Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

W dniu 18 października podczas posiedzenia Senatu WSBiP w Ostrowcu Św., miało miejsce uroczyste...

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

W dniu 5 października 2019 r., odbyła się  Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Uroczystość...

 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51
 • Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  piątek, 18, październik 2019 15:29
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i...

  czwartek, 17, październik 2019 15:34
 • Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

  Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

  sobota, 05, październik 2019 15:21
Druki do pobrania Format Plik
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 38/2019 z dnia 7 października 2019r. w sprawie kryteriów wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium Rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020
PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 12/2018 z dnia 7 maja 2017r w sprawie terminarza roku akademickiego 2018/2019 PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 43/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 PDF ikona pdf2

INFORMACJA z dnia 1 października 2017 roku

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:

1. Faktura dokumentująca opłatę za studia może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj. podmiot z którym Uczelnia zawarła umowę dotyczącą warunków odpłatności za kształcenie na studiach. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.

2. Dla firm, które opłaciły studentowi (nabywcy usługi) ponoszone przez niego koszty nauki, wystawiamy noty po wypełnieniu formularza (załącznik nr 1.).

3. Faktura nie może być wystawiana w dowolnym terminie.

Zgodnie z  art. 106 i ust. 1 ustawy o VAT, faktura będzie wystawiana nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zasada ta będzie obowiązywać analogicznie przy fakturach zaliczkowych dokumentujących otrzymanie zapłaty częściowej (czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy). Wpłatę czesnego przez studenta traktujemy jako zaliczkę.

4. Przez datę otrzymania czesnego, raty, zaliczki należy rozumieć dzień wpłynięcia środków pieniężnych  na rachunek bankowy Uczelni.

5. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług faktury VAT wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie nabywcy.

W związku z powyższym:

1) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego wówczas fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę
2) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt
5.1.fakturę wystawia się w terminie 15. dni od dnia zgłoszenia żądania

6. Fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano opłatę za studia. Żądanie można zgłosić:

- elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- pisemnie na adres uczelni
- osobiście w Kwesturze WSBiP (blok C).

7. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić zaświadczenie
 o wysokości dokonanej wpłaty.

 

Druki do pobrania Format Plik
Wniosek o wystawienie faktury (formularz załącznik nr.1)
PDF ikona pdf2
Druki do pobrania Format Plik
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najleprzych studentów PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium
PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie zapomogi
PDF ikona pdf2
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów PDF ikona pdf2
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO PDF ikona pdf2
Wniosek o wystawienie faktury PDF ikona pdf2
Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS
PDF ikona pdf2
Wniosek o dostęp do danych (sprostowanie, ograniczenie ,usunięcie danych)
PDF ikona pdf2

Regulamin Klubu Absolwenta

Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

I. Przepis ogólny

Regulamin Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki członkostwa i zasady organizacji Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zwanego dalej „Klubem Absolwenta”.

II. Misja

Misją Klubu Absolwenta jest integrowanie środowiska absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

III. Cele

Klub Absolwenta realizuje misję poprzez następujące cele:

1. Tworzenie i pielęgnowanie więzi pomiędzy uczelnią i jej absolwentami.

2. Organizację spotkań integracyjnych.

3. Doradztwo w sprawach zawodowych.

4. Propagowanie możliwości kształcenia się i podnoszenia kompetencji m.in. poprzez studia podyplomowe, szkolenia i kursy.

5. Promowanie wizerunku absolwentów w kręgach pracodawców m.in. poprzez zapraszanie absolwentów na różnego rodzaju konferencje/Dni Kariery organizowane na uczelni.

IV. Organizacja

1. Klub Absolwenta działa przy Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości WSBiP w  Ostrowcu Św.

2. Działalność Klubu polega na:

a. utrzymywaniu kontaktu z absolwentami uczelni,

b. przekazywaniu absolwentom informacji dotyczących organizowanych dla nich przedsięwzięć, takich jak studia, warsztaty, szkolenia, konsultacje, zjazdy integracyjne itp.,

c. zapraszaniu absolwentów na różnego rodzaju konferencje/Dni Kariery organizowane na uczelni,

3. Członek Klubu Absolwenta WSBiP zgadza się na przeprowadzenie badania losów zawodowych absolwenta i zobowiązuje się do wypełnienia i przesłania do WSBiP ankiety dotyczącej tego pomiaru.

4. Status członka Klubu Absolwenta może uzyskać każda osoba, która ukończyła studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

5. Warunkiem nabycia członkostwa jest wypełnienie Deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwenta WSBiP dostępnej w dziekanacie uczelni oraz zamieszczonej na stronie www.wsbip.edu.pl.

6. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Członkostwo w Klubie Absolwenta jest dobrowolne i bezpłatne. Członek Klubu Absolwenta może zrezygnować z członkostwa poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce dyrektora AIP.

V. Rada Klubu Absolwenta WSBiP

1. W skład Rady Klubu Absolwenta WSBiP wchodzą organy:

a. Przewodniczący Klubu Absolwenta WSBiP,

b. dwóch Wiceprzewodniczących Klubu Absolwenta WSBiP.

2. Rada Klubu Absolwenta WSBiP działając poprzez swoje organy:

a. inicjuje wydarzenia zgodne z ideą regulaminowych działań Klubu Absolwenta WSBiP,

b. popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy absolwenckie,

c. wyraża opinię środowiska absolwenckiego w sprawach z tym środowiskiem związanych lub wymagających jego wypowiedzi.

3. Rada Klubu Absolwenta WSBiP dla realizacji swoich celów ma prawo do korzystania z:

a. urządzeń należących do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., w szczególności takich jak pomieszczenia uczelni, urządzenia poligraficzne, sprzęt biurowy, urządzenia łączności, w zakresie i na zasadach uzgodnionych z Kanclerzem,

b. pomocy technicznej i prawnej Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

4. Rada dla realizacji swoich zadań może prowadzić działalność kulturalną, edukacyjną i promocyjną.

5. Kadencja Rady Klubu Absolwenta WSBiP trwa pięć lat kalendarzowe od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

VI. Przywileje

Członkowie Klubu Absolwenta mają prawo do:

1. Otrzymania Karty Absolwenta uprawniającej do korzystania z Programu Rabatowego przeznaczonego dla absolwentów WSBiP.

2. Otrzymywania drogą mailową newslettera z informacjami dotyczącymi WSBiP.

3. Wzięcia udziału w warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

4. Korzystania z zasobów Biblioteki w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w  Ostrowcu Św..

VII. Karta Absolwenta

1. Karta Absolwenta przysługuje wszystkim członkom Klubu Absolwenta.

2. Osoba, która wejdzie w posiadanie Karty mimo nie wypełnienia Deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwenta WSBiP nie nabywa związanych z nią uprawnień.

3. Karta Absolwenta uprawnia do korzystania z Programu Rabatowego stworzonego dla Klubu Absolwenta.

4. Kartę Absolwenta można:

-          odebrać osobiście w dziekanacie WSBiP,

-          otrzymać przesyłką pocztową (wysyłka na koszt odbiorcy Karty Absolwenta).

5. Karta Absolwenta staje się dokumentem uprawniającym do korzystania z Programu Rabatowego, jeżeli:

-          numer Karty Absolwenta zostanie zarejestrowany w dokumentach WSBiP.

6. Karta Absolwenta ważna jest bezterminowo.

7. W przypadku, gdy Klubowicz zagubi Kartę Absolwenta duplikat przesyłany jest po uiszczeniu opłaty w kwocie 20 złotych.

9. Pełna oferta Programu Rabatowego znajduje się na stronie www.wsbip.edu.pl

VIII. Dane osobowe

1. Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997, o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.)

2. Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na otrzymywanie od Klubu Absolwenta za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej informacji handlowych – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. r. nr 144 poz. 1204 z pózn. zm).

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z powołaniem Klubu Absolwenta.

2. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu. W wypadku zmiany Regulaminu, Członek Klubu Absolwenta może zrezygnować z członkostwa w terminie 14 dni od zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na stronie www.wsbip.edu.pl. O wszelkich zmianach członkowie Klubu Absolwenta będą informowani za pośrednictwem newslettera.

4. Członek Klubu Absolwenta zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem www.wsbip.edu.pl i zapoznawania się z nimi.

REGULAMIN
POMOCY  MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚW.

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 11 / 2014  z dnia 12 maja 2014 roku

R E G U L AM I N

ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Biznesu  i Przedsiębiorczości  w Ostrowcu Świętokrzyskim, przyjęty w trybie  art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwo wyższych (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm).

