Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

W dniu 22 czerwca odbył się ostatni wykład otwarty w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w...

Juwenalia 2019

Juwenalia 2019

1 czerwca studenci WSBiP bawili się podczas Juwenaliów- swojego akademickiego święta. Studentki...

wizyta dr Aleksandry Jacyk

wizyta dr Aleksandry Jacyk

W dniach 13-15 maja WSBiP miała zaszczyt gościć urodzoną w Rosji wykładowczynię obecnie pracującą...

wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu...

 • Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

  Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

  sobota, 22, czerwiec 2019 10:42
 • Juwenalia 2019

  Juwenalia 2019

  sobota, 01, czerwiec 2019 11:39
 • wizyta dr Aleksandry Jacyk

  wizyta dr Aleksandry Jacyk

  poniedziałek, 13, maj 2019 13:54
 • wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

  wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

  sobota, 13, kwiecień 2019 11:28

Wybierz zakładkę do której chcesz przejść. Poniżej odnośniki do zakładek.

Druki do pobrania Format Plik
Oświadczenie pdf  ikona pdf2
Strona tytułowa pracy dyplomowej docx  ikona doc
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki niemedyczne  pdf  ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki medyczne  pdf  ikona pdf2
Zarządzenie rektora  pdf  ikona pdf2
Karta obiegowa pdf  ikona pdf2
Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru karty obiegowej studenta pdf  ikona pdf2
Wzór druku oceny pracy dyplomowej
pdf  ikona pdf2
Procedura antyplagiatowa pdf  ikona pdf2

 Studia podyplomowe

Druki do pobrania Format Plik
Strona tytułowa pracy dyplomowej
pdf ikona pdf2
Karta obiegowa pdf ikona pdf2
Oświadczenie pdf ikona pdf2

Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych, przebiegu egzaminów dyplomowych oraz sposobu obliczania ostatecznego wyniku studiów podyplomowych

 

pdf ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych
pdf ikona pdf2

W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. prężnie działa Samorząd Studencki zajmujący się wszystkimi sprawami dotyczącymi życia studenckiego, aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do uroczystej inauguracji roku akademickiego oraz jest organizatorem imprez studenckich, takich jak: Otrzęsiny, Juwenalia, rajdy i wycieczki studenckie, konferencje naukowo-dydaktyczne, akcje charytatywne i innych.

Samorząd działa na podstawie:

 • Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” z dn. 20 lipca 2018 r.
 • Statutu WSBiP
 • Regulaminu Studiów
 • Regulaminu Samorządu Studenckiego.

Jeśli:

 • chcesz mieć większy wpływ na życie studenckie na uczelni,
 • masz ciekawy pomysł,
 • chciałbyś zrobić coś dla innych studentów,
 • rozpiera Cię pozytywna energia i szukasz dla niej ujścia, to

Przyłącz się do nas!
Wszystkich studentów naszej Uczelni zapraszamy do współpracy!
Opiekun samorządu studenckiego: dr Marek Świeca

 


Planowane działania Samorządu Studenckiego na rok akademicki 2018/2019.

 1. Wybory Samorządu na nowy rok akademicki- 24 X 2018
 2. Świateczny kiermasz ciast- dochód na operację studenta 8-9 i 15-16 XII 2018
 3. Studenckie spotkanie opłatkowe- 16.XII 2018
 4. Charytatywny Bal Karnawałowy-hotel Accademia- 2.III 2019
 5. Wycieczka do Teatru i Muzeum Dialogu Kultur Kielce- 7 IV 2019
 6. Juwenalia 2019- 1 VI. 2019

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Świętokrzyskim

§ 1. Wstęp

1.    Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów, dla studiów podyplomowych obowiązuje oddzielny regulamin.

2.    Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)       Ustawa - Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z późn. zm.;

2)       Statut - Statut Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

3)       Uczelnia – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, WSBiP;

4)       student-osobę podejmującą lub realizującą kształcenie na studiach wymienionych w ust.1;

5)       program kształcenia - dokument przyjęty przez radę wydziału dla danego kierunku studiów, danego poziomu studiów i profilu kształcenia obejmujący:

a)        opis zakładanych efektów kształcenia,

b)       program studiów;

6)     poziom studiów - studia pierwszego lub drugiego stopnia;

7)     profil kształcenia — profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki;

8)     program studiów - opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; obejmujący w szczególności:

a)        opis modułów kształcenia wraz z przypisanymi punktami ECTS oraz opisem zakładanych efektów kształcenia,

b)       plan studiów- element programu studiów określający przedmioty i ich usytuowanie na poszczególnych semestrach, przypisaną do nich liczbę punktów ECTS i godzin, formy prowadzenia zajęć, zasady zaliczania przedmiotów oraz czas trwania studiów,

c)        plan zajęć- semestralny lub roczny rozkład zajęć,

d)       sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta;

9)         moduł kształcenia - przedmiot lub grupa przedmiotów, również praktyka, przygotowanie pracy dyplomowej itp. zajęcia mające przyporządkowaną liczbę punktów ECTS;

10)      przedmiot - zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych w tym samym semestrze planu studiów i podlegających łącznej ocenie z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS;

11)      efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych
w procesie kształcenia przez studenta;

