zakresu istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia; zna problematykę relacji człowiek starszy – środowisko społeczne, jak również omawia mechanizmy funkcjonowania człowieka starego w sytuacjach trudnych.
 • Definiuje zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne, styl życia oraz wskazuje ich podstawy teoretyczne
 • Inicjuje i wspiera osobę starszą i rodzinę w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie środowiskowej „koalicji na rzecz zdrowia”.
 • Wymienia przejawy i rodzaje uzależnień.
 • Charakteryzuje rodzaje i strategie programów profilaktycznych przeciwko uzależnieniom.
 • Rozumie specyfikę profilaktyki środowiskowej uzależnień.
 • Zna teorie dotyczące procesu pomocy, wsparcia, integracji, aktywizacji, wykluczenia i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

Umiejętności:

 • Potrafi zastosować poszczególne narzędzia oceny geriatrycznej w aspekcie funkcjonalnym, fizykalnym (ryzyko upadków, odleżyn, niedożywienia), mentalnym (MMSE, test rysowania zegara).
 • Potrafi opisać fizjologiczny proces starzenia.
 • Potrafi rozpoznać ryzyko upadków u osób w wieku podeszłym i zna zasady ‘bezpiecznego otoczenia’ dla osoby w wieku podeszłym i/lub z zaburzeniami chodu i zaburzeniami sensorycznymi.
 • Potrafi opisać podstawowe choroby przewlekłe z podstawami ich prewencji oraz zasadami postępowania długoterminowego zwłaszcza w aspekcie opiekuńczym.
 • Potrafi rozpoznać zagrożenia związane ze stosowaniem nadmiernej ilości leków.
 • Potrafi rozpoznać cechy schorzeń obwodowego układu nerwowego mających szczególne znaczenie w opiece długoterminowej.
 • Potrafi rozpoznać podstawowe psychopatologiczne cechy poszczególnych typów otępienia i wykonać MMSE i test rysowania zegara oraz ocenić stopień otępienia.
 • Potrafi rozpoznać stan funkcjonalny pacjenta z zapalną chorobą stawów oraz ciężkość zespołu korzeniowego.
 • Potrafi wskazać cechy pozwalające na rozpoznanie oraz zaproponować postępowanie w uzależnieniach u osób w wieku podeszłym.
 • Potrafi rozpoznać obniżenie nastroju/depresję przy pomocy odpowiednich skal oceny depresji.
 • Potrafi rozpoznać stopień upośledzenia umysłowego i wymienić główne przyczyny niedorozwoju w tym zakresie.
 • Potrafi zaprojektować indywidualny plan opieki długoterminowej i określić członków zespołu opiekuńczego niezbędnych w danym przypadku.
 • Potrafi zaprojektować business-plan dla prywatnej instytucji opiekuńczej i posiada podstawy wiedzy na temat public relations i sposobów etycznego reklamowania swoich usług.
 • Ocenia wpływ choroby i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie społeczne człowieka starego oraz rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne u osób starych.
 • Rozpoznaje rodzaj uzależnienia, a także wykorzystuje swoją wiedzę do dobierania adekwatnej do środowiska strategii profilaktycznej.
 • Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej w działalności praktycznej wobec pacjenta z deficytami w zakresie potrzeb społecznych, jak również wykazuje się odpowiedzialnością za poprawność wykonywanych zadań w oparciu o ustawę pomocy społecznej.

Kompetencje społeczne:

 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
 • Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje, w tym ma świadomość odpowiedzialności wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, zna granice swoich kompetencji i profesjonalnych możliwości.
 • Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro.
 • Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych.
 • Przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności, tajemnicy zawodowej itd.
 • Potrafi współpracować w zespole składającym się z przedstawicieli różnych zawodów aktywnych w obszarze opieki długoterminowej.
 • Potrafi i posiada wiedzę na temat sposobów przekazywania trudnych informacji pacjentom i ich rodzinom.
 • Dostrzega różnice pomiędzy poszczególnymi typami opieki długoterminowej.
 • Ma świadomość, rozumie i zna zasady podejmowania decyzji o zaprzestaniu uporczywego leczenia i decyzji o niepodejmowaniu reanimacji u pacjentów paliatywnych.
 • Jest świadomy zasad konstruowania opieki długoterminowej i zasad ubiegania się o niezależne formy jej finansowania.
 • Jest świadomy zasady korzystania z usług opieki zdrowotnej w warunkach zakładu opieki długoterminowej nie będącego szpitalem.
 • Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad człowiekiem starym.

Wykaz przedmiotów:

 • Geriatria – wprowadzenie
 • Geriatria – choroby wieku podeszłego
 • Neurologia w geriatrii
 • Gerontopedagogika
 • Reumatologia w geriatrii
 • Psychiatria
 • Systemy wsparcia pacjenta geriatrycznego i jego rodziny
 • Rehabilitacja w geriatrii
 • Medycyna paliatywna
 • Wybrane formy opieki w stanach chorobowych
 • Organizacja opieki długoterminowej
 • Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia wieku podeszłego

Informacja o kosztach dostępna jest w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 365

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) posiadający przygotowanie pedagogiczne

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadających przygotowaniem pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk pedagogicznych i nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umiejętnie stymulować procesy rozwoju motorycznego dziecka z wykorzystaniem środków dostępnych w zakresie gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca na etapie edukacji elementarnej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami psycho-społecznymi na osobowość dziecka w celu przygotowania go do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej na kolejnych etapach edukacji. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia roli przyszłego lidera i kreatora aktywności fizycznej w przedszkolu i w szkole, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji sprawności gimnastyczno-tanecznych służących zdrowiu, korekcji postawy ciała i wspomaganiu prawidłowego rozwoju.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

