samorzad_banner.jpg

Studenckie Koło Naukowe pielęgniarek skupia studentów Kierunku Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. Studenci zainteresowani pracą \w studenckim kole naukowym przy Kierunku Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne mogą pracować w grupie licencjackiej, magisterskiej, dyskusyjnej (dla studentów studiów pomostowych) oraz w badawczej grupie absolwenckiej.

Celem działania koła jest gromadzenie i pogłębianie wiedzy o szeroko pojętym stanie zdrowotnym populacji lokalnej, regionalnej i ogólnej, jej poziomie wiedzy oraz jakości życia.

Studenci w ramach koła naukowego zgłębiają metody badań naukowych, uczą się doboru i wykorzystywania narzędzi i technik badawczych.

Wspólnota koła oczekuje na nowych członków, którzy są zainteresowani rozwojem wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki oraz popularyzacją prowadzonych badań własnych i analiz.

W ramach działalności Koła studenci:

  • publikują prace poza uczelnią oraz w uczelnianym czasopiśmie naukowym  ,,Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”
  • uczestniczą w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą,
  • czynnie uczestniczą w przedsięwzięciach promujących uczelnię i zawód pielęgniarki/pielęgniarza w środowisku lokalnym i poza nim.

Opiekunem studenckiego koła naukowego jest dr Małgorzata Cichońska .

Dorobek naukowy SKN:

Publikacje studentów:

-Maciąg D., Jedlikowska- Grzyb E., Knap M., Cichońska M., Borek M. Directional education of the high blood-presse patients- Kierunki edukacji chorych na nadciśnienie tętnicze. Neurocentrum Lublin 2011.
-Maciąg D., Korycińska- Kachno K., Knap M., Cichońska M., Borek M..(w) Wellness in good health and sickness. Patients level of knowledge of diabetes type 2 with a range of education conducted by a Basic Health Care nurse- Stan wiedzy osób chorych na cukrzycę typu 2, a zakres edukacji realizowanej przez pielęgniarkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Neurocentrum Lublin 2011.
-Cichońska M., Zboina B., Maciąg D., Romańska M., Osojca- Rzepkowska G. Zakażenia żołądkowo- jelitowe u dzieci. [w] Asienkiewicz R., Tatarczuk J. Dobrostan i Przyroda. Neurocentrum Lublin 2013
- Cichońska M., Zboina B., Maciąg D., Bąk D., Borek M. Wybrane czynniki ryzyka gruźlicy prątkującej [w] Zdrowie i dobrostan. Markowska- Mączka K. Dobrostan i Przyroda. Neurocentrum Lublin 2013,
-Cichońska M., Maciąg D., Lulin W. Zapotrzebowanie na opiekę wśród pensjonariuszy domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. [w] Lacko A., Lesnakova, Magerciakowa M., Lehotska M. Zbornik z medzinarodnej konferencje. Rużomberskie zdravotnicke dni 2013-VIII.rocnik. Rużomberok 2013, s. 165-176.
-Małgorzata Cichońska, Wanda Brożyna, Dorota Maciąg, Katarzyna Kucharska. Udział pielęgniarki w diagnozowaniu chorych z problemami pulmonologicznymi metodą bronchoskopii. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. 2013, 1, s.7-26.
-Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Dorota Zdyb. Poziom i zakres wsparcia udzielanego przez personel pielęgniarski kobietom z nowotworem piersi po mastektomii. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. 2013, 1, s. 37-68.
-Małgorzata Cichońska, Lidia Tokarska. Rola pielęgniarki w identyfikacji czynników ryzyka i profilaktyce wśród osób hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia trzustki. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. 2013, 1, s. 147-164.

Czynne uczestnictwo w konferencjach:

XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka” w Ciechanowie WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51, która odbyła się 26 kwietnia 2014 roku, w ramach której studentki III roku pielęgniarstwa Magdalena Cebula i Milena Żuchowska reprezentowały Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawiając formie w prezentacji ustnych pracę: Eutanazja w opinii przyszłych pielęgniarek (Magdalena Cebula) oraz Transplantacja w kategorii dylematu etycznego współczesnego pielęgniarstwa (Milena Żuchowska). Prace przygotowane zostały pod opieką dr Małgorzaty Cichońskiej Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego oraz opiekuna merytorycznego dr. Doroty Maciąg. Studentkami w czasie konferencji w imieniu uczelni opiekowała się mgr Monika Borek.