12)      punkty – punkty ECTS (European Credit Transfer System) przypisane modułowi kształcenia;

13)      prowadzący zajęcia - nauczyciel akademicki, który w ramach danego modułu kształcenia, realizuje określone zajęcia lub część zajęć;

14)      prowadzący przedmiot (odpowiedzialny za przedmiot, kierownik przedmiotu) – osoba upoważniona do dokonywania wpisów dotyczących tego przedmiotu w dokumentacji toku studiów (protokołach zaliczeń, kartach okresowych osiągnięć );

15)      rozkład zajęć – zatwierdzony przez dziekana harmonogram realizacji zajęć w określonym semestrze roku akademickiego;

§ 2. Zasady ogólne

1.  Przyjęcie w poczet studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości następuje
z chwilą immatrykulacji i złożenia wobec rektora lub dziekana ślubowania akademickiego.
Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką.

2.   Przełożonym i opiekunem ogółu studentów WSBiP  jest rektor.

3.   Reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii studentów Uczelni są organy samorządu studentów.

4.    Kanclerz ustala opłaty za usługi edukacyjne, z zastrzeżeniem przypadków określonych
w Art. 99 ust. 4 i 99a Ustawy.

§ 3. Prawa i obowiązki studenta

1. Student, obok uprawnień wynikających z aktów prawnych  i Statutu WSBiP, ma prawo do:

1)       rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, a także
z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,

2)       oceniania zajęć w formie ankiet, przeprowadzanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uczelni,

3)       wyrażania opinii w sprawach istotnych dla studentów i dla Uczelni, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni,

4)       korzystania z księgozbioru i czasopism oraz informacji naukowej w uczelnianym systemie bibliotecznym,

5)       zgłaszania skarg i wniosków dotyczących toku studiów i spraw socjalnych,

6)       zachowania praw studenta do ostatniego dnia miesiąca następującego po semestrze
w którym ukończył studia,

7)       uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem studiów i harmonogramem zajęć oraz zdawania wymaganych egzaminów i zaliczeń,

8)       studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,

9)       zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnictwa w realizowanych w WSBiP pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych,

10)    zrzeszania się w organizacjach studenckich na zasadach określonych w ustawie,

11)    poszanowania godności osobistej i podmiotowego traktowania we wszystkich kontaktach z organami WSBiP, nauczycielami akademickimi oraz pracownikami administracyjnymi,

12)    prawo do wglądu do swoich ocenionych prac: sprawdzianów, kolokwiów, sprawozdań
z laboratoriów, projektów, prac kontrolnych, a także pracy egzaminacyjnej w terminie podanym przez prowadzącego,

13)    prawo do ochrony swoich danych osobowych, a w szczególności danych dotyczących statusu materialnego i uzyskiwanych ocen.

2.   Uczelnia zobowiązuje się do prowadzenie kierunku i profilu studiów, na które został przyjęty student, przez okres równy co najmniej nominalnemu czasowi tych studiów, liczony od daty przyjęcia studenta na studia.

3.   Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne z treścią ślubowania i regulaminem studiów. Przede wszystkim student obowiązany jest do:

1)       studiowania zgodnie z programem kształcenia,

2)       uczciwego postępowania w stosunku do Uczelni i społeczności akademickiej,

3)       przestrzegania zasad współżycia społecznego,

4)       dbania o dobre imię i dobra materialne  WSBiP.

4.   Student ma obowiązek stosowania się do przepisów wewnętrznych Uczelni, w tym uchwał Senatu, decyzji i zarządzeń organów Uczelni.

5.   Student zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w §2 ust. 4, zgodnie z zawartą umową o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
i przepisami wewnętrznymi Uczelni.

6.   Student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dziekana o zmianie imienia, nazwiska lub adresu, a także zmianie dokumentu tożsamości.

7.   Student ma obowiązek niezwłocznie usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych u prowadzącego zajęcia. Usprawiedliwienie następuje poprzez przedłożenie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu, z którego wynika, że student nie mógł uczestniczyć w zajęciach z przyczyn przez niego niezawinionych. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin uzupełnienia przez studenta zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach.

§ 4. Organizacja roku akademickiego

1. Rok akademicki obejmuje:

1)       dwa semestry zajęć dydaktycznych: zimowy i letni,

2)       dwie sesje egzaminacyjne wolne od zajęć dydaktycznych: zimową i letnią,

3)       praktykę lub ćwiczenia terenowe, jeżeli przewiduje to plan studiów,

4)       wakacje zimowe, wiosenne i letnie trwające łącznie nie krócej niż 6 tygodni, w tym
co najmniej 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.

2. Na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych

1)       każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć dydaktycznych,

2)       sesje egzaminacyjne trwają nie krócej niż 10 dni każda.

3. Terminarz roku akademickiego ustala Rektor w drodze zarządzenia i podaje do wiadomości
co najmniej na cztery miesiące przed jego rozpoczęciem.

Rok akademicki rozpoczyna się w dniu 1 października i trwa do dnia 30 września kolejnego roku kalendarzowego. W przypadku rozpoczęcia roku akademickiego od semestru letniego, zaczyna się  on nie później niż 1 marca i kończy się nie później niż ostatniego dnia lutego w następnym roku kalendarzowym.