 • Posiada ugruntowaną wiedzę o procesach zachodzących w organizmie dziecka pod wpływem oddziaływania środkami ruchowymi i ukierunkowaną aktywnością ruchową;
 • Posiada ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu dziecka oraz z zakresu biologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju psychomotorycznego dziecka do 10-ego roku życia;
 • Posiada wiedzę na temat diagnozowania i planowania form aktywności ruchowej dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka w wieku do 10 lat;
 • Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania prakseologicznych ogniw procesu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w działaniu praktycznym;
 • Zna i rozumie metody, formy i zasady nauczania czynności ruchowych wybranych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych form aktywności ruchowej dostosowanej do możliwości i potrzeb dziecka;
 • Posiada ugruntowaną wiedzę na temat pozytywnych i negatywnych skutków aktywności fizycznej oraz potrzeby korekcji postawy ciała u dzieci;
 • Zna i rozumie zagrożenia zdrowotne spowodowane nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i stosowaniem używek;
 • Zna fachowe nazewnictwo i terminologię związaną z gimnastyką podstawową, gimnastyką korekcyjną, rytmiką i tańcem.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Potrafi prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniki wybranych form aktywności ruchowych oraz przeprowadzić specjalistyczną rozgrzewkę w zakresie edukacji elementarnej;
 • Posiada umiejętności bezpiecznego wykorzystania przyborów i przyrządów do realizacji zadań ruchowych;
 • Potrafi komunikować się z jednostką i z grupą w zakresie przygotowania i realizacji wybranych form aktywności ruchowych;
 • Potrafi zidentyfikować problemy rozwojowe w zakresie prawidłowej postawy ciała, budowy somatycznej i sprawności motorycznej u dzieci w wieku 3-10 lat;
 • Ma umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka;
 • Potrafi prawidłowo dobierać i realizować działania profilaktyczne i terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb i poziomu sprawności dzieci;
 • Potrafi identyfikować i korygować u innych błędy praktyczne pojawiające się przy wykonywaniu specjalistycznych czynności ruchowych a także oddziaływać profilaktycznie na aparat ruchu dziecka;
 • Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu reakcji organizmu dziecka na wysiłek fizyczny w działaniu praktycznym;
 • Potrafi odnaleźć potrzebne informacje, w umiejętny sposób korzystać z dostępnych źródeł wiedzy fachowej i prezentować wyniki własnych działań i przemyśleń.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
 • Okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, różnych grup społecznych oraz troskę o ich zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny;
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi oraz pracować w zespole, przyjmując rolę lidera;
 • Potrafi odpowiednio określić i dobrać formy i metody nauczania ruchu uwzględniając potrzeby rozwojowe dziecka;
 • Potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Potrafi stosować zasady BHP dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji elementarnej;
 • Promuje zdrowy styl życia i całożyciową aktywność fizyczną.

Wykaz przedmiotów:

 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy antropomotoryki
 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Muzyka i rytmika
 • Edukacja zdrowotna
 • Praktyka asystencka
 • Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Gimnastyka korekcyjna z metodyką
 • Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
 • Muzyka i rytmika
 • Taniec – rodzaje i metodyka
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Gimnastyka korekcyjna z metodyką
 • Zabawy i gry z piłką
 • Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej
 • Relaksacja
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Praktyka

absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41 


Coaching rozwojowy i mentoring
dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i kadry dydaktycznej wyższych uczelni.

 

Zmień z nami oblicze polskiej edukacji!

Zapraszamy do uczestnictwa w unikalnym programie studiów
dla kadry zarządzającej i dydaktycznej placówek oświatowych i wyższych uczelni.

W  czasie studiów:
- ukończysz kurs coachingu, pozwalający na przystąpienie do procesu akredytacyjnego Izby Coachingu,
- poznasz podstawy wiedzy z obszaru mentoringu,
- nauczysz się przygotowywania inspirujących prezentacji i wystąpień, w Twoim własnym stylu,
- poznasz techniki pracy z pamięcią, polecane przez światowej sławy eksperta w dziedzinie rozwoju i uczenia się – Tony’ego Buzana,
- poznasz zasady przeciwdziałania stresowi i budowania odporności psychicznej jednostek i współpracujących ze sobą zespołów.  

Korzyści dla uczestników studiów:
- zwiększenie konkurencyjności na edukacyjnym rynku pracy,
- większy autorytet wśród uczniów i współpracowników,
- przygotowanie do roli coacha lub/i mentora,
- umiejętność wspierania ucznia w rozwoju osobistym,
- umiejętność wydobywania potencjału uczniów,
- wzrost skuteczności i poczucia sensu w  pracy,
- większa świadomość swojego potencjału,
- szybsze uczenie się i zapamiętywanie,   
- lepsza komunikacja z otoczeniem zawodowym i prywatnym,
- umiejętność przygotowywania inspirujących prezentacji,
- umiejętność korzystnego zaprezentowania się w sytuacjach publicznych – na konferencjach, sympozjach, zebraniach,
- znajomość zasad kierowania ludźmi w stylu coachingowym,
- wzrost odporności psychicznej i jej składowych (pewności siebie, zaangażowania,  
  gotowości do podejmowania wyzwań i realizacji zadań),
- wzrost skuteczności pracy w warunkach stresu i przeciążenia.

Korzyści dla uczniów naszych absolwentów:
- lepsza atmosfera nauki,
- mniej stresu, więcej zabawy i ekscytacji,
- wsparcie w rozwoju swojego potencjału,
- ciekawe inspirujące lekcje,
- znajomość metod szybkiej nauki,
- zwiększenie motywacji do nauki,
- wzrost zaufania do nauczyciela,
- wsparcie w rozwoju osobistym,
- zwiększenie odpowiedzialności za siebie, bez nadmiernego poczucia winy.

Korzyści dla szkoły zatrudniającej naszych absolwentów:
- lepsza atmosfera pracy w szkole,
- lepsza komunikacja wewnątrz zespołu,
- możliwość korzystania z kompetencji coacha wewnętrznego,
- posiadanie eksperta wspierającego zespół w komunikacji z rodzicami,
- wsparcie we wdrażaniu procesu mentoringu w szkole (na przykład przy wdrażaniu w obowiązki nowych nauczycieli, w pracy z uczniem i rodzicem),
- wsparcie w profesjonalnej prezentacji osiągnięć szkoły,
- możliwość przeszkolenia nauczycieli w obszarze skutecznego uczenia i uczenia się,
- zainicjowanie i prowadzenie procesu budowania szkoły/uczelni jako organizacji odpornej psychicznie.

Nasi wykładowcy to:
- coachowie i superwizorzy akredytowani przez Izbę Coachingu,
- mentorzy,
- trenerzy grupowi,
- dziennikarze,
- menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu kadrą dydaktyczną,
- eksperci w dziedzinie skutecznego uczenia się,
- licencjonowani konsultanci testu badania odporności psychicznej MTQ48,
- autorzy książek i licznych publikacji.