I. Postanowienia ogólne

§  1

1.Świadczenia  pomocy materialnej może otrzymać student Wyższej Szkoły   Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w niniejszym Regulaminie.
2. Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSBiP w Ostrowcu Św. następuje przy zachowaniu zasady równości dostępu do świadczeń oraz zasady jawności postępowania.
3. Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu państwa , zwanymi dalej „świadczeniami”, o które może ubiegać się student są:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4) stypendium ministra za osiągnięcia naukowe
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
6) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
7) zapomogi.
4. Świadczenia o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 2 i 7 przyznaje Dziekan właściwego wydziału na wniosek studenta.
5. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora WSBiP, składane w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
6.   a) Dziekan na wniosek Uczelnianego Organu Samorządu Studenckiego przekazuje uprawnienia do wydawania w pierwszej instancji decyzji o których mowa w ust. 3 pkt 1,2, i 7 Regulaminu, Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
      b)  Rektor na wniosek Uczelnianego Organu Samorządu Studenckiego przekazuje uprawnienia do wydawania w drugiej instancji decyzji o których mowa w ust. 3 pkt 1,2, i 7 Regulaminu, Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
      c) Rektor na wniosek Uczelnianego Organu Samorządu Studenckiego przekazuje uprawnienia do wydawania w pierwszej i w drugiej instancji ( wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy)  decyzji o których mowa w ust. 3 pkt 3 Regulaminu, Odwoławczej Komisji Stypendialnej
  d) W przypadku rozpatrywania wniosku stypendialnego studenta będącego członkiem  komisji, zgodnie z art. 24 KPA, zostanie on wyłączony z udziału w tym postępowaniu.
  e ) Z chwilą  powołania komisji, o których mowa w niniejszym ustępie, stają się one organami uczelni podejmującymi decyzje w indywidualnych sprawach studentów. Do decyzji wydawanych przez komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego. 
7. Komisję Stypendialną na Wydziale powołuje właściwy Dziekan, a Odwoławczą Komisję Stypendialną Rektor WSBiP spośród studentów, delegowanych przez Uczelniany Organ Samorządu Studenckiego i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.
8. Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.
9. Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej i odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawują odpowiednio Dziekan albo Rektor WSBiP.
10. Dziekan i Rektor w ramach nadzoru , o którym mowa w ust. 6 mogą uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr 164 poz. 1365.) lub niniejszym regulaminem. Świadczenia wypłacane na podstawie uchylonych później decyzji podlegają zwrotowi.
11. Decyzja, o której mowa w ust. 7 może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego – zgodnie z art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
12. Świadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3 przyznaje Rektor uczelni na wniosek studenta.
13.Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5 jest przyznawane przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na podstawie odrębnych przepisów, na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej.
14. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia , o którym mowa w ust. 3 pkt 6 jest przyznawane przez ministra właściwego ds szkolnictwa wyższego na podstawie odrębnych przepisów, na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.
15. Student może równocześnie otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendia określone w punkcie 4,5 albo 6.

§  2

1. Student może otrzymać stypendia o których mowa w  §  1 ust. 3 pkt 1-7 w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy.
2. Stypendium , o których mowa w §  1 ust. 1-3 są przyznawane na semestr lub na rok akademicki, a stypendium ministra o którym mowa w §  1 ust. 1 pkt. 4,5 i 6 na rok akademicki z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.
3.Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia drugiego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
4.Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenie wskazane w ust. 3 tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.
5.Każdy student wraz z wnioskiem o przyznanie świadczeń wskazanych w ust. 3 składa pisemne oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku i wyborze kierunku, na którym będzie pobierał wszystkie świadczenia, oraz o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wyklucza się możliwość zmiany kierunku, na którym pobierane są świadczenia pomocy materialnej w trakcie roku akademickiego.
6.Studentowi, któremu udzielono na podstawie Regulaminu studiów urlopu powyżej 2 miesięcy lub urlopu dziekańskiego zawiesza się prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt. 1,2 ,3 i 7  na czas trwania tego urlopu.
7.Jeżeli przyczyną udzielenia urlopu o którym mowa w ust. 7 był zły stan zdrowia studenta potwierdzony ciągłym zwolnieniem lekarskim lub ciąża potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, dziekan na wniosek studenta, może nie zawieszać prawa do świadczeń określonych w ust. 3 pkt. 1,2,3 i 7.
8.Świadczenia , o których mowa w ust. 3 nie przysługuje absolwentowi uczelni oraz studentom po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego.
9.Osoba skreślona z listy studentów traci prawo do świadczeń , o których mowa w ust. 3 od początku miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się prawomocna.

§ 3

1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich za miesiąc poprzedzający przyznanie świadczenia.
2. Jeżeli łączna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów, przekroczyłaby 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obniża się naliczoną kwotę stypendium socjalnego do wysokości, która w połączeniu z naliczoną kwotą stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przekroczy tej wysokości.