Rektor może przesunąć terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych lub terminy zaliczeń i egzaminów oraz rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego dla poszczególnych kierunków lub specjalności, form studiów lub lat studiów. Przesunięcia takie nie mogą powodować skrócenia semestru poniżej 15 tygodni.

4.   Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych w stosunku do całej Uczelni, a dziekan - godziny wolne od zajęć dydaktycznych w odniesieniu do podległego mu wydziału.

5. Szczegółowa organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze oraz szczegółowa organizacja sesji zaliczeniowo- egzaminacyjnych dla kierunku studiów, określana jest i podawana do wiadomości studentów, co najmniej trzy dni wcześniej niż początek semestru lub sesji.

1) Plany studiów i programy kształcenia dostępne są w dziekanacie i zamieszczone w programie „ProAkademia” co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego.

2) Szczegółowe rozkłady zajęć dydaktycznych opracowuje i podaje do wiadomości studentów dział naukowo-dydaktyczny Uczelni. Zamieszczone są one w programie „ProAkademia” co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

3) Plany studiów i programy nauczania są zamieszczane także w programie "ProAkademia".

4) Szczegółowe terminy egzaminów i zaliczeń w sesji zaliczeniowo – egzaminacyjnej opracowuje i podaje do wiadomości studentów dziekanat.

§ 5. Organizacja studiów

1.   Studenci odbywają studia w ramach określonego wydziału, kierunku studiów i profilu kształcenia. Rada wydziału może określić specjalności prowadzone w ramach kierunku i profilu.

2.   Studia są realizowane według programów kształcenia ustalonych przez radę wydziału zgodnie z wytycznymi Senatu WSBiP i po zasięgnięciu opinii rady samorządu studentów.

3.   Student ma obowiązek zaliczenia w trakcie studiów wszystkich przedmiotów i praktyk, wykazanych w planach studiów wybranego kierunku, profilu kształcenia i specjalności jako obowiązkowe oraz, określonego przez wymaganą liczbę punktów, wymiaru przedmiotów obieralnych.

4.    W programie kształcenia studiów realizowanych w języku polskim dopuszczalne są zajęcia, sprawdziany wiedzy lub umiejętności oraz zaliczenia i egzaminy realizowane w języku obcym.

5.    Nominalny czas trwania stacjonarnych studiów pierwszego stopnia inżynierskich wynosi 7 lub 8 semestrów, licencjackich 6 semestrów, a studiów drugiego stopnia – magisterskich 3 lub 4 semestry.

6.    Nominalny czas trwania studiów niestacjonarnych ustala rada wydziału i może on być dłuższy od nominalnego czasu trwania studiów stacjonarnych o 1 lub 2 semestry.

7.    Celom ewidencjonowania i porównywania osiągnięć studenta służy system punktowy. Każdemu modułowi kształcenia jest przypisana określona liczba punktów ECTS, ustalona przez Radę Wydziału. Nominalna liczba punktów dla modułów kształcenia w jednym semestrze studiów stacjonarnych wynosi 30. Dla studiów niestacjonarnych, jeśli nominalny czas trwania jest dłuższy niż studiów stacjonarnych, liczba punktów przypadająca na jeden semestr jest odpowiednio mniejsza, z zachowaniem takiej samej jak na studiach stacjonarnych sumy punktów za całe studia. Punkty przypisuje się praktykom wykazanym jako obowiązkowe w programach kształcenia na kierunku, profilu kształcenia i specjalności.

8.    Obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, jest obowiązkowa.

9.    Prowadzący przedmiot ma obowiązek przedstawić studentom na pierwszych zajęciach lub spotkaniu informacyjnym opis przedmiotu, zawierający efekty kształcenia, program zajęć i wykaz zalecanej literatury, formę zaliczenia lub egzaminu, możliwość korzystania z materiałów pomocniczych podczas sprawdzianów, zasadę ustalania oceny łącznej przedmiotu, dopuszczalną liczbę godzin zajęć, na których student może być nieobecny, itp.

10.  Rektor powołuje uczelnianego opiekuna studentów niepełnosprawnych. Zadaniem opiekuna jest określanie i przedstawianie dziekanowi szczególnych potrzeb studentów w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

§ 6. Zaliczanie zajęć

1.  Przez zajęcia podlegające zaliczeniu, rozumie się ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne i warsztatowe, seminaria, lektoraty, a także wykłady. Zaliczanie zajęć polega na weryfikacji efektów kształcenia, co następuje poprzez wystawienie oceny, o której mowa
w § 9.

2.   Zaliczenia przedmiotu i wpisu do karty okresowych osiągnięć studenta dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia. W wyjątkowych przypadkach może go zastąpić dziekan lub nauczyciel akademicki upoważniony przez  dziekana.

3.   Zaliczenie zajęć jest dokonywane na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru i powinno być dokonane przed jego końcem. Prowadzący może wyznaczyć dodatkowy termin zaliczenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zaliczenie zajęć dydaktycznych przeprowadzane jest w języku, w którym były one prowadzone. Na wniosek studenta i za zgodą prowadzącego, zaliczenie może odbyć się w innym języku.

4.   Student ma prawo wglądu do swoich ocenionych prac, w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia.

5.   Jeżeli prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student otrzymuje z tego zaliczenia ocenę niedostateczną.