Dorota Nawrotek
d mawrotek

Trener biznesu, coach akredytowany w  Izbie Coachingu, pedagog i wykładowca akademicki. Licencjonowany konsultant narzędzia badania Odporności Psychicznej MTQ48. Przedsiębiorca o ponad 20-letnim doświadczeniu.
Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty oraz sesje coachingowo – mentoringowe dla zarządów firm
i organizacji, menedżerów, a także nauczycieli i wykładowców akademickich. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszarów profilaktyki stresu, komunikacji i wystąpień publicznych, skutecznej nauki, motywacji i efektywności. Propagatorka i praktyk coachingowego stylu zarządzania. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, coachingu (SGH) oraz Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ. Z wykształcenia filolog. Wspiera ją bogate doświadczenie zawodowe -była dziennikarką radiową i telewizyjną, rzecznikiem prasowym. Przez 13 prowadziła własną firmę edukacyjną (1600 absolwentów).
W latach 2013-2016 Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Izby Coachingu. Współpracuje z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (inicjatorka powołania przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania studiów podyplomowych „Coaching biznesowy”, a także autorka ich programu).
Autorka bloga rozwojowego oraz artykułów dziennikarskich i autorskich publikowanych m.in. w czasopiśmie „Charaktery”.

Krzysztof  Michał Nowak
km nowak

Akredytowany w Izbie Coachingu coach, mediator i przedsiębiorca. Były członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju. Absolwent Studium Coacha Basic i Executive oraz kursu life coachingu The Coaching Academy w Londynie. Współautor programu i trener w szkole coachingu Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Szkolenia Monika Zubrzycka-Nowak. Koordynator i współtwórca europejskiego projektu Coaching Burnout Syndrome Solution (C-BOSS). Wspiera liderów i ekspertów w zarządzaniu przedsięwzięciami i projektami o zróżnicowanej skali. Projektuje i prowadzi warsztaty dla zespołów i organizacji. Zajmuje się mediacjami społecznymi. Od 1998 roku realizuje projekty i zarządza firmami na zróżnicowanym rynku polskim i europejskim. Doświadczenie biznesowe zdobywał w prowadzeniu przedsięwzięć związanych z produkcją, handlem i usługami na rynku reklamowym BTL i POS, finansowym, handlu krajowego i międzynarodowego, oznakowania i oświetlenia architektonicznego, wydawniczym. Jego atutem jest wszechstronne wykształcenie w obszarach architektury, technologii IT oraz zarządzania, zdobyte podczas studiów na renomowanych polskich uczelniach (UW, PW, SGH).
W swojej działalności włącza zdobyte doświadczenie i wiedzę z obszarów biznesu, coachingu i mediacji w działania prospołeczne związane z międzypokoleniową wymianą wiedzy, uczeniem się przez całe życie i rozwojem inicjatyw lokalnych.

dr hab. Roman Starz
r starz

Językoznawca, nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dydaktyk języka polskiego, członek Zespołu Dydaktycznego przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, instytutowy opiekun praktyk nauczycielskich.
Prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, negocjacji, mediacji i treningu interpersonalnego

Marek Szurawski
m szurawski

Dziennikarz, tłumacz i szkoleniowiec.  Autor książek, programów radiowych i telewizyjnych, poświęconych kształceniu pamięci i umysłu. Certyfikowany trener programu Butterfly Universe Project Tony Buzana. Twórca i współorganizator otwartych Memoriad Szkolnych i Mistrzostw Polski w Zapamiętywaniu.
Pomysłodawca i współprowadzący niepubliczną placówkę oświatową- ECCE HOMO XXI, której misją jest szybka i jakościowa poprawa systemu edukacji w Polsce.  Współpracuje z Akademią Nauki w Warszawie, Leader School w Łodzi, fundacją „Edukacja na nowo”
i Instytutem Edukacji w Warszawie. Wśród jego bogatego dorobku pisarskiego warto wymienić bestsellery :„Pamięć. Trening interaktywny”, „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski” oraz „Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski”.Jest też tłumaczem uznanych pozycji dotyczących uczenia się i pamięci.
Z pasji żeglarz i marynista, współtwórca i animator polskiego ruchu szantowego.  Współzałożyciel i członek grupy szantowej Stare Dzwony. Stworzył program „Akademii pod Żaglami”, w której łączy turystykę i rekreację ze specjalnym programem szkoleniowo – integracyjnym, związanym z nowoczesnymi technikami pracy umysłowej, rozwojem osobowości i budowaniem ducha zespołu. Należy do Klubu Myśli Intelektualnej XXI wieku.

Tomasz Wański
t wanski

Konsultant biznesowy, trener, coach i mentor. Współtwórca i prezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.
Autor publikacji na temat mentoringu (Personel Plus), organizator pierwszej ogólnopolskiej konferencji nt. mentoringu - Kraków, 2015.
Wspiera organizacje wdrażające mentoring. Prowadzi indywidualne procesy rozwojowe i mentoringowe, a także szkolenia dla mentorów.
Ma ponad 25-letnią praktykę w zakresie tworzenia i wdrażania strategii firm, operacyjnego zarządzania biznesem, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi klienta i sprzedaży w przemyśle, firmach prywatnych i korporacji Xerox w Polsce. Zrealizował ponad 6500 godzin szkoleń i projektów doradczych w kraju i za granicą, w tym dla: KPMG, Pratt&Whitney Polska, Bank Zachodni WBK, AMPLICO, AVON Polska, MOTOROLA, MITSUBISHI, ERA/T-Mobile, PZU, AVON Republika Czeska (w Pradze), NEC Europe (w Lille – Francja). Z wykształcenia inżynier z wieloletnim doświadczeniem w  obszarze zarządzania projektami w zapleczu naukowym przemysłu.
Ukończył akademię Coaching Skills prowadzoną przez The Coaches Training Institute (USA), jest certyfikowanym konsultantem Extended-DISC®; posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (Edexcel & BTEC Professional Qualifications) oraz Certyfikat Mentora Collegium Vratislaviense.