§ 4

1.Rektor w porozumieniu z Wydziałową Komisją Stypendialną ustala do dnia 30 października każdego roku :
1) wysokość  stypendium socjalnego ( w zależności od dochodu)
2) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studenta ( w zależności od dochodu),
3) minimalna i maksymalną  wysokość stypendium rektora  dla najlepszych studentów,
4) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 
5) wysokość zapomóg
6) okres wypłacania stypendium.
3. Ustalenia o których mowa w ust. 1 zwane ustaleniami szczegółowymi podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Uczelni.

§ 5

1. Student , który ubiega się o stypendium socjalne na następny semestr akademicki, składa w dziekanacie w terminie 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie stypendium socjalnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Student, który nabył prawo do stypendium w czasie trwania roku akademickiego , otrzymuje to stypendium od następnego semestru, po dacie złożenia wymaganych dokumentów.

§ 6

1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznaje , wstrzymuje i cofa Wydziałowa Komisja Stypendialna.
2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie określonej w ust. 1 studentowi przysługuje prawo pisemnego odwołania do odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
3. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej wraz z uzasadnieniem zaskarżonej decyzji, z załączeniem kompletu dokumentów w sprawie.
4. Decyzje podjęte przez Odwoławczą Komisję Stypendialną są realizowane przez Wydziałową Komisje Stypendialną. 

§ 7

1.Złożenie wniosku o świadczenia po terminach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 jest bezskuteczne.
2. Jeżeli student nie złoży w terminie wniosku o świadczenia bez swojej winy, dziekan na jego wniosek postanowi przywrócenie terminu.
3.Pismo   z wnioskiem o przywrócenie terminu student wnosi do dziekana w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.
4.Równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu student powinien złożyć wniosek o świadczenia.
5. Uchylony
6. W wypadku negatywnej decyzji dziekana w przedmiocie przywrócenia uchybionego terminu studentowi przysługuje odwołanie w tym zakresie do rektora. Decyzja rektora w przedmiocie przywrócenia uchybionego terminu jest ostateczna.
7. W przypadku przywrócenia terminu i przyznania świadczenia, studentowi przysługuje wyrównanie danego świadczenia od początku roku ( semestru), na który zostało przyznane.

II
Stypendium socjalne

§ 8

1. Stypendium socjalne może otrzymać student w trudnej sytuacji materialnej.
2. Wysokość stypendium socjalnego w zależności od miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta oraz przyznanych środków z budżetu państwa, określa Wydziałową Komisją Stypendialną w porozumieniu z Rektorem WSBiP.
3. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor WSBiP w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu studenckiego, z tym, że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być większa niż suma kwot. określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 29.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych( Dz.U. nr 228 poz. 2255 z późn.zm).
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) Studenta;
2) Małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3) Rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia przypada na ostatni rok studiów do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
4.Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania o     stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 5.Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące  warunki :
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
3) jego miesięczny dochód w okresach , o których mowa w pkt. 1 i 2 , nie jest niższy niż 1,30 sumy kwot określonych w art.5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 nr 139 poz. 992 z późn.zm.)
4) nie złożył oświadczenia o prowadzaniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich ( wyłącznie w przypadku, gdy jedno z rodziców nie żyje lub student jest wychowywany przez rodzica samotnie wychowującego dziecko).
5) Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta oraz studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.
6) Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych członków rodziny studenta w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu kosztów uzyskania przychodu (dochód netto). Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie studenta. 
 Wysokość dochodu  przypadającego na osobę w rodzinie studenta oblicza się zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 nr 139 poaz.992 z póź.zm).
7) W przypadku utraty dochodu, prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu rodziny lub dochodu studenta pomniejszonego o utracony dochód. Jeżeli utrata dochodu ma miejsce w trakcie roku akademickiego student powinien złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.
8) W przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu rodziny lub dochodu powiększonego o uzyskany dochód. Jeżeli uzyskanie dochodu ma miejsce w trakcie roku akademickiego student powinien złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.
9) Dochód , o którym mowa w ust. 7 i 8 przelicz się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student złożył wniosek o ponowne przeliczenie dochodu wraz z kompletem dokumentów.
10) Student ma obowiązek zgłosić zmianę w dochodzie i składzie rodziny w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
11) W przypadku , gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.
12) W przypadku, gdy do ustalania wysokości uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzonego gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.), z ostatniego roku kalendarzowego przed złożeniem wniosku. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych , dochody te sumuje się.

§ 9

1.Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenta lub innym obiekcie niż dom studenta.
3.Warunkiem przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest wykazanie przez studenta, że codzienny dojazd ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni jest niemożliwy bądź utrudniony .