6.   Student zgłaszający zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia ma prawo złożyć, do dziekana, w ciągu 4 dni od terminu podania wyników zaliczenia, wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego, które powinno się odbyć w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku. Skład komisji ustala dziekan. W zaliczeniu komisyjnym, na wniosek studenta, bierze udział w charakterze obserwatora wskazany nauczyciel akademicki lub upoważniony przedstawiciel samorządu studentów. Zaliczenie komisyjne może polegać na komisyjnym sprawdzeniu i ocenie prac będących podstawą zaliczenia.

7.   Dziekan może zarządzić zaliczenie komisyjne z własnej inicjatywy.

8.   Powtarzanie zajęć dydaktycznych następuje wtedy, gdy student nie uzyskał ich zaliczenia przed wpisem na kolejny semestr.

§ 7. Egzamin i zaliczenia

1. Egzamin/zaliczenie jest sprawdzianem efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych) nabytych przez studenta w zakresie określonym przez realizowany program przedmiotu.

2.   Egzamin/zaliczenie przeprowadza prowadzący przedmiot. W wyjątkowych przypadkach może go zastąpić na wniosek prowadzącego przedmiot inny nauczyciel akademicki upoważniony przez dziekana.

3.   Student ma prawo do jednego egzaminu/zaliczenia poprawkowego, w jednym z terminów wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych.

4.   Student ma obowiązek przystąpić do egzaminu/zaliczenia w terminie określonym w harmonogramie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. Niezgłoszenie się oznacza utratę tego terminu i otrzymanie oceny niedostatecznej.

5.   Niezgłoszenie się na egzamin/zaliczenie w wyznaczonym terminie może zostać
w przypadkach losowych usprawiedliwione. Usprawiedliwienie student dostarcza w formie podania do dziekana w terminie nie dłuższym niż 3 dni po zaistnieniu przyczyny nieobecności.

6.   Jeżeli w trakcie egzaminu/zaliczenia pisemnego prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – egzamin uznaje się za niezdany.

7.   Student ma prawo wglądu do swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej/zaliczeniowej
w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

8.   Student, który zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego egzaminu/zaliczenia, ma prawo złożyć do dziekana w ciągu 4 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.

9.   Egzamin/ zaliczenie komisyjny/e może również zarządzić dziekan z własnej inicjatywy.

10.    Egzamin/zaliczenie komisyjny/e powinien/no odbyć się w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku lub zarządzenia egzaminu przez dziekana. Jeśli egzamin/zaliczenie komisyjny/e miał/o charakter pisemny powinien/no on/ono polegać na komisyjnym sprawdzeniu pracy egzaminacyjnej/zaliczeniowej. Wynik egzaminu/zaliczenia komisyjnego jest wynikiem ostatecznym.

11.    W skład komisji egzaminu/zaliczenia komisyjnego wchodzą:

1)       dziekan jako przewodniczący,

2)       egzaminator, który przeprowadzał poprzedni egzamin; w wyjątkowych przypadkach może go zastąpić  inny nauczyciel akademicki upoważniony przez dziekana,

3)       nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana reprezentujący ten sam lub pokrewny przedmiot.

Na wniosek studenta lub organu samorządu studentów przy egzaminie może być obecny wskazany nauczyciel akademicki wydziału lub przedstawiciel samorządu studentów.

12. Egzamin przeprowadzany jest w języku, w którym  były prowadzone  zajęcia. Na wniosek studenta i za zgodą prowadzącego, egzamin może odbyć się również w innym języku.

§ 8. Zaliczanie praktyk

1.   Praktyki zawodowe mogą być realizowane w Uczelni lub instytucjach zewnętrznych. Jako praktyka zawodowa może być uznana praca zawodowa studenta lub staż, jeśli osiągnięte efekty kształcenia odpowiadają założonym dla praktyki zawodowej. Tryb odbywania praktyki określa porozumienie między Uczelnią a podmiotem prowadzącym praktykę.

2.   Zaliczenia praktyk dokonuje, na podstawie odpowiedniego zaświadczenia, dziekan lub wyznaczony przez niego opiekun praktyk na danym kierunku. Przyznanie studentowi punktów za praktykę następuje najpóźniej przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

3.   Dziekan lub wyznaczony przez niego opiekun praktyk może zwolnić studenta uczestniczącego w pracach badawczych i wdrożeniowych lub wykonującego pracę zawodową w zakresie objętym programem praktyk z obowiązku odbywania praktyki

§ 9. Skala ocen

1.  Okresem zaliczeniowym w Uczelni jest semestr.

2.   Wymagania dotyczące przybliżonego procentu wiedzy wymaganej dla danej oceny przedstawia poniższa tabela, przy czym oceniając nie uwzględnia się punktacji ujemnej:

bardzo dobra -   5,0,  91-100%  w systemie ECTS ocena  A

dobra plus -      4,5,  81-90%      w systemie ECTS ocena   B

dobra -              4,0,  71-80%     w systemie ECTS ocena   C

dostateczna plus -          3,5,  61-70%     w systemie ECTS ocena   D

dostateczna -                 3,0,  51-60%     w systemie ECTS ocena   E

niedostateczna -            2,0,  50% i poniżej 50% w systemie ECTS ocena   F

3.   Ocena niedostateczna jest oceną negatywną i oznacza, że zaliczenie lub egzamin nie są zdane. Pozostałe oceny wymienione w ust. 2 są pozytywne i oznaczają zdanie egzaminu lub zaliczenie przedmiotu

4.   Wyniki egzaminów i zaliczeń wpisywane są do karty okresowych osiągnięć studenta oraz do protokołu zaliczeniowo - egzaminacyjnego. Wpisów zaliczeń i egzaminów dokonuje prowadzący dane zajęcia nauczyciel akademicki.