Monika Zubrzycka – Nowak
mz nowak

Trener coachingu, coach superwizor akredytowany w Izbie Coachingu.
Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu i współtwórczyni systemu akredytacji .
Powołała do życia i prowadzi Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – Szkolenia.
Od 1999 r. tworzy i wdraża programy szkoleniowe dla firm, a także wspiera ludzi w obszarze zarządzania sobą oraz rozwijania umiejętności społecznych. Propaguje wykrywanie kluczowych elementów dla poprawy  funkcjonowania firm nowoczesną metodą „ustawień biznesu” wg. B.Hellingera.
Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleń dla coachów. Współtwórczyni jednej z pierwszych w Polsce szkół coachingu z autorskim programem akredytowanym w Izbie Coachingu.
Od 2005r. kształci coachów w Studium Coacha GWPS wg. autorskiego programu, oraz w Studium „Akademia Coachingu Biznesowego” organizowanym przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Była wieloletnia Prezes Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju, realizującego programy edukacyjne dla szkolnictwa.
Współautorka książek „Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu” oraz „Coaching zdrowia”. Konsultantka w: TVN, Radio Plus, Vox, Twój Styl, Elle, Newsweek Polska, Remedium, Magazyn Coaching.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Neurologopedia - studia podyplomowe na podbudowie studiów logopedycznych – kwalifikacyjnych.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 365

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom lub świadectwo ukończenia studiów logopedycznych (magisterskich, licencjackich lub podyplomowych)

Ogólne cele kształcenia:

 • Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku neurologopedy.
 • Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w umiejętności diagnozowania oraz prowadzenia terapii w zakresie zaburzeń komunikacji językowej o podłożu neurologicznym.
 • Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do profesjonalnych działań neurologopedycznych.
 • Uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji: do wykonywania zawodu neurologopedy (wpis na świadectwie ukończenia studiów).

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada:

Wiedzę dotyczącą:

 • zna neurologiczne i psycholingwistyczne uwarunkowania wypowiedzi językowej i potrafi je opisać, ma poszerzoną wiedzę z zakresu mózgowej organizacji funkcji językowych oraz psychologicznych i kognitywnych podstaw rozumienia i produkcji mowy;
 • ma podstawową wiedzę o zakresie i miejscu neurologopedii jako specjalności logopedycznej w obszarach różnych nauk, zna podstawową terminologię z dziedziny neurologopedii;
 • posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zaburzeń mowy pochodzenia korowego, podkorowego i psychogennego;
 • ma wiedzę z zakresu biomedycznych podstaw neurologopedii, a także z psychiatrii ogólnej i dziecięcej, gerontologopedii i farmakoterapii;
 • zna charakterystyczne cechy wypowiedzi patologicznych, potrafi je analizować i opisywać;
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowanych neurologicznie zaburzeń komunikacji językowej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń mowy pochodzenia korowego u dzieci, oligofazji, niepłynności mówienia, afazji i pragnozji oraz dyzartrii;
 • zna medyczne, psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • zna metodykę postępowania neurologopedycznego z uwzględnieniem neuroobrazowania, farmakoterapii i alternatywnych metod komunikacji.

Umiejętności:

 • rozpoznaje, różnicuje i diagnozuje zaburzenia komunikacji językowej o proweniencji korowej, podkorowej i psychogennej;
 • potrafi przeprowadzić diagnozę neurologopedyczną dzieci i osób dorosłych. Potrafi opracować program efektywnej terapii neurologopedycznej i skutecznie ją poprowadzić, modyfikując swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta;
 • posiada umiejętność analizowania wyników specjalistycznych badań neurologicznych, psychologicznych i psychiatrycznych oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami mowy. Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu logopedii, medycyny, psychologii, językoznawstwa i pedagogiki;
 • potrafi współpracować z osobami z najbliższego otoczenia pacjenta (rodzina, opiekunowie);
 • umie ocenić przydatność i odpowiednio wykorzystać alternatywne metody komunikacji w terapii neurologopedycznej;
 • posiada zdolność uzasadniania podejmowanych działań terapeutycznych.

Kompetencje społeczne:

 • ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zgodnie z określonymi etapami rozwoju zawodowego;
 • dostrzega sens, wartość i potrzebę podejmowania skutecznych działań neurologopedycznych; nie obawia się podejmowania wyzwań zawodowych;
 • ma poczucie odpowiedzialności zawodowej; dostrzega etyczne konteksty praktyki neurologopedycznej;
 • pozytywne nastawienie do praktykowanej dyscypliny łączy z krytycznym myśleniem o własnych decyzjach i osiągnięciach;
 • przejawia troskę o sposób traktowania swoich pacjentów i ich rodzin, jest otwarty na komunikację ze środowiskiem współpracowników, pacjentów i ich najbliższego otoczenia.

Program studiów:

 • Wprowadzenie do neurologopedii
 • Neurolingwistyka – podstawowe zagadnienia
 • Neurologia
 • Psycholingwistyczne podstawy mowy
 • Psychiatria
 • Psychiatria dziecięca
 • Zaburzenia mowy pochodzenia korowego u dzieci
 • Oligofazja
 • Niepłynność mówienia
 • Afazja i pragnozja
 • Dyzatria
 • Lingwistyczna analiza wypowiedzi patologicznych
 • Neuroobrazowanie w praktyce neurologopedycznej
 • Wybrane problemy gerontologopedii
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Farmakoterapia a praktyka neurologopedyczna
 • Metodyka postępowania neurologopedycznego
 • Seminarium

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41 


Logopedia przedszkolna i szkolna
Studia podyplomowe - doskonalące

Czas trwania – 3 semestry (doskonalące)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:

posiadających studia wyższe (zawodowe/licencjackie, magisterskie, lekarskie) na kierunkach pedagogika, psychologia, medycyna oraz przygotowanie pedagogiczne.

Cele studiów – sylwetka absolwenta

 • Uzyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu fizjologii człowieka, neuropsychologii, rozwoju mowy dziecka, foniatrii, fonetyki, zaburzeń mowy komunikacji językowej oraz wiedzy o języku polskim.
 • Nabycie przez słuchaczy kompetencji – umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy dziecka oraz zakresu metod i technik terapii logopedycznej.
 • logopedia przedszkolna i szkolna (wpis na świadectwie ukończenia studiów).

