W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

W dniu 18 października podczas posiedzenia Senatu WSBiP w Ostrowcu Św., miało miejsce uroczyste...

 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51
 • Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  piątek, 18, październik 2019 15:29

Specjalności/ profile kształcenia:

 • pielęgniarstwo

O kierunku

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kształci studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym tzw. studia "pomostowe".

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, zaś studia niestacjonarne pierwszego stopnia tzw. „pomostowe” trwają dwa lub trzy semestry. Liczba godzin zajęć i praktyk na studiach stacjonarnych nie powinna być niższa niż 4720. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 180.
Po ukończeniu studiów w systemie stacjonarnym lub w systemie niestacjonarnym absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa.

Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach ochrony zdrowia.
Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjata powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samodzielnego wykonywania następujących zadań:

 1. Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

  • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
  • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
  • współprace z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
  • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska całościowej opieki pracy,
  • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywania tych informacji do oceny świadczonej opieki, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej

STUDIA I stopnia obejmują następując grupy efektów kształcenia:

 • NAUKI PODSTAWOWE (Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka; Mikrobiologia i parazytologia; Farmakologia; Radiologia
 • NAUKI SPOŁECZNE (Psychologia;  Socjologia; Pedagogika; Prawo; Zdrowie publiczne;        Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki; Język angielski
 • PODSTAWY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ  (Podstawy  pielęgniarstwa; Promocja zdrowia; Podstawowa opieka zdrowotna; Dietetyka; Badania fizykalne; Badania naukowe w pielęgniarstwie; Zakażenia szpitalne; Język migowy; Promocja zdrowia psychicznego
 • OPIEKA SPECJALISTYCZNA (Interna i pielęgniarstwo internistyczne; Pediatria i   pielęgniarstwo pediatryczne; Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne; Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych; Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne; Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne; Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położnicze; Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Opieka paliatywna; Podstawy ratownictwa medycznego
 • EFEKTY  DODATKOWE  (Wychowanie fizyczne)

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe:
Odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach, domach dziecka i innych placówkach służby zdrowia, których celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo  w systemie niestacjonarnym tzw. „pomostowe” organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r.,  przeznaczone dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz  medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej czas kształcenia na studiach zawodowych wynosi w stosunku do pielęgniarek:

 • dwa semestry lub 1.150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,
 • trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
 • dwa semestry lub 1.984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

Po zaliczeniu przewidzianych planem i programem studiów zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych i złożeniu pracy dyplomowej, student przystępuje do egzaminu kończącego studia zawodowe otrzymując tytuł zawodowy- licencjat pielęgniarstwa.

Studia niestacjonarne tzw. „pomostowe” są studiami płatnymi. Grupa musi liczyć 15 osób, istnieje możliwość rozpoczęcia studiów od semestru letniego (1.10 2018)

Wysokość czesnego: 2.920 zł / semestr.


Kadra

Na kierunku Pielęgniarstwo zatrudniona jest kadra m.in. z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Absolwencikierunku PIELĘGNIARSTWO po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki mogą podjąć pracę w:

 • szpitalach
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 • placówkach nauczania i wychowania
 • ośrodkach służby medycyny
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego
 • sanatoriach
 • szkołach wyższych,
 • ośrodkach naukowo-badawczych

STUDIA I stopnia obejmują następując grupy efektów kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 maja 2012r.
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 631).

1.     NAUKI PODSTAWOWE

o    Anatomia        
o    Fizjologia        
o    Patologia        
o    Genetyka        
o    Biochemia i biofizyka      
o    Mikrobiologia i parazytologia     
o    Farmakologia       
o    Radiologia

2.     NAUKI SPOŁECZNE

o    Psychologia       
o    Socjologia       
o    Pedagogika        
o    Prawo        
o    Zdrowie publiczne       
o    Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki    
o    Język angielski

3.     PODSTAWY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

o    Podstawy  pielęgniarstwa      
o    Promocja zdrowia       
o    Podstawowa opieka zdrowotna     
o    Dietetyka        
o    Badania fizykalne       
o    Badania naukowe w pielęgniarstwie    
o    Zakażenia szpitalne       
o    Język migowy       
o    Promocja zdrowia psychicznego

4.     OPIEKA SPECJALISTYCZNA

o    Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne    
o    Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne    
o    Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne    
o    Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych   
o    Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne    
o    Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne    
o    Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położnicze  
o    Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne    
o    Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia   
o    Opieka paliatywna       
o    Podstawy ratownictwa medycznego

5.     EFEKTY  DODATKOWE

o    Wychowanie fizyczne 


2018 01 09 mscm pielegniarstwo

Jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce od października 2018 r. oferujemy przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom nową jakość kształcenia.
Innowacyjność- tym słowem można określić Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. , które składa się z :

 • 7 nowopowstałych sal wysokiej i niskiej wierności z zaawansowanymi symulatorami i fantomami
 • sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł.
 • sala do prowadzenia egzaminów OSCE – egzaminy wysokiej obiektywności w standardach europejskich
 • 3 symulatory wysokiej wierności: symulator noworodka, dorosłego i dziecka
 • 15 fantomów do wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zabiegów pielęgnacyjnych
 • 19 trenażerów do ćwiczenia umiejętności technicznych – wykonywania badań i wkłuć.
 • możliwość nagrywania i omawiania podejmowanych przez studentów działań w trakcie zajęć
 • bezpieczeństwo dla pacjentów – wykonywanie procedur na fantomach, symulatorach, trenażerach w trakcie studiów, bez ryzyka dla pacjentów.

Studentom zapewniamy:

 • Praktyczną naukę zawodu na zasadzie symulacji ( bez ryzyka dla pacjenta)
 • Doskonale wyposażone pracownie
 • Najwyższej jakości sprzęt
 • Pozyskanie unikalnych umiejętności w zakresie wykonywania czynności medycznych
 • Samodoskonalenie
 • Pewność swoich umiejętności po ukończeniu studiów