5.   Wyniki egzaminów i zaliczeń są podawane do wiadomości studentów bezpośrednio przez prowadzącego, wywieszane według numerów albumu na tablicy ogłoszeń danego kierunku studiów, lub  zamieszczane w programie "ProAkademia".

6.   Średnia ocen studenta jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen liczbowych uzyskanych
z egzaminów i zaliczeń z oceną.

§ 10. Realizacja części programów studiów poza jednostką macierzystą studenta

1.   Student może realizować część programu studiów poza macierzystą jednostką w innej uczelni polskiej bądź zagranicznej, w szczególności na podstawie porozumień międzyuczelnianych, wynikających z uczestnictwa WSBiP w krajowych lub międzynarodowych programach wymiany studentów.

2.   Realizacja określonej części programu studiów poza macierzystą jednostką odbywa się za zgodą dziekana.

3.    Studentowi przenoszącemu moduł kształcenia lub zajęcia zaliczone, za zgodą dziekana, poza macierzystą jednostką, zalicza się je do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS w jednostce macierzystej.

4.    Decyzję o przeniesieniu osiągnięć studenta podejmuje, na jego wniosek, dziekan, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza jednostką macierzystą oraz po zasięgnięciu opinii kierownika katedry lub prowadzącego przedmiot. Warunkiem przeniesienia jest stwierdzenie zbieżności efektów kształcenia uzyskanych podczas realizacji modułów kształcenia lub zajęć, odpowiadających modułom kształcenia i zajęciom określonym w programie kształcenia na kierunku studiów, profilu kształcenia i specjalności, na którym student studiuje.

5.   W przypadku, gdy moduły kształcenia lub zajęcia zaliczone w innej uczelni nie mają przyporządkowanej liczby punktów, określa ją dziekan. Przeliczenia oceny na system stosowany w WSBiP dokonuje dziekan.

§ 11. Zaliczenie semestru studiów

1.   Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studiów zgodnie z planem studiów.

2.   Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru jest: uzyskanie zaliczenia wszystkich modułów kształcenia obowiązkowych dla wybranego kierunku, profilu kształcenia i specjalności umieszczonych w planie tego semestru i uzyskanie ilości punktów zgodnej z planem studiów oraz dopełnienie obowiązków wynikających z umowy o warunkach odpłatności za studia.

3.   Zaliczenia semestru dokonuje dziekan na podstawie wpisów w karcie okresowych osiągnięć studenta, potwierdzającej spełnienie wymogów określonych w ust. 2, którą student, jest zobowiązany złożyć w dziekanacie w terminie 2 tygodni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

§ 12. Powtarzanie okresów studiów. Wpis warunkowy.

1.   W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan na pisemny wniosek studenta złożony w ciągu 2 tygodni od zakończenia niezaliczonego semestru wydaje decyzje o:

1)warunkowym wpisie na następny semestr,

2)skierowaniu studenta na powtarzanie semestru.

2.    W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

3.   Dziekan może zezwolić studentowi, na jego wniosek złożony w formie pisemnej, na warunkowy wpis na kolejny semestr lub dwa bezpośrednio po sobie następujące semestry studiów w przypadku, gdy student nie zaliczył przedmiotów i praktyk oraz innych zajęć przewidzianych planem studiów, którym łącznie przypisano nie więcej niż 13 punktów.

4.   Dziekan może zezwolić studentowi, na jego wniosek złożony w formie pisemnej, na warunkowy wpis na dwa bezpośrednio następujące po sobie semestry w sytuacji gdy konieczne jest powtarzanie niezaliczonego przedmiotu w formie udziału
w zajęciach. Studenci uzupełniający zaległości w ramach wpisu warunkowego przez powtarzanie przedmiotów, zobowiązani są samodzielnie zaplanować udział
w zajęciach z tych przedmiotów przez korzystanie z możliwości występujących
w Uczelni.

5.   Student ma obowiązek przystąpić do zaliczenia przedmiotu do końca semestru na który został warunkowo wpisany.

6.   Dziekan podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 3, uwzględniając opinie kierownika katedry lub nauczyciela akademickiego prowadzącego dane zajęcia.

7.   W systemie ECTS punkty uzyskane z przedmiotów zaliczonych warunkowo dopełniają sumę punktów, którą student winien uzyskać w zaliczonych okresach studiów.
W „suplemencie do dyplomu” przedmioty zaliczane warunkowo wpisywane są w porządku określonym w planie studiów.

8.   Student, który nie spełnił warunku zostaje skreślony z listy studentów, chyba że w terminie dwóch tygodni od zakończenia semestru złoży do dziekana wniosek o powtarzanie niezaliczonego semestru.