Treści studiów

 • Treści studiów integrują wiedzę z zakresu fizjologicznych, psychologicznych, medycznych i pedagogicznych aspektów rozwoju mowy dziecka oraz wiedzę
 • o zaburzeniach mowy i komunikacji językowej u dzieci.
 • Treści studiów są praktycznie ukierunkowane na kształcenie umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy u dzieci oraz kompetencji metodycznych terapii logopedycznej.
 • Treści studiów są uporządkowane w przedmioty i moduły studiów oraz formy zajęć audytoryjnych ( wykłady, ćwiczenia) i formy zajęć praktycznych ( warsztaty metodyczne)

Program studiów:

 • Psychologia rozwoju komunikacji językowej dziecka
 • Anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu
 • Fonetyka i fonologia
 • Ontogeneza mowy. Stymulacja rozwoju mowy
 • Ontogeneza mowy. Stymulacja rozwoju mowy
 • Diagnoza i terapia dyslalii
 • Diagnoza i terapia jąkania
 • Surdologopedia
 • Diagnoza i terapia ologofazji 
 • Praca z dzieckiem dyslektycznym 
 • Logorytmika
 • Informatyka w logopedii

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41 


Etyka i filozofia w szkole

Czas trwania – 3 semestry (doskonalące)

Łączna liczba godzin - 376

Studia adresowane są do osób mających:

ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia,
przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Ogólne cele kształcenia:
Celem Studiów Podyplomowych "Etyka i filozofia w szkole" jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki i filozofii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Program studiów obejmuje praktyczne strony nauczania etyki i filozofii w szkołach, analizę współczesnych problemów etycznych i filozoficznych wraz z ich teoretycznymi i historycznymi podstawami. W programie studiów znajdują się wykłady, ćwiczenia i seminaria.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
Z zakresu wiedzy

 • ma znajomość i rozumienie roli refleksji filozoficznej/etycznej w kształtowaniu kultury
 • ma wiedze o miejscu i znaczeniu filozofii/etyki w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii/etyki
 • zna i rozumie zależności między filozofia, etyką i naukami na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną i multidyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych dziedzin nauki
 • zna podstawowa terminologie filozoficzną/ etyczną w języku polskim z głównych subdyscyplin
 • filozoficznych
 • ma szeroką wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania
 • zna i rozumie zależności miedzy głównymi subdyscyplinami filozoficznymi
 • ma usystematyzowaną znajomość głównych
 • kierunków podstawowych subdyscyplin filozoficznych oraz rozumie zależności zachodzące między tymi kierunkami
 • wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych subdyscyplin
 • filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, filozofia
 • przyrody
 • wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie poglądy wybranego wiodącego autora filozoficznego lub bieżący stan badan w zakresie wybranej problematyki filozoficznej
 • zna historyczny rozwój wielu wiodących idei filozoficznych na poziomie umożliwiającym
 • specjalizacje w obrębie filozofii lub nauk społecznych
 • ma szeroką znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami
 • w kulturze i w społeczeństwie
 • ma gruntowną znajomość metod
 • interpretacji tekstu filozoficznego/etycznego
 • zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne, ze
 • szczególnym uwzględnieniem wybranej dyscypliny filozoficznej i jej problematyki
 • zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz zna i rozumie fundamentalna rolę, jaka idee filozoficzne/etyczne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury
 • zna szczegółowe powiązania między poznaniem typu filozoficznego i poznaniem naukowym oraz rozumie komplementarność zachodzącą między nimi
 • zna role teorii naukowych w procesie kształtowania się poszczególnych koncepcji filozoficznych/etycznych dotyczących natury świata i człowieka

z zakresu umiejętności:

 • wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych
 • samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze
 • twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji
 • samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów
 • analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami
 • określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla badanego problemu lub argumentacji
 • wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesamispołecznymi i kulturalnymi oraz określa relacje miedzy tymi zależnościami
 • identyfikuje typowe strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • ujawnia wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określa wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów
 • precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje
 • pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując
 • oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie filozofii
 • dobiera i tworzy strategie argumentacyjne, konstruuje zaawansowane krytyczne argumenty, formułuje wszechstronne odpowiedzi nakrytykę
 • rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych stanowisk filozoficznych,
 • uwzględniając właściwe każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące miedzynimi zbieżności i różnice
 • dostrzega złożone zależności między akceptowanymi tezami filozoficznymi i zajmowanym stanowiskiem w sprawach społecznych i światopoglądowych oraz potrafi wykazać ich racjonalność

z zakresu kompetencji społecznych:

 • zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
 • samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg
 • dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów
 • uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego
 • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych
 • ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania sie więzi społecznychzgodnie z ogólnoludzkimi i powszechnymi wartościami kształtuje kulturę i wpływa na jakość relacji międzyludzkich
 • rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła.
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod
 • względem przydatności do swojej pracy akademickiej.

Program zawiera m.in:

 • Etyka ogólna
 • Historia filozofii starożytnej
 • Warsztaty z lektur filozoficznych
 • Etyka szczegółowa
 • Filozofia człowieka
 • Historia filozofii średniowiecznej
 • Filozofia i teologia
 • Filozofia w Internecie
 • Nauczanie filozofii w szkole
 • Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 • Estetyka
 • Nauczanie etyki w szkole
 • Dylematy etyczne współczesności
 • Etyczne podstawy demokracji – historia i współczesność
 • Wartości w życiu obywatelskim a formy uczestnictwa
 • Etyka globalna i środowiskowa

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Ogólne cele kształcenia:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencję i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii, które pozwolą na ich wykorzystanie w pracy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży w instytucjach: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, przedszkola, klasy integracyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Studia adresowane są do osób:

które mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie w zakresie pedagogiki
posiadających przygotowanie pedagogiczne w przypadku ukończonych studiów nie nauczycielskich.
Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią zdobywają teoretyczne podstawy wiedzy z terapii pedagogicznej i arteterapii;, nabywają praktyczne umiejętności jej zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń rozwojowych, a tym samym nabywają kompetencje psychospołeczne i dydaktyczne terapeuty pedagogicznego.
Uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz posiadającymi opinie i orzeczenia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
WIEDZA

