Publikowanie w wydaw. WSBiP

Wymagania techniczne publikacji w wydawnictwie WSBiP

W lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko autora wraz z tytułem naukowym oraz nazwę i adres instytucji, którą autor reprezentuje.
Tytuł pracy w języku polskim oraz w języku angielskim.
Na początku tekstu należy umieścić krótkie streszczenie (4-5 zdań), a pod streszczeniem słowa kluczowe do pracy. Zarówno streszczenie, jak i słowa kluczowe winny być w języku polskim oraz angielskim.

 • Tekst pisany czcionką 12, Times New Roman, standardowy.
 • Interlinia – 1,5
 • Marginesy prawy i lewy – 2,5 cm
 • Pierwszy wers akapitu należy zaznaczyć klawiszem „Tab”.
 • Tabele powinny być podpisane na górze, nad tabelą, numeracja arabska.
 • Ryciny i wykresy winny być podpisane na dole, numeracja arabska.
 • Pod tabelami, rycinami, wykresami należy podać źródło (rozmiar 10),np. Źródło: opracowanie własne.

Przypisy należy umieszczać tradycyjnie, u dołu każdej strony i winny być połączone z tekstem za pomocą odnośników cyfrowych (cyfry arabskie). Ta sama cyfra musi znajdować się na dole strony przy odpowiednim przypisie. Jeśli powołujemy się cały czas na to samo opracowanie w kolejnych przypisach, to piszemy: „Tamże” lub „Ibidem”. Dodajemy stronę, gdy jest inna niż we wcześniejszym przypisie.

Przykład:

 • K. Kotowski, Szara strefa w Polsce w okresie transformacji, nr 13, Raporty CASE, Warszawa 1998, s. 10.
 • Tamże.
 • Tamże, s. 14.

Gdy powołujemy się na pozycję wcześniej opisaną w przypisach, ale na innej stronie, to również należy stosować skrót – po nazwisku autora piszemy: dz. cyt. lub op. cit.

Przykład:

 • W. Makać, Statystyczne metody analizy bezrobocia, PWE, Warszawa 2008, s. 54.
 • M. Kabaj, Bezrobocie długookresowe, IPiSS, Warszawa 1999, s. 30.
 • W. Makać, op. cit., s. 25.

Wybieramy skróty albo polskie albo łacińskie, czyli albo „Ibidem” i „op. cit.”, albo „Tamże” i „dz. cyt.”.
Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię (wykaz pozycji literatury ponumerowanych wg kolejności cytowania lub w kolejności alfabetycznej).
Na wszelki wypadek należy dołączyć w osobnych plikach ponumerowane rysunki i wykresy, gdyż po sformatowaniu tekstu i zmianie na pdf zdarza się, że stają się nieczytelne.

Przykład:
WYDAWNICTWO ZWARTE

Kolejny numer, pisany cyfrą arabską, (spacja), nazwisko i inicjały autora, tytuł (kursywa), wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Np.:
Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005.
W przypadku pracy zbiorowej należy podać kolejno: nazwisko i inicjały imion autora publikacji, tytuł publikacji (kursywa), [w:] inicjały imion i nazwisko redaktora (lub redaktorów), tytuł książki (kursywa), z której pochodzi cytowana publikacja, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Np.:
Stasiak J., Bezrobocie długookresowe a odpływy z bezrobocia [w:] Kwiatkowski E. (red.), Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

W przypadku wydawnictw ciągłych podajemy kolejno: nazwisko i inicjały imion autora artykułu, tytuł artykułu (kursywa), nazwę czasopisma w cudzysłowie i rok, numer.
Np.:
Dudek M.K., Stamirowski M., Makroekonomiczne i mikroekonomiczne uwarunkowania stabilności polityki pieniężnej,
„Bank i Kredyt” 2000, nr 7-8.
Gotowe materiały można przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Należy podać KONIECZNIE kontaktowy numer telefonu oraz adres, na który ma być przesłana ewentualna korespondencja.