9.   W razie nieudzielenia zgody na wpis warunkowy na kolejny semestr student jest kierowany na powtarzanie semestru.

10.Wraz z wnioskiem o powtarzanie semestru student może wystąpić o zwolnienie z przedmiotów, z których uzyskał zaliczenie lub złożył egzamin z wynikiem pozytywnym. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan po uzyskaniu opinii kierownika katedry lub prowadzącego przedmiot.

11.Dla studentów, którzy kontynuują studia w WSBiP po odbyciu części studiów w innej Uczelni postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Potwierdzanie efektów uczenia się

1.   Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jest uprawniony właściwy wydział uczelni posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

2.   Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, o których mowa w art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

3.   Za potwierdzanie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia odpowiadają Kierunkowe Komisje Weryfikacyjne ds. Potwierdzania Efektów Uczenia.

4.   Kierunkowe Komisje Weryfikacyjne ds. Potwierdzania Efektów Uczenia potwierdzają efekty uczenia się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym
w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

5.   Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

a)    osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

b)    osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia -
w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

c)     osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

6   Osoba zainteresowana potwierdzeniem efektów uczenia się deklaruje wolę przystąpienia do weryfikacji tychże podczas rekrutacji na studia prowadzonej w trybie przewidzianym właściwą uchwałą Senatu.

7   Deklaracja woli przystąpienia do weryfikacji efektów uczenia się następuje za pomocą wypełnienia formularza potwierdzania efektów uczenia się w WSBiP.

W postępowaniu weryfikacyjnym właściwa Kierunkowa Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzania Efektów Uczenia analizuje efekty uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych i przyporządkowuje te efekty przedmiotowym efektom kształcenia właściwym dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

8    Kierunkowe Komisje Weryfikacyjne ds. Potwierdzania Efektów Uczenia potwierdzają efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w szczególności na podstawie:

a)    świadectw pracy;

b)    pozostałej dokumentacji związanej z deklarowanym doświadczeniem zawodowym;

c)     certyfikatów, dyplomów ukończenia szkoleń i kursów;

d)    opinii, zaświadczeń pracodawcy bądź innych podmiotów właściwych potwierdzić kompetencje wnioskującego;

e)    rozmowy weryfikacyjnej;

f)     przygotowanej przez wnioskującego prezentacji.

9   Kierunkowa Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzania Efektów Uczenia może potwierdzić całość bądź część przedmiotowych efektów kształcenia.

10 Kandydat na studia, który pozytywnie przejdzie proces potwierdzania efektów uczenia się, zostaje po przyjęciu na studia objęty Indywidualnym Programem i Planem Studiów (zwanym dalej IPS).

11 Student, objęty IPS, otrzymuje opiekuna naukowego wyznaczonego przez kierownika właściwej katedry. Opiekun naukowy, wspólnie ze studentem, kierownikiem katedry
i prowadzącymi przedmioty, układa program i plan studiów i przedkłada go dziekanowi. Po zatwierdzeniu IPS przez dziekana kontrola jego realizacji jest prowadzona przez dziekanat w trybie analogicznym do kontroli postępów w nauce pozostałych studentów.

12 Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

13 Jako ogólną liczbę studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia rozumie się liczbę studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wg stanu na dzień rozpoczęcia rekrutacji.

14 Proces potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. jest płatny. O wysokości opłat decyduje Kanclerz WSBiP właściwym zarządzeniem.

15  Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się w WSBiP określa Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w WSBiP w Ostrowcu Św. z dnia 1 października 2015r.

§ 14. Studia według indywidualnego programu i planu studiów

1.    Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, uwzględniając szczególne zainteresowania
i uzdolnienia studentów, umożliwia im indywidualny dobór treści, metod i form kształcenia. Jest on realizowany przez możliwość studiowania według indywidualnego programu i planu studiów, nazywanego dalej IPS.

2.    O tryb IPS może się zwrócić student, który zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może zatwierdzić IPS we wcześniejszym terminie.

3.    Student ubiegający się o IPS powinien:

1)   zwrócić się do kierownika właściwej katedry o wyznaczenie nauczyciela akademickiego który będzie opiekunem naukowym studenta,

2)   wspólnie z opiekunem ustalić program i plan studiów i przedłożyć go dziekanowi. IPS jest zatwierdzany przez dziekana, a kontrola jego realizacji jest prowadzona przez dziekanat
w trybie analogicznym do kontroli postępów w nauce pozostałych studentów.

3)   na wspólny wniosek studenta i opiekuna naukowego mogą być zgłaszane dziekanowi zmiany do IPS. Decyzję wprowadzającą zmiany podejmuje dziekan.

4.     W przypadku wystąpienia trudności w realizacji IPS, dziekan, w porozumieniu z opiekunem naukowym, podejmuje decyzję o dalszej jego realizacji, zmianie lub cofnięciu zgody na IPS.

5.     O tryb IPS może się zwrócić student będący osobą niepełnosprawną. Wspólnie z opiekunem, o którym mowa w §5 ust. 10, student ustala i przedkłada dziekanowi IPS dostosowujący tryb i warunki ich odbywania do rodzaju niepełnosprawności studenta.