 • Zdefiniuje elementarną terminologię używaną w terapii pedagogicznej; diagnoza, wspieranie rozwoju, reedukacja, kompensacja, jak również ma podstawową wiedzę na temat arteterapii przez sztuki plastyczne, jej szerokiego zastosowania w krajach wysoko rozwiniętych oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami i oddziaływaniami terapeutycznymi.
 • Prezentuje wiedzę o miejscu terapii pedagogicznej w systemie nauk. Scharakteryzuje terapię pedagogiczną, jako nurt poszukiwań teoretycznych i praktycznych.
 • Zna i rozumie podstawowe wiadomości na temat procesów psychologicznych, zaburzeń zachowania, rodzajów niepełnosprawności, zaburzeń emocjonalnych, a także specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich implikacje w arteterapii.
 • Charakteryzuje wybrane koncepcje człowieka wskazując na teoretyczne podstawy działalności terapeutycznej, jak również zna prawidłowości i uwarunkowania dotyczące zastosowania arteterapii 
 • w różnorodnych sytuacjach terapeutycznych.
 • Scharakteryzuje szczegółowo uwarunkowania rozwoju człowieka oraz jego procesu uczenia się; przedstawi znaczenie diagnozy w procesie wspierania rozwoju, korygowaniu zaburzonych funkcji i patologicznych zachowań dziecka.
 • Posiada wiedzę o przyczynach i skutkach zaburzeń więzi społecznej dla prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Posiada elementarną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podstawowych komponentów środowiska wychowawczego – rodziny, grupy rówieśniczej, szkoły oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania arteterapii w środowisku szkolnym, do zapewnienia kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.
 • Posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, oraz ich znaczenia w pracy terapeutycznej.
 • Przedstawia teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania dzieci, wskazując źródła niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych.
 • Posiada wiedzę o głównych środowiskach wychowawczych, charakteryzują ich role w rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Posiada wiedzę dotyczącą teorii wychowania i nauczania, określając na ich podstawie istotę wspierania rozwoju człowieka.
 • Wyjaśnia znaczenie diagnozy rozwiniętej w przebiegu procesu terapii pedagogicznej oraz prezentuje relacje łączące terapię pedagogiczną z innymi dziedzinami humanistyki, medycyny.
 • Zna postulowane funkcje instytucji edukacyjnych angażujących się w działania profilaktyczne i terapeutyczne.
 • Charakteryzuje problemy rozwojowe dzieci i młodzieży, określając podmiot oddziaływań terapeutycznych.
 • Wyjaśnia istotę i znaczenie zasad i normo etycznych w praktyce terapeutycznej, a także charakteryzuje zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy z dziećmi na terapii pedagogicznej.
 • Określa ścieżkę własnego rozwoju – prezentuje projekty budowania własnego warsztatu terapeutycznego.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat realizacji prac plastycznych, środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
 • Zna kwestie technologii stosowanych w danej dyscyplinie artystycznej w ujęciu całościowym, w celu tworzenia własnego warsztatu pracy aretetrapeuty.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Diagnozuje z wykorzystaniem technik badawczych zjawiska stanowiące uwarunkowania i objawy trudności rozwojowych.
 • Stosuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania zjawisk z zakresu terapii pedagogicznej oraz wykorzystuje poznaną wiedzę teoretyczną i umiejętności do stosowania arteterapii przez sztuki plastyczne w podstawowym zakresie oraz inne jej formy do pracy z różnorodnym odbiorcą o szerokim wachlarzu potrzeb.
 • Opracuje diagnozę pedagogiczną obejmującą jej wszystkie aspekty będące podstawą oddziaływań terapeutycznych, a także wykorzystuje swe umiejętności do analizowania zachowania oraz diagnozowania i prognozowania problemów ucznia i ustalania (przy współpracy z innymi specjalistami) zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także podejmuje działania arteterapeutyczne.
 • Samodzielnie prezentuje zagadnienia dotyczące problemów terapii pedagogicznej z wykorzystaniem z różnych źródeł, korzysta z nowoczesnych technologii (ICT).
 • Zdiagnozuje samodzielnie problemy dzieci które stanowiące bariery rozwojowe, stosując testy standaryzowane i techniki nauczycielskie.
 • Zaprezentuje własne poglądy dotyczące organizacji terapii pedagogicznej i arteterapii odwołując się do literatury przedmiotu.
 • Dostosuje formy wypowiedzi do możliwości dzieci, w kontaktach z nauczycielami i rodzicami posługuje się profesjonalnym i komunikatywnym językiem.
 • Samodzielnie prezentuje własne poglądy i opinie dotyczące procesu terapeutycznego, rozwiązuje konflikty budując sprzyjającą terapii atmosferę.
 • Poddaje analizie przydatność programów, metod i form pracy stosowanych w terapii pedagogicznej.
 • Organizując proces terapii pedagogicznej odwołuje się do standardów rozwojowych, stosuje adekwatne zasady, metody, nowoczesne technologie (ICT) oraz tworzy programy terapeutycznego oddziaływania przez sztuki plastyczne w środowisku innym niż szkolne.
 • Pracę terapeutyczną realizuje zgodnie z zasadą „Pomagam Tobie tak, abyś umiał pomóc sobie samemu”.
 • Potrafi w pracy terapeutycznej analizować problemy etyczne zgodnie z zasadą profesjonalizmu.
 • Wykorzystuje poznane techniki arteterapeutyczne, wiadomości i umiejętności z zakresu arteterapii do podejmowania działań mających na celu pomoc określonemu odbiorcy w zakresie arteterapii grupowej i indywidualnej.
 • Świadomie posługuje się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach plastycznych, w kontekście arteterapii.
 • Jest przygotowany do współdziałania i współpracy z innymi osobami w ramach artystycznych prac zespołowych o charakterze terapeutycznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Posiada świadomość własnej wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej. Realnie ocenia swoje umiejętności zawodowe terapeuty.
 • W różnorodnych formach doskonali własny warsztat pracy. Jest gotowy podejmowania działań arteterapeutycznych w różnych środowiskach społecznych,
 • Wykorzystuje wiedzę pedagogiczną dla budowania i rozwoju prawidłowych więzi społecznych.Posiadaną wiedzę wykorzystuje dla projektowania współpracy z podstawowymi komponentami środowiska społecznego dziecka.
 • Jest przygotowany do podejmowania pracy terapeutycznej. Wytrwale i profesjonalnie angażuje się w realizację zadań terapeutycznych uwzględniając specyfikę środowiska dzieci i młodzieży. Jest gotowy do komunikowania się w grupie i rozwijania kompetencji komunikacyjnej u odbiorców swych oddziaływań arteterapeutycznych.
 • Przestrzega zasady etyki zawodowej realizują proces terapii pedagogicznej. Krytycznie i refleksyjnie odnosi się do celów i efektów własnej pracy.
 • W pracy terapeuty pedagogicznego poszukuje optymalnych, zgodnych rozwiązań w budowaniu warunków do rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Koncentruje się na budowaniu i doskonaleniu grupy dzieci i młodzieży, uczestniczącej w terapii pedagogicznej z wykorzystanie arteterapii. Współpracuje ze specjalistami w dziedzinie, które dotyczy problemów rozwojowych dziecka.
 • Działania terapeutyczne projektuje i wykonuje stosując się do zasady „primum non nocere”. Kieruje się dobrem własnym i dzieci, których obejmuje - terapeutycznymi. Merytorycznie i metodycznie doskonali własny warsztat pracy. Jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczego myślenia i twórczej pracy, przeciwdziałania lękom i stresom, kontrolowania własnych zachowań.