III
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§ 10

1. Stypendium przyznawane jest na wniosek  studenta, złożony wraz z załączonym orzeczeniem organu orzekającego o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.
2. Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych od semestru.
3. Jeżeli termin obowiązywania orzeczenia zawierającego określony symbol przyczyny niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, to wypłata stypendium zostaje wstrzymana.
4. Student powinien dostarczyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania w/w orzeczenia.
5. Wznowienie wypłaty z wyrównaniem za miesiące, w którym stypendium zostało wstrzymane nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student dostarczy kolejne orzeczenie stanowiące kontynuację orzeczenia.

IV
Stypendium rektora dla najlepszych studentów

§ 11

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu należy złożyć do dnia 15 października w dziekanacie właściwego wydziału.
2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów do 30 września  i uzyskał w tym roku wysoką średnią ocen lub osiągnięcia  naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
1) Za wysoką średnią ocen uznaje się średnią nie niższą niż 4,5 przyjmując trzystopniową skalę:
I stopień           - 5,0
II stopień          - 4,80-4,99
III stopień        - 4,50-4,79

3. O przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 2 student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Warunkiem przyznania jest uzyskanie w pierwszym podejściu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów oraz złożenie indeksu zgodnie z regulaminem studiów.
4. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnia kryteria określone w ust. 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
5. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni winien złożyć zaświadczenie z właściwego dziekanatu w/w uczelni o wysokiej średniej ocen za wyniki w nauce oraz o szczególnych osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych z roku studiów trwającego przynajmniej dwa semestry.
6. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przy spełnieniu kryteriów wynikających z ust. 2 pkt 1-3 przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku  studiów  prowadzonego w WSBiP i nie więcej niż 40% środków dotacji przeznaczonych łącznie na stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

V
Zapomogi

§ 12

1.Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, złożony w dziekanacie, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Jest to doraźną formą pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i może być przyznana na wniosek studenta w następujących przypadkach:
1) chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego, w trakcie ubiegania się o rentę rodzinną,
2) nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka lub  dziecka udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującej się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
3) nagłej choroby rodziców lub prawnych opiekunów będących jedynymi żywicielami rodziny,
4) nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez klęskę żywiołową, a w szczególności pożar, powódź lub suszę,
5) pozbawienia renty rodzinnej po ukończeniu 25 roku życia przez studenta,
6) innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach.
2. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa studenta nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.
3. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację materialną i uzasadnić losowy charakter tych okoliczności.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego i ponoszone z tym koszty wpływające na pogorszenie sytuacji materialnej studenta.
5. Student może otrzymać zapomogę , dwa razy w roku akademickim.
6. Student nie może otrzymać zapomogi z tego samego tytułu więcej niż jeden raz w roku akademickim,
7. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę z tytułu  tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków.

§ 13

Świadczenie pomocy materialnej są wypłacane w kasie Uczelni.

VI
Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 14.

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011za wyjątkiem § 1 pkt. 3 ust.. 6 który wchodzi w życie z dniem 1 października 2012.
2. Paragraf 1 ust. 3 pkt 4 i 5 regulaminu obowiązuje do dnia 31 lipca 2012 r.

§ 15.

1.Prawdziwość informacji zawartych w złożonych dokumentach o pomoc materialną zaświadcza student własnoręcznym podpisem.
2.Uzyskanie przez studenta prawa do świadczeń , o których mowa w § 1 ust. 3 poprzez przedstawienie nieprawdziwych danych, przerobionych, podrobionych lub nieważnych dokumentów, nie zgłoszonych w terminie 14 dni zmian w dochodach lub składzie rodziny skutkuje pozbawieniem prawa do świadczeń i zwrotem otrzymanych środków w całości na rzecz funduszu pomocy materialnej.

§ 16

Do postępowania w sprawie przyznania pomocy materialnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
 ( Dz. U. z  2000 r. nr 98 , poz. 1071 z póź.zm.) oraz przepisy o zaskarżeniu decyzji do sądu administracyjnego art. 145   § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym  ( Dz. U z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późn.zm.) i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

§ 18

W  WSBiP do spraw normowanych Regulaminem stosuje się następujące formularze
i wzory dokumentów stanowiące załączniki do niniejszego Regulamin 
Załącznik nr 1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Załącznik nr 3wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 4 wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 5 wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi
Załącznik nr 5 zgoda na przetwarzanie danych osobowych i prawdziwości oświadczeń 
Złącznik nr 6  oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów

Podkategorie