§ 15. Przeniesienia

1.  Student może przenieść się na inny kierunek studiów w ramach wydziału, na inny wydział WSBiP lub z innej uczelni do WSBiP, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na wydziale lub
w uczelni.

2.   Student powinien uzupełnić braki wynikające z różnic programowych. Wykaz różnic programowych i terminy ich uzupełnienia ustala dziekan w porozumieniu z kierownikiem właściwej katedry lub prowadzącym przedmiot. Postanowienia o IPS stosuje się odpowiednio.

3.   Dziekan  po uzyskaniu opinii kierownika katedry lub prowadzącego dany przedmiot może na pisemny wniosek studenta podjąć decyzję o zwolnieniu go z przedmiotów, z których uzyskał oceny pozytywne.

4.   Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie studenta ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5.   Student może przenieść się z WSBiP na inną uczelnię, za zgodą dziekana, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na Uczelni.

§ 16. Wznowienie studiów

1.   O wznowienie studiów może ubiegać się osoba, która je przerwała po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru studiów.

2.   Decyzję o wznowieniu podejmuje dziekan.

3.   Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień
w przypadku skreślenia spowodowanego niezłożeniem pracy dyplomowej w terminie lub niezdaniem egzaminu dyplomowego.

4.    W zależności od czasu przerwy w studiach, dziekan decyduje o uznaniu zaliczeń modułów kształcenia uzyskanych przed ich przerwaniem, wskazuje semestr, od którego może nastąpić wznowienie studiów lub może odmówić ich wznowienia.

5. Decyzję określającą warunki wznowienia studiów przez osoby, które zostały skreślone z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego, podejmuje dziekan. Może on ustalić uzupełniające moduły kształcenia oraz tryb ich zaliczania i zobowiązać do wykonania nowej pracy dyplomowej.

§ 17. Urlopy

1.Student ma prawo do urlopu krótkoterminowego, trwającego bez przerwy nie dłużej niż dwadzieścia osiem dni i długoterminowego - semestralnego lub dwusemestralnego - w danym roku akademickim.

2.Prawo do urlopu nabywa student po uzyskaniu bezwarunkowej promocji na drugi rok studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan może udzielić urlopu juz w trakcie pierwszego roku studiów.

3.Urlopu udziela studentowi dziekan, na wniosek studenta złożony w formie podania. Dziekan w uzasadnionych przypadkach może odmówić studentowi prawa do skorzystania
z urlopu.

4.Student może otrzymać urlop w razie:

1) długotrwałej choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

2) urodzenia dziecka i konieczności sprawowania nad nim opieki,

3) innych ważnych okoliczności losowych, które zostały dostatecznie udokumentowane.

5.Student w czasie urlopu zachowuje prawa studenckie.

6.Urlop długoterminowy przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.

7.Student w czasie trwania urlopu długoterminowego może za zgodą dziekana:

1)  uczestniczyć w zajęciach z wybranych przedmiotów studiów oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów z tych przedmiotów,

2)  realizować wymagania określone we wpisie warunkowym,

3)  realizować wymaganie określone w wyrównawczym planie studiów.

§ 18. Praca dyplomowa

1.    Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem osoby wyznaczonej przez kierownika katedry. Osoba ta powinna posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

2.    Wykaz promotorów i tematów prac przez nich prowadzonych kierownik katedry przekazuje dziekanowi w terminie 30 dni od daty pierwszego seminarium dyplomowego.

3.    W czasie wykonywania pracy dyplomowej, student ma prawo do opieki naukowej ze strony kierującego pracą.

4.    Praca dyplomowa może być pracą zespołową, pod warunkiem, że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony.

5.    Praca dyplomowa jest przedstawiana w formie tekstowej, wraz z jej zapisem cyfrowym.

6.    Na wniosek kierującego pracą dyplomową dziekan może wyrazić zgodę na jej napisanie w języku obcym. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli praca będzie napisana w języku studiów.

7.    Praca dyplomowa może być włączona w program prac badawczych wydziału lub studenckiego ruchu naukowego.

8.     Student ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia ostatniego semestru studiów.

9.     Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy w stosunku do terminu określonego w ust. 7.

10. W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie zostaje on skreślony z listy studentów.

11.Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika katedry, wyznacza recenzenta pracy spośród osób upoważnionych do prowadzenia prac dyplomowych lub innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

12. Kierujący pracą i recenzent opracowują opinie o pracy zawierające propozycje jej oceny. Obie opinie są przedstawiane w dniu egzaminu dyplomowego.

§ 19. Egzamin dyplomowy

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1)       wypełnienie wymogów określonych w programie studiów,

2)       złożenie pracy dyplomowej, pozytywnie zaopiniowanej przez kierującego pracą.

2.   Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie 1 miesiąca od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.

3.   Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący komisji, kierujący pracą dyplomową oraz recenzent. Do składu komisji mogą być powołani także inni członkowie. Na wniosek studenta lub organu samorządu studentów przy egzaminie może być obecny wskazany nauczyciel akademicki wydziału lub przedstawiciel samorządu studentów.