Program zawiera m.in:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy psychiatrii i neuropsychologii dziecięcej
 • Zaburzenia zachowania i uczenia się
 • Wspomaganie rozwoju oraz wspieranie uzdolnień dziecka
 • Komunikacja i budowanie relacji w grupie
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • Diagnoza i terapia uczniów z ADHD i zaburzenia zachowania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – Metody pracy reedukacyjnej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Profilaktyka uzależnień i metody terapii
 • Praca terapeutyczna z rodzicami dzieci ujawniających zaburzenia rozwojowe i zachowania, poradnictwo i konsultacje
 • Techniki relaksacyjne
 • Techniki socjoterapeutyczne
 • Wybrane metody pedagogiki twórczości
 • Seminarium dyplomowe
 • Współczesne tendencje w arteterapii
 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Terapia zabawą
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu kreacji plastycznej
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu dramaterapii
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu biblioterapii
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zastosowaniem tańca, ruchu, muzykoterapii

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ogólne cele kształcenia:
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Studia adresowane są do osób:

 • posiadających wykształcenie co najmniej studia I stopnia (licencjat) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;
 • posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;
 • posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Jednocześnie studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • ośrodkach wczesnej interwencji
 • przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych
 • instytucjach niepublicznych takich jak :ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA
po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:
WIEDZA

 • Zna miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, ma wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, w szczególności związanych z zagadnieniami wczesnej interwencji dziecka niepełnosprawnego.
 • Posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej dla wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, ma elementarną wiedzę o metodyce pracy pedagogicznej w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zna uwarunkowania wsparcia i pracy z rodzinami dzieci niepełnosprawnych. 
 • Zna prawidłowości przebiegu rozwoju psychoruchowego dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa jako podstawy do rozpoznawania symptomów rozwoju atypowego, opóźnionego i zaburzonego.
 • Ma wiedzę z zakresu psychopatologii rozwoju dzieci, konieczności dostrzegania i analizowania izolowanych symptomów na tle syndromów zaburzeń klinicznych ujętych w systemach klasyfikacji zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Ma wiedzę z zakresu promocji zdrowia i kształtowania postawy sprzyjającej psychoprofilaktyce.
 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, organizacyjnych i praktyki wspomagania rozwoju małych dzieci w kontekście instytucjonalnym.
 • Ma wiedzę na temat programów wspomagania rozwoju dzieci z opóźnieniami i dysfunkcjami rozwojowymi ze względu na bieżącą wiedzę z podstaw genetyki, neurofizjologii, neurologopedii, psychiatrii dziecięcej, psychologii klinicznej i innych dyscyplin naukowych będących podstawą oferty publicznej i praktyki społecznej.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat potrzeb rozwojowych, społecznych, edukacyjnych i możliwości rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, posiada wiedzę na temat regulacji prawnych wspierających rozwój dziecka i jego rodziny.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Potrafi dostosować działania do deficytów rozwojowych małego dziecka niepełnosprawnego, na podstawie wiedzy o zaburzeniach rozwojowych potrafi opracować indywidualne zadania edukacyjne, rehabilitacyjne oraz programy wsparcia dla małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
 • Posiada umiejętność poszukiwania twórczych metod pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością i ich rodzin z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów indywidualnych, społecznych, kulturowych. Konstruuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny w oparciu o diagnozę umiejętności funkcjonalnych dziecka z niepełnosprawnością.
 • Potrafi zastosować typowe metody, procedur y i dobre praktyki w realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej w zależności od indywidualnych potrzeb małego dziecka.
 • Potrafi posługiwać się wiedzą psychologiczną w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, rozpoznaje różne przejawy zaburzeń rozwojowych, korzysta z diagnozy interdyscyplinarnej dla potrzeb nauczania, wychowania, rehabilitacji, rewalidacji i wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
 • Potrafi włączyć się w istniejące (lub stworzyć własne) projekty socjalne, programy terapeutyczne i profilaktyczne w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych jak i w środowisku otwartym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Ma świadomość ważności i zrozumienie pracy interdyscyplinarnej w procesie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny; wykazuje gotowość do uczestniczenia w pracach zespołów interdyscyplinarnych, w przygotowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, profilaktycznych w instytucjach jak i w środowisku otwartym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego
 • Jest empatyczny. Charakteryzuje się postawą szacunku i zrozumienia wobec dzieci niepełnosprawnych, a także umiejętnością właściwego zachowania się wobec nich i ich rodzin. Cechuje się moralnym, opartym na zasadach etyki społecznej sposobie działania, inicjuje działania na rzecz małych dzieci.
 • Charakteryzuje się kreatywnością, twórczą postawą w poszukiwaniu rozwiązywania problemów w codziennej pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością. Cechuje go otwartość w kontaktach interpersonalnych.

Program zawiera m.in:

 • Pedagogika małego dziecka
 • Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia
 • Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii
 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji.
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 • Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci edukacyjnych różnych potrzebach edukacyjnych
 • Pielęgnacja i opieka dziecka
 • Podstawy terapii psychopedagogicznej
 • Elementy logopedii
 • Stymulacja psychoruchowa dziecka
 • Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka
 • Plastyka w stymulacji rozwoju dziecka
 • Literatura dziecięca, aktywne metody i formy pracy z dzieckiem
 • Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
 • Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami umysłowymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi
 • Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia
 • Metodyka pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym
 • Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju
 • Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka
 • Seminarium

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41


Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 350

Studia podyplomowe adresowane są do:

czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów (posiadających przygotowanie pedagogiczne).

