wladze_banner3.jpg


Ważnym elementem funkcjonowania Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości jest realizowanie zadań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia. Należą do nich m.in. przeprowadzanie corocznej studenckiej oceny nauczycieli akademickich, system hospitacji zajęć dydaktycznych, analiza przydziału zajęć dydaktycznych, analiza praktyk studenckich, ocena procesu dyplomowania itd. Co roku publikowany jest wewnętrzny dokument, "Biała Księga Jakości Kształcenia", stanowiący wytyczne dla władz uczelni w kwestii działań na rzecz poprawy jakości kształcenia.

Za realizację wymienionych zadań odpowiada Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, której skład stanowią:

  1. płk rez. mgr Stefan Suska - przewodniczący,
  2. dr Przemysław Furgacz - członek,
  3. dr Mirosława Parlak - członek
  4. dr Małgorzata Cichońska - członek
  5. ppłk rez. Marian Cichoń - członek
  6. student Marcin Bis - członek
  7. mgr Justna Osuch - konsultant - doradca
  8. mgr inż. Marek Gawlik - konsultant - doradca

Dokumenty związane z jakością kształcenia:

- Procedury uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, karty ocen, wzory przewodników, załączniki do procedur.