4.   Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

5.   Na wniosek studenta lub kierującego pracą dyplomową, egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty. Wniosek o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego należy złożyć nie później niż na 2 tygodnie przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego. Informacje o terminach otwartych egzaminów dyplomowych zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni. Obecność podczas egzaminu innych osób niż członkowie komisji odnotowane jest w protokole z egzaminu dyplomowego. Osoby inne niż członkowie komisji, uczestniczące w otwartym egzaminie dyplomowym, nie mogą być obecne podczas obrad komisji i nie mają wpływu na ocenę wystawioną przez komisję.

6.  Na wniosek kierującego pracą dyplomową, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym, w którym była napisana praca dyplomowa. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli egzamin dyplomowy będzie prowadzony w języku studiów.

7. Na zakończenie egzaminu dyplomowego komisja ustala:

1)     ocenę pracy dyplomowej, na podstawie ocen wnioskowanych przez kierującego pracą
i recenzenta,

2)     ocenę egzaminu dyplomowego, na podstawie odpowiedzi dyplomanta dotyczących pracy dyplomowej i pytań problemowych z zakresu programu studiów.,

3)     wynik studiów, zgodnie z § 19 ust. 2.

8.   W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

9.   W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie stosuje się zapis
§ 24 ust. 1 pkt. 3.

§ 20. Ukończenie studiów

1.  Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych na podstawie decyzji komisji egzaminu dyplomowego.

2. Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana poprzez dodanie:

- 0,5 średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w ciągu całego okresu studiów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z oceną objętych programem studiów,

- 0,25 oceny pracy dyplomowej,

- 0,25 oceny egzaminu dyplomowego.

3. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej, dzieli się sumę wszystkich ocen, pozytywnych
i negatywnych, przez ich liczbę.

4. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik ustalony na podstawie przepisów ust. 2  jako:

dostateczny

3,0

przy wyniku

3,000 - 3,7

dobry

4,0

przy wyniku

3,71 - 4,3

bardzo dobry

5,0

przy wyniku powyżej

4.31

5. Po ukończeniu studiów uczelnia wydaje absolwentowi:

a) dyplom ukończenia studiów, w którym wymienione są forma, poziom, kierunek studiów
i ewentualnie specjalność, oraz podany jest wynik studiów,

b) suplement do dyplomu, w którym podane są informacje dotyczące odbytych studiów, w tym wykaz zaliczonych modułów kształcenia wraz z ocenami i punktami ECTS.

6  Na wniosek studenta, złożony wraz z pracą dyplomową lub najpóźniej w terminie
siedmiu dni po egzaminie dyplomowym, uczelnia oprócz dyplomu oraz suplementu w języku polskim wydaje:

a) odpis dyplomu w jednym z następujących języków: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim,

b) odpis suplementu w języku angielskim.

7. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu jest zobowiązany uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni.

§ 21. Nagrody i wyróżnienia

1.Studentom wyróżniającym się wynikami studiów, rozwojem zainteresowań naukowych, działalnością na rzecz społeczności Uczelni, osiągnięciami w twórczości artystycznej, sukcesami w uprawianiu sportu, aktywnością w działalności wolontarystycznej mogą być przyznane:

1) nagrody i wyróżnienia rektora,

2) pochwały,

3) nagrody i wyróżnienia w konkursach ogłaszanych w Uczelni według zasad określonych w ich regulaminach.

2.Szczegółowe zasady przyznania nagród i wyróżnień, o których mowa w ust.1, pkt.1, określa rektor odrębnym zarządzeniem.

§ 22. Odpowiedzialność studenta

1.   Za postępowanie nieuczciwe, uchybiające godności studenta, sprzeczne ze złożonym ślubowaniem i za nieprzestrzeganie przepisów WSBiP, w tym także za przypisywanie sobie autorstwa części lub całości cudzego utworu, student ponosi odpowiedzialność przed rektorem, komisją dyscyplinarną właściwą ds. studentów.

2.   O przekazaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego decyduje rektor.

3.   Karami dyscyplinarnymi są:

1)     upomnienie,

2)     nagana,

3)     nagana z ostrzeżeniem,

4)     zawieszenie w korzystaniu z określonych praw studenta na okres do jednego roku,

5)     wydalenie z Uczelni.

4.  W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna.

5. Za przewinienia mniejszej wagi rektor wymierza karę upomnienia, z pominięciem komisji dyscyplinarnej, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy. Ukarany lub organ samorządu studentów może wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej właściwej ds. studentów w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. W takim przypadku komisja dyscyplinarna może wymierzyć jedynie karę upomnienia.

6.   Szczegółowe zasady postępowania dyscyplinarnego określają odrębne przepisy.

§ 23. Skreślenie z listy studentów

1. Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy w przypadku:

1)       stwierdzenia niepodjęcia studiów w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć,

2)       rezygnacji ze studiów,

3)       niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,

4)       ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni,

5)       zaistnienia okoliczności o których mowa w § 12 ust. 2.

2. Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu studenta z listy w przypadku:

1)       stwierdzenia braku postępów w nauce, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 1,

2)       niewniesienia w określonym terminie opłaty związanej z odbywaniem studiów.

3. Decyzję dziekan wydaje w formie pisemnej, przekazywanej zainteresowanemu za pokwitowaniem odbioru. Od decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów przysługuje odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu.

§ 24. Przepisy końcowe i przejściowe

1.   Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych niniejszym regulaminem jest rektor.

2.Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.