Ogólnopolska Konferencja XII Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie pod hasłem „Żywienie w zdrowiu i chorobie”, która odbyła się 14.11.2014 roku. W ramach konferencji grupa studentów SKN prezentowała  w Sesji IV posterowej doktorantów i studentów pod przewodnictwem dr hab. Lucyny Kozłowskiej i dr n. hum. H. Król prace:  Żywienie w cukrzycy typu II  (mgr Katarzyna Agnieszka Kowalska, opiekun merytoryczny  prof. ndzw. dr hab. Bożena Zboina, WSBiP Ostrowiec Św., Katedra Pielęgniarstwa); Otyłość jako problem  dzieci w wieku 11-13 lat  (Milena Żuchowska, Olga Cukierska, praca przygotowana pod kierunkiem dr Katarzyny Kucharskiej, WSBiP Ostrowiec Św., Katedra Pielęgniarstwa); Świadomość młodzieży na temat wpływu nieprawidłowego odżywiania na zdrowie (Katarzyna Czubak, Elżbieta Bąk, praca przygotowana pod kierunkiem  dr Doroty Maciąg, WSBiP Ostrowiec Św., Katedra Pielęgniarstwa); Nawyki żywieniowe młodzieży w wieku szkolnym (Marzena Ziętala, praca przygotowana pod kierunkiem dr Małgorzaty Cichońskiej, WSBiP Ostrowiec Św., Katedra Pielęgniarstwa).

MEDZINÁRODNA KONFERENCJA RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI 2014 -IX.. ROČNÍK- RUŽOMBEROK, która odbyła się 6. – 7. NOVEMBER 2014 roku organizowanej przez Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. W części sesji dla studentów VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO, OŠETROVATEĽSTVO, PÔRODNÁ ASISTENCIA, pod przewodnictwem  Solovič, I., Vicáňová, M. studentka I roku SUM Ziętala Marzena przedstawiła pracę pod tytułem Poziom wiedzy matek na temat karmienia piersią i opieki nad noworodkiem; Antoniewicz Jolanta:  Poziom wiedzy młodzieży na temat roli aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu otyłości.  Styczeń Monika prezentowała prace przygotowaną wspólnie z Barszcz Karoliną.: Poziom wiedzy młodzieży na temat uzależnienia od Internetu.  Krakowiak Agnieszka omawiała temat: Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży. Czubak Katarzyna  przedstawiała pracę: Motywacja korzystania z solarium w kategorii estetyki, czy zagrożenia zdrowia. Cebula Magdalena. wygłosiła prezentację opartą o wyniki badań: Zapotrzebowanie i korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w aspekcie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego populacji. Cykl prezentacji w sesji studenckiej zakończyła studentka III roku licencjatu Żuchowska Milena pracą: Zjawisko przyjmowania leków i preparatów dostępnych bez recepty.

Jubileuszowa XV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo- Szkoleniowa ,,Pielęgniarka- dziecko- rodzina” 17-18 kwietnia 2015 roku w Ciechanowie. Studentki I roku pielęgniarstwa- członkowie SKN reprezentowały Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim prezentując 18 kwietnia 2015 roku prace przygotowane w ramach koła naukowego w I Sesji Studenckiej,  której przewodniczyli dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz i prof. zw. dr hab. Andrzej Ziemba. Natalia Dulemba przedstawiła pracę: Ocena stopnia korzystania przez dzieci w wieku 10-12 lat z komputera i Internetu w kontekście uzależnienia przygotowaną pod opieką dr Doroty Maciąg. Ilona Krakowiak zaprezentowała pracę ,,Zażywanie narkotyków przez młodzież gimnazjalną”, a Katarzyna Krzyżanowska ,,Zjawisko nikotynizmu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”. Prace przygotowane zostały pod opieką dr Małgorzaty Cichońskiej Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego.

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się 13 maja 2015 roku organizowana przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. W sesji dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego WSBiP reprezentowali studenci I roku Kierunku Pielęgniarstwo: Małgorzata Dziewirz prezentowała pracę: Stan wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat zachowań zdrowotnych w odniesieniu do przejawianego przez nich stylu życia; Michalina Mańka pracę pt.: Edukacyjna rola pielęgniarki w stosunku do osób uzależnionych od Internetu, zaś Daniel Kijanka ,,Świadomość pacjentów dotycząca przyjmowania środków farmakologicznych z grupy OTC”.
Wyróżnienie dla pracy prezentowanej przez Małgorzatę Dziewirz.