Ogólne cele kształcenia:

celem studiów jest przygotowanie do realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i objęcia kompetentnym wspomaganiem ich rodzin. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.


Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany merytorycznie i praktycznie do:

 • planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z autyzmem (w placówce i w warunkach domowych),
 • wspierania ucznia z autyzmem na różnych etapach edukacyjnych;
 • pracy z uczniem z autyzmem w przedszkolach i szkołach masowych, specjalnych i integracyjnych, placówkach specjalnych)
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin
 • diagnozowania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju osób z autyzmem.

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania, inaczej IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – wymogi MEN).

Wykaz przedmiotów:

 • Psychopatologia okresu rozwojowego
 • Elementy pedagogiki specjalnej w pracy z dzieckiem z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Diagnoza dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka pracy z dzieckiem z autyzmem w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym
 • Stosowana analiza zachowania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii dzieci z autyzmem
 • Edukacja dzieci z autyzmem w polskim systemie oświaty*
 • Metody komunikacji alternatywnej w terapii i edukacji dziecka z autyzmem
 • Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Metody redukcji zachowań niepożądanych u dzieci z autyzmem
 • Wspieranie środowiska rodzinnego dziecka z autyzmem
 • Metody wspierające terapię dziecka z autyzmem
 • Seminarium dyplomowe
 • Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym – metody pracy
 • Terapia pedagogiczna dzieci z autyzmem**
 • Wybrane metody terapii logopedycznej i neurologopedycznej w rozwijaniu umiejętności językowych u dzieci z autyzmem
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

asystent rodziny   Czas trwania  - 2 semestry Liczba godzin – 240 Praktyki - 30 godzin   Studia adresowane do osób:   absolwentów posiadających ukończone studia wyższe na  kierunkach:  psychologia,  pedagogika,  socjologia,  nauki o rodzinie,  praca socjalna,    absolwentów studiów wyższych dowolnego kierunku uzupełnione: szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 poniższego rozporządzenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.   Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.   Program studiów uwzględnia  aktualne wymogi określone  w poniższych aktach prawnych: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.   Celem studiów jest: poznanie metod rozwiązywania aktualnych problemów rodzin z dziećmi, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa oraz technik wspomagania pedagogicznego, psychologicznego, instytucjonalnego, budowanie własnego warsztatu pracy w oparciu o analizę własnych możliwości na bazie uzyskanej wiedzy i pozyskanych umiejętności, budowanie i wdrażanie planów pracy z rodziną, przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny.   Treści programowe  wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka, regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zadania i uprawnienia asystenta rodziny, etyka pracy asystenta rodziny, analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny, komunikacja interpersonalna, metodyka pracy asystenta, definicja rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy; charakterystyka problemów rodziny, w tym:   problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców, nieprawidłowych postaw rodzicielskich, problemów wychowawczych, problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej,   analiza potrzeb i problemów rodziny, sporządzanie planu pracy z rodziną, doskonalenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych, problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem; organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, problematyka mediacji w rodzinie, elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego, zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, edukacja zdrowotna, problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, pielęgnacja niemowląt i dzieci, pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym, współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę, zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji.   Miejsce odbywania praktyk    Uczestnicy otrzymują wykaz placówek, z którymi uczelnia współpracuje w ramach praktycznej nauki zawodu. Istnieje możliwość samodzielnego wyboru instytucji/organizacji, w której uczestnik zamierza odbyć 30-godzinne przygotowanie praktyczne. W obydwu przypadkach uczestnik otrzymuje dzienniczek praktyk.     Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia   Celem szkolenia jest nabycie lub zwiększenie wiedzy i umiejętności wspierania rodziny i dziecka w trudnych sytuacjach życiowych. Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i psychospołecznych – ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się z dzieckiem i w rodzinie.   zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu socjologii rodziny, ekonomiki gospodarstwa domowego,  współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze wspierania rodziny i dziecka, zapoznanie słuchaczy z wiedzą zarówno z wybranych dziedzin psychologii, jak i pedagogiki, wskazanie praktycznych możliwości stosowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy z dzieckiem i rodziną, wykształcenie umiejętności, które umożliwiają pomoc rodzinie i dziecku w docieraniu do prawdziwego potencjału rodziny oraz korzystanie z uprawnień i możliwości tkwiących       w otoczeniu rodziny, studia mają pomóc w zrozumieniu, jak nasze zachowanie może oddziaływać na dziecko, rozwój kompetencji profesjonalistów stykających się w swojej pracy zawodowej                                z dzieckiem i rodziną, wspieranie rodziny, w tym także rodzin adopcyjnych i zastępczych poprzez dostarczenie kompetencji diagnostycznych i interwencyjnych, doskonalenie umiejętności organizowania adekwatnej pomocy dziecku znajdującemu się    w trudnej sytuacji w rodzinie pochodzenia i poza nią, przygotowanie do nawiązywania kontaktu i prowadzenia mediacji w relacjach indywidualnych i grupowych z osobami i rodzinami wymagającymi pomocy.   Kompetencje społeczne   Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych  asystent rodziny: rozumie konieczność wszechstronnego planowania działań ukierunkowanych na pomoc rodzinie; ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na  tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; przejmuje odpowiedzialność za powierzone zadania; docenia znaczenie pracy asystenta rodziny dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi                      w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych; rozumie konieczność samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania                        i doskonalenia wiedzy; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji  i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia  przez całe życie; podejmuje samodzielne, odpowiedzialne decyzje w sytuacjach kryzysowych; bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje.   Warunki ukończenia studiów aktywny udział w zajęciach, pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów, napisanie pracy dyplomowej – prezentacja wybranej metody wsparcia rodziny wraz z opisem praktycznego zastosowania tej metody w wybranym case study.   Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku asystent rodziny, potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o rodzinie                                i pomocy rodzinie oraz opieki nad dzieckiem, uprawniające do zatrudnienia w charakterze asystenta rodziny.   Wymagane dokumenty    kwestionariusz osobowy, 3 zdjęcia (o wymiarach 35x4 5 mm, głowa  w pozycji lewego półprofilu  i z widocznym lewym uchem, dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów lub inne dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje, kserokopia dowodu osobistego.   Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości  w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Św.,  ul. Akademicka 12tel. 41 260 40 40, 260 40 41