wladze_banner3.jpg

Uczelniany System Jakości Kształcenia   WSBiP w  Ostrowcu Św.
obowiązujący od   – od  01 października 2019 r.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości dostrzega znaczenie jakości kształcenia dla skuteczności w realizacji swojej misji i celów strategicznych. Potwierdzeniem tego jest zapis w § 9 Statutu Uczelni .W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu jakości kształcenia oraz realizację długofalowej polityki jakości kształcenia w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości funkcjonuje Uczelniany System Jakości Kształcenia (dalej: USJK), którego zadaniami szczególności są:

 1. Wypracowanie i modyfikacja polityki jakości kształcenia zgodnej z misją i strategią Uczelni.
 2. Stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w WSBiP poprzez wypracowanie, doskonalenie i realizację instrumentów polityki jakości kształcenia oraz wdrażanie projakościowych rozwiązań.
 3. Podnoszenie rangi nauczania i budowanie etosu nauczyciela akademickiego.
 4. Wypracowanie wzorców dydaktycznych i organizacyjnych służących rozwojowi uczelni oraz podnoszeniu poziomu wykształcenia absolwentów WSBiP.

USJK obejmuje swoim działaniem nauczycieli akademickich, studentów na wszystkich poziomach studiów, a także słuchaczy studiów podyplomowych.
Ogólny nadzór nad USJK sprawuje Pełnomocnik Rektora WSBiP ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacyjno-Prawnych, odpowiedzialny za realizację polityki jakości kształcenia przed Rektorem WSBiP.

Zarządzeniem nr 19/2019 Rektora z dnia 1 października 2019 r., ustanowiony został
i wprowadzony „ Regulamin Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia”.
     
Do realizacji zadań USJK  Rektor swoją Decyzja nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 r., powołał  Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia ,w skład której wchodzą :

 1. Pełnomocnik Rektora WSBiP ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Organizacyjno - Prawnych, jako przewodniczący;
 2. 4 –ch   nauczycieli   akademickich   powołanych   przez  Rektora  WSBiP   spośród przedstawicieli wszystkich wydziałów uczelni;
 3. 1  przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Samorządu Studenckiego.
 4. 2-ch konsultantów – doradców
  • Dyrektor Działu Dydaktycznego;
  • Kierownik Centrum Informatycznego

Graficzny schemat USJK WSBiP

uczelniany system zjk

W  Regulaminie Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia , przyjęto ,że w obszarze zagadnień Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia,  znajdować się będą następujące tematy :

 1. Analiza zmian prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz wysuwanie propozycji w tym względzie.
 2. Analiza uczelnianej dokumentacji, w tym w szczególności dokumentacji dotyczącej procesu kształcenia.
 3. Przeprowadzanie oceny okresowej nauczycieli akademickich.
 4. Analiza wyników studenckiej oceny nauczycieli akademickich.
 5. Analiza współpracy międzynarodowej uczelni i internacjonalizacji procesu kształcenia.
 6. Analiza działalności naukowo-badawczej uczelni (na podstawie raportu przesłanego przez Rektora).
 7. Analiza jakości infrastruktury dydaktycznej uczelni, w tym zasobów uczelnianej biblioteki.
 8. Analiza współpracy uczelni i jej wydziałów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, interesariuszami zewnętrznymi oraz partnerami na szczeblu krajowym, (na podstawie raportu przesłanego przez Rektora).
 9. Analiza realizacji praktyk studenckich (na podstawie raportów od kierunkowych opiekunów praktyk)
 10. Analiza jakości procesu dyplomowania (ocena wybranych prac dyplomowych);
 11. Analiza prawidłowości stosowania systemu akumulacji i transferu punktów ECTS.
 12. Analiza realizacji zakładanych efektów kształcenia przez studentów.
 13. Ocena poprawności przydziału zajęć dydaktycznych.
 14. Analiza hospitacji nauczycieli akademickich.
 15. Analiza działalności studenckich kół naukowych.
 16. Analiza losu absolwentów WSBiP;
 17. Opracowywanie zaleceń projakościowych dla władz uczelni.
 18. Analiza dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych ( na podstawie raportu od uczelnianego opiekuna osób niepełnosprawnych).
 19. Analiza funkcjonowania systemu informatycznego uczelni (na podstawie raportu z centrum Informatycznego).
 20. Opracowywanie Białej Księgi Jakości Kształcenia.

W  lutym 2020 r  Rektor swoim zarządzeniem wprowadził  Księgę Jakości Systemu Zarządzania Jakością w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Dokumenty związane z jakością kształcenia:

- Procedury uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, karty ocen, wzory przewodników, załączniki do procedur.
- Raporty ocen